Kratki program:

Kognitivna rehabilitaciona terapija

Zvanje: Terapeut kognitivno-rehabilitacione terapije

Prijava

Prijava do: 25.09.2021.

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po programu

Početak

25.09.2021.

Za više informacija kontaktirajte nas:

Autor programa:
Veselin Medenica
veselin.medenica@asp.edu.rs

.

Pregled

Na našim prostorima do sada nije postojao verifikovan program studija koji edukuje stručnjake koji će se baviti kognitivnom rehabilitacionom terapijom (KRT). Do sada je kognitivna tehabilitaciona terapija bila vrlo slabo zastupljena u rehabilitacionim ustanovama, iako istraživanja u svetu nedvosmisleno ukazuju na njene benefite, naročito kod osoba sa povredama glave i mozga. U prilikama kada je sprovođena, sprovodili su je stručnjaci različitih profila, kao što su defektolozi, psiholozi, somatopedi, logopedi, fizioterapeuti, okupacioni terapeuti i lekari. Sada konačno profesionalci koje ova oblast zanima imaju priliku da steknu nova znanja iz oblasti i pri tome dobiju sertifikat kratkog programa studija (Terapeut kognitivno-rehabilitacione terapije), akreditovanog Rešenjem o evidentiranju KP (zav.br. 612-00-00071/3/2020-06) od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Rapublike Srbije. Program traje 1 semestar i uspešnim okončanjem programa polaznik dobija 30ESPB.

Po završetku KP studija Kognitivna rehabilitaciona terapija studenti će posedovati uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene kognitivnog statusa osobe, kreiranja i sprovođenja tretmana osobe sa narušenim kognitivnim funkcionisanjem.

 

Detalji programa

R.Br. Naziv predmeta Polje Semestar ESPB  
1.         Teorija kognitivne rehabilitacione terapije Medicinske nauke 1 6  
2.         Razvoj i integracija kognitivnih funkcija Društv.-humanist. 1 5  
3.         Osnovi govorno-jezičkih poremećaja Društv.-humanist. 1 5  
4.         Procena i tretman kognitivnih teškoća Društv.-humanist. 1 6  
5.         Procena i tretman teškoća u učenju Društv.-humanist. 1 5  
6.         Stručna praksa Društv.-humanist. 1 3  
     
Ukupno ESPB 30

Cilj programa

 • Osnovni cilj KP studija je sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje posla sprovođenja edukacijsko rehabilitacijskog asprkta kognitivne rehabilitacione terapije (KRT). KRT je krovni termin za grupu intervencija koje se koriste za podršku ili ublažavanje kognitivnih poremećaja, kao i za promene koje se dešavaju u svakodnevnom funkcionisanju kao rezultat ovih oštećenja. Cilj je da polaznici budu osposobljeni da sprovode bazične vidove KRT.

 

Ishodi:

 • Po završetku KP studija Kognitivna rehabilitaciona terapija studenti će posedovati uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene kognitivnog statusa osobe, kreiranja i sprovođenja tretmana osobe sa narušenim kognitivnim funkcionisanjem.

Opis posla za koji se pripremaju polaznici

 • Polaznici KP studija biće osposobljeni da primenjuju procenu i tretman za sledeće oblasti kognitivnog funkcionisanja:
 • kreiranja kognitivnog statusa osoba
 • izveštavanja porodice o stanju osobe
 • koncipiranja tretmana
 • sprovođenje tretmana
 • izveštavanja tima o statusu osobe
 • Kognitivna rehabilitacija može pomoći u reedukaciji, obnovi i unapređivanju različitih domena kognitivnog, motornog i senzornog funkcionisanja

Kome je program namenjen?

 • Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima
 • Defektolozima
 • Somatopedima
 • Oligofenolozima
 • Okupacionim terapeutima
 • Logopedima
 • Fizioterapeutima
 • Radnim terapeutima
 • Psiholozima
 • Pedagozima
 • Andragozima

 

VAŽNE INFORMACIJE

 • Nastava na KP može biti organizovana na dva načina i to: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoj i kao nastava na daljinu.
 • Lica koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Akademiji za humani razvoj priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.
 • Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene ishode učenja, izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.
 • U dodatku sertifikata, navode se:
  a) spisak predmeta, koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
  b) znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a koji su relevantni za posao za koji se izdaje sertifikat;
  c) opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.

Veselin Medenica
Profesor Akademije za humani razvoj
Šef katedre za okupacionu terapiju
Autor programa: Kognitivna rehabilitaciona terapija 
Pogledajte biografiju