Kratki program:

Savetovanje porodice

Zvanje: Savetnik za porodicu

Datum

Prijava do: 05.2.2024.

Predavanja počinju: .12.02.2024.

 

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi)po osobi po programu

Predavači

 • Prof.dr Sanja Đurđević
 • Doc.dr Rosa Šapić
 • Doc.dr Jelena Živković

Za više informacija kontaktirajte nas:

sanja.djurdjevic@asp.edu.rs

.

Pregled

Porodice se u savremenom društvu suočavaju sa mnogim izazovima i problemima i neke sa njima uspešno izlaze na kraj, dok je nekima potrebna specifična vrsta stručne podrške. Savetnik za porodicu je novo zanimanje koje će moći da odgovori na potrebe članova porodica pogođenih nekim problemom. Glavni prioritet u poslu porodičnog savetnika je pomoć u stabilizaciji porodične situacije i to na način koji bi se mogao kratko opisati kao „pružanje pomoći za samopomoć“. Jer svaka porodica želi da bude zbrinuta, da živi samostalno i samoodređeno u svom okruženju. Savetnik za porodicu treba da pomogne da porodice to i ostvare. Potražnja za porodičnim savetnicima svuda u Evropi ubrzano raste, tako da su izgledi za posao dobri. U Srbiji se zanimanje „savetnik za porodice“ nalazi i u novom Šifarniku zanimanja pod šifrom 2635.07 (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18). Kratki program studija za zvanje „savetnik porodice“ je akreditovan (zav.br.612-00-0071/6/20-06) od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Ovaj program je zasnovan na postulatima sistemske porodične terapije, a autor programa kao i svi nastavnici su licencirani psihoterapeuti i profesori fakulteta. Program je namenjen svima koji su prirodom svog posla usmereni na porodice sa problemom ili nezaposlenima koji žele da poboljšaju svoje kompetence i povećaju mogućnosti za zaposlenje. Program traje jedan semestar i uspešnim okončanjem programa polaznik dobija 30ESPB.

Cilj KP: sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje poslova savetovanja porodica.

Sticanje teorijskih znanja o normalnim procesima u porodici i sagledavanje simptoma porodične disfunkcionalnosti u sistemskom kontekstu i sticanje i razvijanje savetodavnih praktičnih veština polaznika. Poseban fokus stavljen je na osnaživanju ličnih i profesionalnih potencijala edukanata. Od edukanata se očekuju određene socijalne i komunikacijske kompetencije, empatija, poverljivost, visok osećaj odgovornosti, visok nivo mentalne otpornosti. Ovu edukaciju treba da pohađaju oni koji imaju radost u radu sa ljudima.

 

Detalji programa

R.Br. Naziv predmeta Polje Semestar ЕSPB  
1.         Osnove psihološkog razvoja Društv.-humanist. 1 4  
2.         Multidimenzionalni modeli porodičnog funkcionisanja Društv.-humanist. 1 4  
3.         Izrada genograma i prvi intervju Društv.-humanist. 1 6  
4.         Porodično savetovanje – Metode i tehnike Društv.-humanist. 1 6  
5.         Supervizijski rad Društv.-humanist. 1 4  
6. Stručna praksa Društv.-humanist.   6  
Ukupno časova aktivne nastave    
Ukupno ESPB  30 30

 

Ciljevi programa

 • sticanje teorijskih znanja o normalnim procesima u porodici i sagledavanje simptoma porodične disfunkcionalnosti u sistemskom kontekstu radi osposobljavanja polaznika za samostalno sprovođenje procene porodične disfunkcionalnosti, uz korišćenje savremenih instrumenata za procenu aktivnosti porodičnog funkcionisanja i savetovanja porodice uz korišćenje sistemskih intervencija u radu sa celom porodicom ili pojedinim članovima porodice.
 • sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština radi osposobljavanja polaznika za obavljanje konkretnog posla pružanja usluga i programa iz oblasti savetovanja porodice.

 

Znanja i veštine – ishodi programa

Polaznici će biti osposobljeni za rad sa porodicama koje su u krizi (invalidnost člana porodice, bračne krize, zavisnost, starenje, gubitak posla, usamljenost, nevoljne krize u porodici…). Polaznici će primenjivati savetodavne praktične veštine u sistemskom intervenisanju sa porodicom i biće osposobljeni za učešće u timskom i koterapijskom radu sa porodicom ili pojedinim članovima porodice.

Opis posla za koji je nosilac Sertifikata Savetnik za porodicu osposobljen:

 • Savetnik za porodične intervencije pruža intenzivne usluge u porodicama koje imaju ispoljenu disfunkcionalnost.
 • Učestvuje u radu tima gde se razmatraju slučajevi i daju povratne informacije.
 • Sprovodi početne porodične i individualne sesije u instituciji, a po potrebi u kućama klijenata ili drugim situacijama kada je to pogodno za porodicu.
 • Sprovodi početne i tekuće procene porodične funkcionalnosti, sa posebnim fokusom na zdravim snagama koje porodica i pojedini članovi imaju, uz izradu individualizovanog plana tretmana.
 • Sprovodi intervencije kako bi se osiguralo popunjavanje praznina u vezi sa osnovnim potrebama porodice i zajedno sa porodicom planira dugoročnu održivost ravnoteže zdravlja uprkos teškoćama.
 • Pomaže porodici u pristupu psihijatrijskim uslugama i upravljanju lekovima.
 • Pomaže porodici da razvije mrežu podrške u prirodnom okruženju.
 • Osmišljava konkretne intervencije koje treba da razviju veštine i kod roditelja i kod dece u rešavanju problema.
 • Pomaže porodici u nadgledanju ponašanja i uspeha deteta u školi i pomaže roditeljima da se zalažu za obrazovne potrebe svoje djece.
 • Pohađa sastanke u vezi sa decom / mladima kada to roditelji nisu u mogućnosti.
 • Komunicira sa voditeljem slučaja i sudskim osobljem kada je to potrebno (u konsultaciji sa porodicom).
 • Edukuje porodicu kako da učestvuje u izradi individualnog plana oporavka, koji se periodično ažurira, kako bi održavao pravi cilj podrške porodici/članu porodice.
 • Primenjuje intervencije za osnaživanje i povećanje odgovornosti roditelja.

 

Kome je program namenjen?

Pravo upisa na KP imaju svršeni srednjoškolci i studenti. Program mogu pohađati i diplomirani socijalni radnici, vaspitači, učitelji, psiholozi, defektolozi,okupacioni terapeuti.

Ukupan broj polaznika po semestru je 10.

 

VAŽNE INFORMACIJE

 • Kandidati koji konkurišu za upis na kratki program studija polažu pismeni ispit putem testa, a sklonosti i sposobnosti procenjuju se i putem usmenog intervjua sa kandidatom. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi kratkog programa studija, a način provere objavljuje se u konkursu.
 • Nastava na KP je organizovana na dva načina i to: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoj i kao nastava na daljinu.
 • Lica koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Akademiji za humani razvoj priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.
 • Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene ishode učenja, izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.
 • U dodatku sertifikata, navode se:
  a) spisak predmeta, koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
  b) znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a koji su relevantni za posao za koji se izdaje sertifikat;
  c) opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.

dr sc. Sanja Đurđević
Profesor Akademije za humani razvoj

Pogledajte biografiju