Osnovne akademske studije

Akademski naziv: Diplomirani socijalni radnik

Dužina trajanja studija: 4 godine/8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

U središtu misije socijalnog rada su principi socijalne pravde, ljudskih prava, kolektivne (društvene) odgovornosti, kao i poštovanje različitosti.

Socijalni rad je profesija zasnovana na praksi i naučna disciplina koja promoviše društvene promene i razvoj, socijalnu koheziju, kao i oznaživanje ljudi i njihovu slobodu kako bi se sučili sa životnim izazovima i unapredili socijalnu stabilnost nasuprot društvenoj isključenosti i ugnjetavanju.

Pre svega, uloga stručnjaka iz domena socijalnog rada se ogleda u intervenciji kada se trenutna situacija na nivou osobe, porodice, grupe ili čitavog društva, smatra neophodnom u cilju poboljšanja i razvoja.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Cilj studijskog programa je da osposobi studente za profesionalno bavljenje socijalnim potrebama, životnim teškoćama i unapređenjem socijalnog položaja građana. Program studija je savremen, razvija veštine i metode u radu koje su potrebne u sadašnjem vremenu. Cilj je sticanje temeljnog razumevanje i posvećenost vrednostima socijalnog rada i etike kojom se rukovodi profesionalna praksa. Pored toga, diplomirani socijalni radnik treba da bude pripremljen za profesionalnu praksu ali i da bude upoznat i osposobljen za primenu osnovnih metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja.
ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Nakon osnovnih akademskih studija socijalnog rada student pokazuje poznavanje osnova socijalne politike i društvenih procesa, sveobuhvatno poznavanje i razumevanje principa i faktora psihičkog razvoja čoveka, kao jedinstvene ličnosti ali i člana društva.
U službi korisnika socijalne zaštite, student je osposobljen da primenjuje osnovne teorije, metode i tehnike socijalnog rada uz poznavanje mandata i načina rada postojećih ustanova, organizacija i institucija. Takođe, stručnost diplomiranog studenta se ogleda u osposobljenosti za samostalno i timsko organizovanje i vođenje sveobuhvatne procene potreba, snaga i rizika pojedinca, porodice i zajednice. Blagovremeno sprovođenje preventivnih, razvojnih, protektivnih i savetodavnih intervencija radi podsticanja rasta i razvoja, zadovoljavanja potreba pojedinca, grupe i zajednice, kao i osiguranja bezbednosti i blagostanja svih aktera profesionalnog rada socijalnog radnika.
Usvojvši osnovne metode naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja diplomirani student je ospobljen za doprinos nauci i nastavak školovanja – master studije.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Nastava je osmišljena tako da predavanja i vežbe budu komplementarni sa stručnom praksom. Stručna praksa ima za cilj da se studenti upoznaju sa načinom funkcionisanja, sadržajem delatnosti i programa različitih organizacija (u kojima se socijalni radnici mogu zapošljavati) i da razumeju procese saradnje sa drugim službama i lokalnom zajednicom. Studenti se na praksi angažuju uz stručnu podršku na realizaciji preventivnih i interventnih socijalnih mera i aktivnosti i stiču uvid u metode i tehnike stručnog i administrativnog rada. u uspostavljanju poverenja klijenata.

Stručna praksa i praktičan rad moći će da se realizuju u nekoj od navedenih ustanova u zavisnosti od studijskog programa, trenutnih kapaciteta navedenih ustanova i želje studenta:

  • Centri za socijalni rad
  • Zavodi za vaspitanje dece i omladine
  • Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine
  • Humanitarne organizacije
  • Nevladine organizacije
  • Gerontološki centri i
  • Udruženja putem kojih se građani i institucije mobilišu za različite vrste socijalnih aktivnosti.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program Socijalni rad na osnovnim akademskim studijama pripada obrazovno-naučnoj oblasti političke nauke u polju društveno-humanističkih nauka.. Studenti dobijaju zvanje diplomirani socijalni radnik, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.
Skraćeni naziv je dipl.soc.rad.

ŠTA  DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK RADI?

Diplomirani socijalni radnicu su profesionalci koji pomažu ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Rade sa decom, porodicama, starima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa i dr., u uslovima gde je balans pojedinca i porodice poljuljan.Radni zadaci uključuju savatodavni rad, zastupanje radi ostvarivanja interesa, organizovanje vremena i nege za odrasla i stara lica, povezivanje sa akterima iz lokalne zajednice koji mogu pomoći pri rešavanju problema, terenski rad itd.

GDE SVE DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI MOGU DA RADE?

Socijalni radnici imaju širok dijapazon mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru. Najveći broj se zapošljava u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, u ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme), u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovnim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, udruženjima građana i sl.
Studijski program socijalni rad je namenjen svima  koji su zainteresovani za obrazovanje u delatnostima vezanim za: savetodavno preventivni rad (u školama, psihološkim savetovalištima, radnim organizacijama), organizovanje socijalnih akcija (u lokalnoj zajednici), vođenje socio-terapijskih klubova (klubovi za mlade, domovi za stara lica, zdravstvene službe, službe za bolesti zavisnosti), rad na vođenju slučaja (sa korisnicima u centru za socijalni rad), vođenje grupnog rada (zdravstvene službe, službe za bolesti zavisnosti, civilni sektor).

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA SOCIJALNE RADNIKE?
Socijalni rad je nauka i struka koja se zasniva na znanjima iz oblasti prava, sociologije, psihologije, savetodavnog rada, pedagogije, menadžmenta, medicine i drugih srodnih nauka, te sem u centrima za socijalni rad i u ustanovama socijalne zaštite, u kojima već i postoji ozbiljan nedostatak socijalnih radnika, kao što smo već naveli, socijalni radnici imaju širok izbor institucija u kojima postoji potreba za ovim obrazovnim profilom. Takođe, savremeni model socijalne zaštite diktira otvaranje i razvijanje ovog oblika socijalnog rada. Ali ne treba ni izostaviti činjenicu da profesija socijalne politike i socijalnih radnika ima sve više i u privatnom sektoru sa izgledima za samozapošljavanje.
PREDMETI
Prva godina
Druga godina
  •  (U zagradi ESPB)
Treća godina
  •  U zagradi ESPB)
Četvrta godina

Program osnovnih studija socijalnog rada 2022/23

Program osnovnih studija socijalnog rada 2020/21

Program osnovnih studija socijalnog rada 2019/20

Program osnovnih studija socijalnog rada do 2018