Osnovne akademske studije

Akademski naziv: Diplomirani socijalni radnik

Dužina trajanja studija: 4 godine/8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

U središtu misije socijalnog rada su principi socijalne pravde, ljudskih prava, kolektivne (društvene) odgovornosti, kao i poštovanje različitosti.

Socijalni rad je profesija zasnovana na praksi i naučna disciplina koja promoviše društvene promene i razvoj, socijalnu koheziju, kao i oznaživanje ljudi i njihovu slobodu kako bi se sučili sa životnim izazovima i unapredili socijalnu stabilnost nasuprot društvenoj isključenosti i ugnjetavanju.

Pre svega, uloga stručnjaka iz domena socijalnog rada se ogleda u intervenciji kada se trenutna situacija na nivou osobe, porodice, grupe ili čitavog društva, smatra neophodnom u cilju poboljšanja i razvoja.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA
Cilj studijskog programa je da osposobi studente za profesionalno bavljenje socijalnim potrebama, životnim teškoćama i unapređenjem socijalnog položaja građana. Program studija je savremen, razvija veštine i metode u radu koje su potrebne u sadašnjem vremenu. Cilj je sticanje temeljnog razumevanje i posvećenost vrednostima socijalnog rada i etike kojom se rukovodi profesionalna praksa. Pored toga, diplomirani socijalni radnik treba da bude pripremljen za profesionalnu praksu ali i da bude upoznat i osposobljen za primenu osnovnih metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja.
ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Nakon osnovnih akademskih studija socijalnog rada student pokazuje poznavanje osnova socijalne politike i društvenih procesa, sveobuhvatno poznavanje i razumevanje principa i faktora psihičkog razvoja čoveka, kao jedinstvene ličnosti ali i člana društva.
U službi korisnika socijalne zaštite, student je osposobljen da primenjuje osnovne teorije, metode i tehnike socijalnog rada uz poznavanje mandata i načina rada postojećih ustanova, organizacija i institucija. Takođe, stručnost diplomiranog studenta se ogleda u osposobljenosti za samostalno i timsko organizovanje i vođenje sveobuhvatne procene potreba, snaga i rizika pojedinca, porodice i zajednice. Blagovremeno sprovođenje preventivnih, razvojnih, protektivnih i savetodavnih intervencija radi podsticanja rasta i razvoja, zadovoljavanja potreba pojedinca, grupe i zajednice, kao i osiguranja bezbednosti i blagostanja svih aktera profesionalnog rada socijalnog radnika.
Usvojvši osnovne metode naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja diplomirani student je ospobljen za doprinos nauci i nastavak školovanja – master studije.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?
Nastava je osmišljena tako da predavanja i vežbe budu komplementarni sa stručnom praksom u institucijama kao što su centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika, zavodi za vaspitanje dece i omladine, humanitarne organizacije, nevladine organizacije i udruženja putem kojih se građani i institucije mobilišu za različite vrste socijalnih aktivnosti. Stručna praksa ima za cilj da se studenti upoznaju sa načinom funkcionisanja, sadržajem delatnosti i programa različitih organizacija (u kojima se socijalni radnici mogu zapošljavati) i da razumeju procese saradnje sa drugim službama i lokalnom zajednicom. Studenti se na praksi angažuju uz stručnu podršku na realizaciji preventivnih i interventnih socijalnih mera i aktivnosti i stiču uvid u metode i tehnike stručnog i administrativnog rada. u uspostavljanju poverenja klijenata.
KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program Socijalni rad na osnovnim akademskim studijama pripada obrazovno-naučnoj oblasti političke nauke u polju društveno-humanističkih nauka.. Studenti dobijaju zvanje diplomirani socijalni radnik, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.
Skraćeni naziv je dipl.soc.rad.

GDE SVE DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNICI MOGU DA RADE?

Socijalni radnici imaju širok dijapazon mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru. Najveći broj se zapošljava u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, u ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme), u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovnim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, udruženjima građana i sl.
Studijski program socijalni rad je namenjen svima  koji su zainteresovani za obrazovanje u delatnostima vezanim za: savetodavno preventivni rad (u školama, psihološkim savetovalištima, radnim organizacijama), organizovanje socijalnih akcija (u lokalnoj zajednici), vođenje socio-terapijskih klubova (klubovi za mlade, domovi za stara lica, zdravstvene službe, službe za bolesti zavisnosti), rad na vođenju slučaja (sa korisnicima u centru za socijalni rad), vođenje grupnog rada (zdravstvene službe, službe za bolesti zavisnosti, civilni sektor).

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA SOCIJALNE RADNIKE?
Socijalni rad je nauka i struka koja se zasniva na znanjima iz oblasti prava, sociologije, psihologije, savetodavnog rada, pedagogije, menadžmenta, medicine i drugih srodnih nauka, te sem u centrima za socijalni rad i u ustanovama socijalne zaštite, u kojima već i postoji ozbiljan nedostatak socijalnih radnika, kao što smo već naveli, socijalni radnici imaju širok izbor institucija u kojima postoji potreba za ovim obrazovnim profilom. Takođe, savremeni model socijalne zaštite diktira otvaranje i razvijanje ovog oblika socijalnog rada. Ali ne treba ni izostaviti činjenicu da profesija socijalne politike i socijalnih radnika ima sve više i u privatnom sektoru sa izgledima za samozapošljavanje.
PREDMETI
Prva godina
Druga godina
  •  (U zagradi ESPB)
Treća godina
  •  U zagradi ESPB)
Četvrta godina

Program osnovnih studija socijalnog rada 2022/23

Program osnovnih studija socijalnog rada 2020/21

Program osnovnih studija socijalnog rada 2019/20

Program osnovnih studija socijalnog rada do 2018