Kratki program:

Procena i tretman senzorne integracije

Zvanje: Terapeut senzorne integracije

Prijava

Prijava do: 01.02.2021.

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po programu

Početak

01.03.2021.

Za više informacija kontaktirajte nas:

ivana.ristic@asp.edu.rs

.

Pregled

Poslednjih godina sve su prisutniji poremećaji senzorne integracije kod dece, te je usmerenost istraživača na fenomen senzorne integracije sve izraženija, kao i potreba stručnjaka za specifičnim znanjima i kompetencijama iz ove oblasti. Senzorna integracija je naučno utemeljen i međunarodno priznat terapijski pristup. Pristup uključuje teoriju, referentni okvir za procenu i intervenciju. Senzorno integrativni pristup je fokusiran na važnost integracije čulnih podražaja (informacija) za razvoj i korišćenje veština u svim područjima funkcionisanja pojedinca. Kao intervencijski pristup senzorna integracija se koristi kao referentni okvir za procenu i terapiju pojedinca koji imaju funkcionalne poremećaje u senzornoj obradi.

 

Detalji programa

R.Br. Naziv predmeta Polje Semestar Broj časova ЕSPB
1.         Uvod u senzornu integraciju Društv.-humanist. 1 45 4
2.         Osnovi disfunkcije senzorne integracije Društv.-humanist. 1 75 7
3.         Procena i programiranje u senzornoj integraciji Društv.-humanist. 1 60 6
4.         Savetodavni i instruktivni rad u intervenciji senzorne integracije  Društv.-humanist. 1 60 6
5.         Stručna praksa Društv.-humanist. 1 120 7
Ukupno časova aktivne nastave 300  
Ukupno ESPB 30

Ciljevi programa

 • Sticanje  znanja o  teorijskim koncepcijama  modela senzorne integracije i disfunkcije, kao i tehnikama procene i intervencije senzorne integracije.
 • Sticanje znanja o uticaju  senzorne  integracije na učenje, emocije  i ponašanje,  značaju standardizovane procene u cilju sveobuhvatnog  razumevanja funkcije i poremećaja.
 • Sticanje znanja o strukturnim elementima procesa realizovanja  intervencije senzorne integracije (važnost edukacije, razvoj kompetencija, vođenje dokumentacije, korišćenje standardizovanih procena, obezbeđivanje sigurne okoline, korišćenje standardizovane prostorije za izvođenje terapije uz precizno definisanu odgovarajuću opremu i savetodavni instruktivni rad sa roditeljima).
 • Sticanje znanja o  osnovnim principima u procesu tretmana senzorne integracije.

 

Ishod programa

 • Osposobljenost za identifikaciju disfunkcije senzorne integracije,  procenu senzorne integracije korišćenjem višestrukih izvora, korišćenje standardizovanih i nestandardizovanih testova,  kao i izradu programa rada za pojedina senzorna područja,  osposobljenost za  vođenje dokumentacije i evaluaciju procesa senzorne integracije.
 • Osposobljenost za obezbeđivanje sigurne okoline,  korišćenje standardizovane prostorije za izvođenje terapije uz precizno definisanu odgovarajuću opremu i osposobljenost za komunikaciju sa roditeljima
 • Osposobljenost za realizaciju tretmana senzorne integracije.
 • Osposobljenost  za realizaciju savetodavnog i instruktivnog rada sa porodicom, stručnjacima i vršnjačkim grupama.

 

Opis posla za koji se pripremaju polaznici

 • Identifikacija  disfunkcije senzorne integracije.
 • Primena kriterijuma posmatranja senzorne funkcije/disfunkcije.
 • Procena senzorne integracije specijalizovanim instrumentima i tehnikama, obrada i interpretacija rezultata.
 • Planiranje i programiranje intervencije  senzorne integracije.
 • Sprovođenje programa tretmana senzorne integracije.
 • Evaluacija procesa i ostvarenih rezultata.
 • Vođenje dokumentacije.
 • Korišćenje standardizovane prostorije i opreme.
 • Savetodavni i instruktivni rad sa roditeljima, stručnjacima i vršnjačkim grupama.

 

Kome je program namenjen?

 • Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima
 • Logopedima
 • Okupacionim terapeutima
 • Defektolozima
 • Psiholozima
 • Vaspitačima
 • Fizioterapeutima

 

Ivana Ristić
Docent Visoke škole socijalnog rada
Šef katedre za okupacionu terapiju
Autor kratkog programa studija: 
Procena i tretman senzorne integracije

Pogledajte biografiju