Kratki program:

Negovatelj za stara i bolesna lica – (Carer for old and sick people)

Datum

Prijava do: 15.09.2020.
Početak: 01.10.2020.

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po programu

Predavači

 • Doc.dr Sanja Đurđević
 • Doc.dr Rosa Šapić
 • Doc.dr Emina Borjanić Bolić

Za više informacija kontaktirajte nas:

sanja.djurdjevic@asp.edu.rs

.

Pregled

U predstojećim godinama i decenijama broj starih osoba će značajno porasti, a uz njega i izazov za društvo da pruži pomoć onima kojima je ona potrebna. Za stare osobe mnoge svakodnevne aktivnosti postaju izazov, pa čak i opasnost. Broj starih osoba obolelih od demencije stalno se povećava. Depresija starih i hronično bolesnih osoba takođe zahteva pažnju i profesionalan pristup. Adekvatna nega koju starim i bolesnim osobama mogu da pruže kvalifikovani negovatelji je od ključne važnosti za unapređenje kvaliteta njihovog života. Negovatelj za stara i bolesna lica pruža usluge nege u kućama ili u domovima za stara i bolesna lica. Polaznici ovog programa steći će osnovna znanja o nezi neuroloških i psihijatrijskih bolesnika, posebno lica obolelih od demencije, kao i znanja i veštine iz psihosocijalnog savetovanja starih i bolesnih osoba i njihovih porodica.

Potražnja za negovateljima starih i obolelih svuda u Evropi rapidno raste i prema nekim procenama u narednih pet godina potražnja za ovim zanimanjem će trostruko da poraste. Program može da bude od velike koristi nezaposlenim licima, jer sa akreditovanim sertifikatom za negovatelja njihovi izgledi da pronađu posao postaju veliki. Kratki program studija „Negovatelj starih i bolesnih lica“ je akreditovan Rešenjem o evidentiranju KP (zav.br. 612-00-0071/4/20) od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Rapublike Srbije.

Program je namenjen zaposlenima koji su prirodom svog posla usmereni na stare i/ili bolesne osobe, kao i nezaposlenima koji žele da poboljšaju svoje kompetence i povećaju mogućnosti za zaposlenje. Program traje jedan semestar i uspešnim okončanjem programa polaznik dobija 30ESPB.

Cilj KP: sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje poslova negovatelja bolesnih i/ili starih osoba.

Detalji programa

R.Br. Naziv predmeta Polje Semestar Broj časova ЕSPB
1.         Nega neuroloških i psihijatrijskih bolesnika Medicinske nauke 1 50 6
2.         Gerontologija Društv.-humanist. 1 50 5
3.         Demencija Društv.-humanist. 1 50 6
4.         Psihosocijalni savetodavni rad Društv.-humanist. 1 50 5
6. Stručna praksa Društv.-humanist. 1 100 8
Ukupno časova aktivne nastave 300  
Ukupno ESPB 30

 

Ciljevi programa

 • Sticanje teorijskih znanja o normalnoj i o narušenoj strukturi i funkcijama organizma čoveka i sticanje i razvijanje praktičnih veština polaznika u planiranju i sprovođenju mera održavanja dobrog zdravlja i planiranju, organizaciji i sprovođenju mera podrške pojedincima pogođenim bolešću i starim osobama kao i njihovim porodicama (mere mentalne, fizičke i socijalne rehabilitacije, dizajniranje sistema podrške).
 • Sticanje znanja i veština potrebnih za negu starih i/ili bolesnih osoba u određenim trenucima, kroz kontinuitet nege i kroz tranzicije u iskustvu bolesti.

 

Znanja i veštine – ishodi programa

 • ovladavanje pojmovima i činjenicama iz oblasti nege i rehabilitacije osoba koje boluju od neke bolesti, kao i starih osoba kojima je potrebna posebna nega i pomoć;
 • posedovanje stručnih znanja o etiologiji i fenomenologiji osoba sa ometenošću;
 • razumevanje principa i zakonitosti efektivne prakse prevencije, tretmana, rehabilitacije i podrške bolesnim i starim osoba tokom celog života;
 • posedovanje praktičnih veština i sposobnosti za planiranje, primenu i evaluaciju programa, rehabilitacije i podrške bolesnim i starim osobama i njihovim porodicama;
 • posedovanje znanja i veština za procenu pacijenata i porodica, kao i planiranju i proceni palijativne i krajnje životne nege za raznoliku populaciju sa progresivnim bolestima;
 • ovladavanje specijalnim savetodavnim praktičnim veštinama za pružanje individualne i porodične savetodavne podrške bolesnim i/ili starim osobama i njihovim porodicama.

 

Opis posla za koji je nosilac Sertifikata Negovatelj za stara i bolesna lica osposobljen:

 • Pružanje nege u skladu sa osnovnim principima zaštite starih, nemoćnih, hendikepiranih i hroničnih bolesnika, kako u socijalnim i zdravstvenim ustanovama, tako i u kućnim uslovima;
 • Pomaganje pacijentima da vrate fizičke sposobnosti, kao i mentalne;
 • Obezbeđivanje individuelne nege pacijentima;
 • Praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i beleženje vitalnih znakova;
 • Pomaganje pacijentima u svakodnevnim aktivnostima;
 • Pripremanje, administriranje i beleženje propisane farmako terapije;
 • Posmatranje i beleženje stanja pacijenta;
 • Pomaganje pacijentima sa osnovim stvarima kao što su kupanje, hranjenje, oblačenje i sl.;
 • Procena i upravljanje kliničkim hitnim / kritičnim događajima koji obezbeđuju brzu i efikasnu negu i uputnica gde je to potrebno;
 • Korišćenje validnih i pouzdanih alata za procenu kognitivnih funkcija kod starijih zbunjenih pacijenata;
 • Sprovođenje programa nege koji je osmišljen tako da promoviše i maksimizira
  socijalne, psihološke i funkcionalne sposobnosti pacijenta;
 • Prepoznavanje specifičnih potreba starih i hednikepiranih lica, identifikacija i razumevanje problema, procena funkcionalnih sposobnosti i mogućnosti samozbrinjavanja i zbrinjavanja starih lica u ustanovama zdravstvene zaštite;
 • Komunikacije sa bolesnicima, njihovom rodbinom i kolegama;
 • Održavanje higijene i urednosti bolesničke sobe i neposredne okoline (nameštanje kreveta, menjanje posteljine i održavanje higijene pacijenata);
 • Rad po upustvu ili uz nadzor lekara i drugog medicinskog osoblja.

Kome je program namenjen?

Pravo upisa na KP imaju svršeni srednjoškolci i studenti. Ukupan broj polaznika po semestru je 30.

 

VAŽNE INFORMACIJE

 • Kandidati koji konkurišu za upis na kratki program studija polažu pismeni ispit putem testa, a sklonosti i sposobnosti procenjuju se i putem usmenog intervjua sa kandidatom. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi kratkog programa studija, a način provere objavljuje se u konkursu.
 • Nastava na KP je organizovana na dva načina i to: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoj i kao nastava na daljinu.
 • Lica koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Akademiji za humani razvoj priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.
 • Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene ishode učenja, izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.
 • U dodatku sertifikata, navode se:
  a) spisak predmeta, koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
  b) znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a koji su relevantni za posao za koji se izdaje sertifikat;
  c) opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.

dr sc. Sanja Đurđević
Profesor Akademije za humani razvoj

Pogledajte biografiju