STUDENTSKA PLATFORMA
  • ULICA: TERAZIJE 34, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
  • STUDENTSKA SLUŽBA: 0114040839
  • PRAVNA SLUŽBA: 0114040838 
  • EMAIL: kontakt@asp.edu.rs
  • PIB: 110216917
  • Matični broj: 17908774
  • Dinarski t.r. 205-249156-05
  • Devizni t.r. 0071900001783
  • IBAN RS0071900001783

Kandidat Srđan Zirojević,,3050/2020, MAS Okupaciona terapija, Završni master rad: Rezilijentnost na fizički i emocionalni stres. Mentor: Prof Dr Sanja Đurđević. :Odbrana je zakazana za 14.03.2022. u 15h. 

Kandidat Marijana Zirojević, 3049/2020, MAS Okupaciona terapija, Završni master rad Rezilijentnost dece izložene nasilju u porodici. Mentor: Prof Dr Sanja Đurđević. Odbrana je zakazana za 14.03.2022. u 14h.

Javna odbrana Master rada Marije Gojković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Milane Gojković  “Odnos medija u Srbiji prema temi nasilje u porodici  – studija slučaja” održava 27.01.2022. godine u 11:00 u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34. Mentor: Doc. dr Sanja Đurđević, članovi komisije: Prof.dr Ljiljana Manić i Prof.dr Tatjana Milivojević

Uvid javnosti Master rada Nataše Nemedi

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Nataše Nemedi Asistivne tehnologije kao deo koncepta univerzalnog dizajna: Efekti upotrebe asistivnih tehnologija kod učenika tipične populacije i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna odbrana Master rada Milane Ludoški

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Milane Ludoški  “EFEKTI OKUPACIONE TERAPIJE U GERONTOLOŠKIM CENTRIMA” održava 13.12.2021. godine u 12:30 u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Javna odbrana Master rada Vasilije Krstić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Vasilije Krstić  “Analiza školskog uspeha Roma u osnovnoj školi Vasa Pelagić u Kotežu” održava 03.02.2021. godine u 14h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Uvid javnosti Master rada Željke Radovanović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Željke Radovanović  Kvalitet okruženja i podrške u domovima za decu i omladinu na teritoriji AP Vojvodine” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Tatjane Dakić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Tatjane Dakić “Uloga Centra za socijalni rad u radu sa maloletnikom tokom pripremnog (krivičnog) postupka” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Jovane Jelače

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Jovane Jelače   “Značaj i uticaj komunikacije na poverenje, psihosocijalnu sigurnost i dobrobit starijih osoba” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna odbrana Master rada Ivane Teovanović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Ivane Teovanović  “ZASTUPLJENOST POREMEĆAJA ARTIKULACIJE KOD DECE NA TERITORIJI OPŠTINE KRUPANJ” održava 24.06.2020. godine u 13h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Javna odbrana Master rada Ksenije Marković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Ksenije Marković DIGITALNE PLATFORME U TRETMANU AFAZIJE” održava 24.06.2020. godine u 14h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Uvid javnosti Master rada Ivane Teovanović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ivane Teovanović  “ZASTUPLJENOST POREMEĆAJA ARTIKULACIJE KOD DECE NA TERITORIJI OPŠTINE KRUPANJ” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Bojane Popadić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Bojane Popadić Razumevanje govora kod dece” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna odbrana Master rada Ivane Janković  

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Ivane Janković  “Povezanost vršnjačkog nasilja i sociodemografskih faktora na uzorku učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Topola” održava 10.06.2020. gpdine u 13h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Uvid javnosti Master rada Ksenije Marković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ksenije Marković  “Digitalne platforme u tretmanu afazije” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Ivane Janković  

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ivane Janković  “Povezanost vršnjačkog nasilja i sociodemografskih faktora na uzorku učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Topola” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Marine Manojlović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Marine ManojlovićMedijacija u krivičnom postupku između žrtve i maloletnog počinioca krivičnog dela – doprinos sistemu socijalne zaštite” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Ane Đurđević

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Ane ĐurđevićSprovođenje strateških okvira za borbu protiv nasilja nad ženama i poštovanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti – studija slučaja” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Dragane Džambas

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Dragane Džambas Uticaj domskog smeštaja na očuvanje i razvoj psihosocijalnog kapaciteta korisnika- sa osvrtom na Dom “Čurug”” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Sanje Stojanović

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Sanje Stojanović  “Zastupljenost savremenih logopedskih instrumenata i obučenost logopeda u njihovom korišćenju na teritoriji republike Srbije” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Javna odbrana Master rada Ane Đurđević  

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Ane Đurđević  “Sprovođenje strateških okvira za borbu protiv nasilja nad ženama i poštovanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti – studija slučaja” održava 27.08.2020. gpdine u 12h u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Uvid javnosti Master rada Tamare Trivković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Tamare Trivković “Učestalost govorno- jezičkih poremećaja u odnosu na pol kod dece” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Uvid javnosti Master rada Emine Mavrić

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se završni master rad Emine Mavrić “ Vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama u Tutinu” i izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u Biblioteci Visoke škole, Terazije 34. Svi zainteresovani mogu dobiti na uvid, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.