STUDENTSKA PLATFORMA
  • ULICA: TERAZIJE 34, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
  • STUDENTSKA SLUŽBA: 0114040839
  • PRAVNA SLUŽBA: 0114040838 
  • EMAIL: kontakt@asp.edu.rs
  • PIB: 110216917
  • Matični broj: 17908774
  • Dinarski t.r. 205-249156-05
  • Devizni t.r. 0071900001783
  • IBAN RS0071900001783

Kandidat Milica Jovanović, Završni master rad: Uticaj razvoda roditelja na socijalnu interakciju i ponašanje dece predškolskog uzrasta Mentor: Prof. dr Sanja Đurđević. Odbrana master rada: 19.12. 2022. u 13:00.

Kandidat Strahinja Miljković, Završni master rad: Uloga duhovnosti u rehabilitaciji osuđenih lica Mentor: Prof. dr Sanja Đurđević. Odbrana master rada: 19.12. 2022. u 10:00.

Kandidat Katarina Pavlov, Završni master rad: Digitalna pismenost starih u ustanovama socijalni zaštite Mentor: Prof. dr Ljiljana Manić. Odbrana master rada: 21.12. 2022. 

Kandidat Jelena Rakić, Završni master rad: Problemi zapošljavanja osoba sa lakom intelektualnom ometenošću u Somboru Mentor: Prof. dr Milorad Đurić. Odbrana master rada: 03.11. 2022. 

Kandidat Jovana Atanasković, Završni master rad: Poremećaj ponašanja kod dece u okviru poremećaja autističnog spektra Mentor: Doc. dr Nataša Ljubomirović. Odbrana master rada: 28.09.2022. 

Kandidat Jovana Grbić, Završni master rad: Psihosocijalni razvoj dece iz funkcionalnih i disfunkcionalnih porodica Mentor: Doc. dr Jelena Živković. Odbrana master rada: 19.10.2022. 

Kandidat Marina Todorić, Završni master rad:  Izrada individualnog obrazovnog plana za decu sa intelektualnom ometenošću Mentor: Prof. dr Saša Stepanović. Odbrana master rada: 20.10. 2022. 

Kandidat Sonja Đokić, Završni master rad: Govorno-jezičke teškoće kod osoba sa intelektualnom ometenošću Mentor: Prof. dr Saša Stepanović. Odbrana master rada: 20.10. 2022. u 12:00

Kandidat Radiša Savić, Završni master rad: Specifičnost govorno jezičkih sposobnosti kod dece sa Daunovim sindromom Mentor: Prof. dr Saša Stepanović. Odbrana master rada: 20.10. 2022. u 11:00

Kandidat Tatjana Trajković, Završni master rad: Čitanje i nivo školskih postignuća učenika nižih razreda Mentor: Doc. dr Gordana Čolić. Odbrana master rada: 13.10. 2022.

Kandidat Svetlana Jovanović, Završni master rad: Bilingvizam u ranom uzrastu Mentor: Prof. dr Tatjana Milivojević. Odbrana master rada: 12.10. 2022.

Kandidat Valida Hodžić, Završni master rad: Uticaj oštećenja sluha i poremećaja artikulacije na socio-emocionalni razvoj deteta Mentor: Prof. dr Tatjana Milivojević. Odbrana master rada: 12.10. 2022.

Student Milica Prgonjic, tema Učenje engleskog kao stranog jezika kod osoba sa disleksijom. Mentor: Aleksandra Pavić Panić. Studijski program Logopedija. Datum odbrane 12.10.2022. godine

Kandidat Bojana Đorđević, Završni master rad: Reprezentacija poznavanja telesne sheme na crtežu ljudske figure dece predškolskog uzrasta.  Mentor: Doc. dr Žilijeta Krivokapić. Odbrana master rada: 12.10. u 12:30.

Kandidat Aleksandra Đorđević, Završni master rad: Stavovi roditelja dece sa poteškoćama u čitanju prema onlajn logopedskim tretmanima Mentor: Prof. dr Tatjana Milivojević. Odbrana master rada: 12.10. u 13:30.

Kandidat Milica Cvetanović, Završni master rad: Jezički poremećaji dece uzrasta od tri do pet godina Mentor: Doc. dr Vesna Borota. Odbrana master rada: 05.10. u 12:00.

Kandidat Jelena Radojčić, Završni master rad: Stimulacija govora u periodu ranog razvoja. Mentor: Doc. dr Vesna Borota. Odbrana master rada: 05.10. u 13:00.

Kandidat Anja Kažić, Završni master rad: Fonološke sposobnosti kod dece predškolskog uzrasta  Mentor: Prof. dr Neda Milošević. Odbrana master rada: 05.10.

Kandidat Marija Kalinić, Završni master rad: Stavovi nastavnika i roditelja o uticaju mucanja na školska postignuća djece osnovnoškolskog uzrasta na teritoriji Republike Srpske.  Mentor: Doc. dr Vesna Borota. Odbrana master rada: 05.10. u 12:30.

Kandidat Kristina Popović, Završni master rad: Stav građana Beograda prema inkluzivnom obrazovanju  Mentor: Prof. dr Saša Stepanović. Odbrana master rada: 28.09. u 10:30.

Kandidat Igor Moskalj, Završni master rad: Kvalitet života starijih osoba nakon vestibularne rehabilitacione intervencije  Mentor: Prof. dr Veselin Medenica. Odbrana master rada: 28.09. u 14:30.

Kandidat Mijodrag Bogićević, Završni master rad: Kompetencije socijalnih radnika u palijativnom zbrinjavanju  Mentor: Doc dr. Emina Borjanić Bolić. Odbrana master rada: 30.09. u 14:00.

Kandidat Nataša Karanović, Završni master rad: Kvalitet artikulacije dece sa daunovim sindromom  Mentor: Doc dr. Mila Bunijevac. Odbrana master rada: 28.09. u 14:00.

Kandidat Ljiljana Jovanović, Završni master rad: Tema Kvalitet porodičnih odnosa osoba sa oštećenim sluhom  Mentor: Doc dr. Ivana Ristić. Odbrana master rada: 30.09. 

Kandidat Jelena Svetozarević, Završni master rad: Uticaj molitve na smanjenje depresije i anksioznost Mentor: Doc dr. Sanja Đurđević. Odbrana master rada: 29.09. u 13:30.

Kandidat Ana Aranđelović, Završni master rad: Poremećaji artikulacije kod dece sa neurorazvojnim poremećajima Mentor: Doc dr. Mila Bunijevac. Odbrana master rada: 28.09. u 16:00.

Kandidat Bojana Tatović Bojović, MAS Socijalni rad, Završni master rad: Supervizija u malim centrima za socijalni rad u APV Mentor: Prof dr. Vesna Dukanac. Odbrana master rada: 28.09. u 14:00.

Kandidat Marica Rakić, MAS Socijalni rad, Završni master rad: Negativna slika u javnosti profesije socijalnog rada i mediji, Mentor: Prof dr. Milorad Đurić. Odbrana master rada: 21.09. u 12:30.

Kandidat Bojana Radulović, broj indeksa 3012/21, MAS Logopedija, Završni master rad: Funkcionalni poremećaji glasa – karakteristika, procena i tretman. Mentor: Doc dr. Mila Bunijevac. Odbrana master rada: 28.09. u 10:00.

Kandidat Marija Marković, broj indeksa 3045/21, MAS Logopedija, Završni master rad: Profesionalno sagorevanje kod logopeda u Srbiji Mentor: Doc dr Emina Borjanić Bolić. Odbrana master rada: 28.09. u 12:30.

Kandidat Danica Veselinović, broj indeksa 3008/21, MAS Logopedija, Završni master rad: Informisanost građana o značaju vokalne higijene. Mentor: Doc dr Mila Bunijevac. Odbrana master rada: 28.09. u 11:00.

Kandidat Mila Malinov, broj indeksa 3008/2018, MAS Logopedija, Završni master rad: Artikulacione sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Mentor: Doc dr Neda Milošević. Odbrana master rada: 06.07. u 12:30.

Kandidat Mirjana Mitrić, broj indeksa 3056/21, MAS Logopedija, Završni master rad: Злоупотреба мобилних телефона:  Утицај коришћења мобилних телефона на говорно-језички развој деце узраста 12-36 месеци. Mentor: Prof dr Tatjana Milivojević. Odbrana master rada: 06.07. u 11:00.

Kandidat Bojana Vargec, broj indeksa 3072/20, MAS Socijalni rad, Završni master rad: Funkcionalnost primarne porodice i partnersko nasilje. Mentor: Prof dr Milorad Đurić. Odbrana master rada: 06.07. u 11:00.

Kandidat Srđan Zirojević,,3050/2020, MAS Okupaciona terapija, Završni master rad: Rezilijentnost na fizički i emocionalni stres. Mentor: Prof Dr Sanja Đurđević. :Odbrana je zakazana za 14.03.2022. u 15h. 

Kandidat Marijana Zirojević, 3049/2020, MAS Okupaciona terapija, Završni master rad Rezilijentnost dece izložene nasilju u porodici. Mentor: Prof Dr Sanja Đurđević. Odbrana je zakazana za 14.03.2022. u 14h.

Javna odbrana Master rada Marije Gojković

Visoka škola socijalnog rada obaveštava da se javna odbrana završnog master rada Milane Gojković  “Odnos medija u Srbiji prema temi nasilje u porodici  – studija slučaja” održava 27.01.2022. godine u 11:00 u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34. Mentor: Doc. dr Sanja Đurđević, članovi komisije: Prof.dr Ljiljana Manić i Prof.dr Tatjana Milivojević