Akreditacija i samovrednovanje

Visoka škola je samostalna, akreditovana visokoškolska ustanova (Uverenje br. 612-01-00204/8/2018-03 ), koja ostvaruje osnovne akademske i master akademske studije u oblasti socijalnog rada, okupacione terapije i logopedije u skladu sa dozvolom za rad.

Škola je registrovana kod Privrednog suda u Beogradu, pod brojem registarskog uloška br.5-1797, matični broj Škole je 17908774.

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja izdalo je Dozvolu za rad (DOZVOLA ZA RAD) Visokoj školi socijalni rad (br. 612-01-00204/8/2018-03 od 08.07.2019. godine) i Dopunu dozvole za rad (DOPUNA DOZVOLE ZA RAD), 30.09.2020. kojom se Školi odobrava rad i izvođenje akademskih studijskih programa:

  • Osnovne akademske studije – Psihologija (broj studenata 50)
  • Osnovne akademske studije – Logopedija (broj studenata 30)
  • Master akademske studije – Logopedija (broj studenata 25)
  • Osnovne akademske studije – Socijalni rad (broj studenata 40)
  • Master akademske studije – Socijalni rad (broj studenata 25)
  • Osnovne akademske studije – Okupaciona terapija (broj studenata 30)
  • Master akademske studije – Okupaciona terapija (broj studenata 25)

 

Predlog načina vrednovanja državne mature za upis studenata od školske 2024/25. godine možete naći na sledećem linku.

Uverenje o akreditaciji ustanove

Uverenja o akreditaciji programa osnovnih akademskih studija

Osnovne akademske studije socijalnog rada

Osnovne akademske studije okupacione terapije

Osnovne akademske studije logopedije

Osnovne akademske studije psihologije

Uverenja o akreditaciji programa master akademskih studija

Master akademske studije socijalnog rada

Master akademske studije okupacione terapije

Master akademske studije logopedije

Uverenja o akreditaciji kratkih programa studija (kontinuirana edukacija)