Kratki program:

Procena i tretman aktivnosti svakodnevnog života

Datum

Prijava do: 15.09.2020.
Početak: 01.10.2020.

Cena

95.000,00 RSD (školarina + administrativni troškovi) po osobi po programu

Predavači

 • Veselin Medenica

Za više informacija kontaktirajte nas:

veselin.medenica@asp.edu.rs

.

Pregled

Polaznici KP studija biće osposobljeni da primenjuju instrumente za procenu aktivnosti svakodnevnog života na populaciji osoba sa invaliditetom zarad kreiranja fukcionalnog statusa osobe, izveštavanja o stanju pacijenta, kreiranja tretmana u okviru ustanova iz domena socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja sa fokusom na rehabilitacione ustanove, ustanove za mentalno zdravlje, gerijatrijske ustanove, rezidencijalne centre za stara lica, velike radne organizacije proizvodnog i/ili neproizvodnog tipa, privatne prakse i nevladine organizacije, specijalne škole.

 

Detalji programa

 

R.Br. Naziv predmeta Polje Semestar Broj časova ЕSPB
1.         Anatomsko-fiziološka osnova aktivnosti svakodnevnog života Medicinske nauke 1 45 5
2.         Neurološka stanja i aktivnosti svakodnevnog života Medicinske nauke 1 30 5
3.         Aktivnosti svakodnevnog života i mentalno zdravlje Društv.-humanist. 1 45 5
4.         Aktivnosti svakodnevnog života starih lica Društv.-humanist. 1 45 5
5. Instrumenti procene aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa fizičkim disfunkcijama Društv.-humanist. 1 45 5
6.         Stručna praksa Društv.-humanist. 1 90 6
Ukupno časova aktivne nastave 300  
Ukupno ESPB 30

 

Ciljevi programa

Osnovni cilj KP studija Procena aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom je sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje posla procene aktivnosti svakodnevnog života kod osoba sa invaliditetom.

Ishodi KP:

Po završetku KP studija Procena aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom studenti poseduju uska i funkcionalno povezana znanja i veštine neophodne za samostalno sprovođenje procene aktivnosti svakodnevnog života osoba sa invaliditetom uz korišćenje savremenih instrumenata za procenu aktivnosti svakodnevnog života, koji poseduju dobre metričke karakteristike i adaptirani su za srpski jezik.

Polaznici KP studija biće osposobljeni da primenjuju instrumente za procenu aktivnosti svakodnevnog života na populaciji osoba sa invaliditetom zarad kreiranja fukcionalnog statusa osobe, izveštavanja o stanju pacijenta, kreiranja tretmana u okviru ustanova iz domena socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja sa fokusom na rehabilitacione ustanove, ustanove za mentalno zdravlje, gerijatrijske ustanove, rezidencijalne centre za stara lica, velike radne organizacije proizvodnog i/ili neproizvodnog tipa, privatne prakse i nevladine organizacije, specijalne škole.

Opis posla za koji se pripremaju polaznici:

Polaznici KP studija biće osposobljeni da primenjuju instrumente za procenu aktivnosti svakodnevnog života na populaciji osoba sa invaliditetom sa ciljem:

 • kreiranja funkcionalnog statusa osoba sa invaliditetom
 • izveštavanja porodice o stanju osobe
 • koncipiranja tretmana (sestrinskih i negovateljskih procedura, fizioterapeutske intervencije, okupacionoterapijskog tretmana)
 • izveštavanja tima o statusu osobe
 • planiranja investicija u okviru ustanove
 • procene isplativosti rehabilitacije
 • kreiranja kratkoročnih i dugoročnih planova ustanove
 • kreiranja izveštaja

 

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Specijalnim edukatorima i rehabilitatorima
 • Defektolozima
 • Somatopedima
 • Oligofenolozima
 • Okupacionim terapeutima
 • Logopedima
 • Fizioterapeutima
 • Radnim terapeutima
 • Psiholozima
 • Pedagozima
 • Andragozima

VAŽNE INFORMACIJE

 • Nastava na KP može biti organizovana na dva načina i to: klasično u prostorijama Akademije za humani razvoj i kao nastava na daljinu.
 • Lica koja završe KP i žele da se upišu u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na Akademiji za humani razvoj priznaju se predmeti/delovi predmeta (i odgovarajući broj ESPB) koje je student položio u okviru KP.
 • Polazniku koji je položio sve ispite i uspešno stekao predviđene ishode učenja, izdaje se Sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.
 • U dodatku sertifikata, navode se:
  a) spisak predmeta, koje je student položio, sa pripadajućim ESPB i dobijenom ocenom;
  b) znanja i veštine, kao ishodi učenja, koje je stekao student, a koji su relevantni za posao za koji se izdaje sertifikat;
  c) opis posla za koji je nosilac sertifikata osposobljen.

Veselin Medenica
Profesor Akademije za humani razvoj

Autor programa: Procena i tretman
aktivnosti svakodnevnog života

Pogledajte biografiju