OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv:  Diplomirani psiholog

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Psihologija je samostalna naučna disciplina koja se bavi izučavanjem pojava psihičkog života, odnosno psihičkih procesa, osobina i ponašanja. Kao empirijska nauka, psihologija koristi naučne metode da otkrije zakonitosti ljudskog razvoja i delovanja.. To nam omogućava da bolje razumemo sebe i svet u kome živimo. Stoga je psihologija neizbežni deo ljudske delatnosti, jer je interakcija ljudi osnova svih vrsta odnosa, ljubavnih, profesionalnih, međukulturnih, itd.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studije imaju za cilj sticanje znanja i veština u oblasti psihologije kao nauke, a kroz upoznavanje studenata sa predmetom, metodama i razvojem psihologije kao fundamentalne i primenjene nauke, osnovnim pojmovima i teorijskim školama i sistemima u psihologijij, mehanizmima, faktorima i osobenostima psihičkog života, metodologiji istraživanja. Ostim toga, cilj studija je usmeren i na osposobljavanje studenta za dalje usavršavanje i obavljanje različitih poslova u kojima se mogu implementirati psihološka znanja – u školama, klinikama i marketingu, profilisanje kadrova, samostalni savetodavni rad, psihoterapija i dr.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Po završetku programa student poseduje sveobuhvatna znanja i veštine iz različitih psiholoških disciplina, odnosno poznaje, razume i interpretira psihološke pojave, mehanizme i zakonitosti, kao i njihove biološke i društvene determinante; sposoban je da analizira psihološke probleme iz različitih psihološko-teorijskih perspektiva, da samostalno sprovodi naučna istraživanja u oblasti humanističkih nauka i društvenih delatnosti uz adekvatnu primenu istraživačkih metoda i tehnika, da učestvuje u projektovanju i realizaciji različitih psihosocijalnih programa kao i da samostalno obavlja delatnosti iz psihološke struke. Student poseduje kritičko i analitičko mišljenje, razvijene komunikacione veštine neophodne za obavljanje psihološke delatnosti; a takođe uspešno primenjuje stečena znanja u različitim oblastima primenjene psihologije, uz poštovanje metodoloških i etičkih principa.

 

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRETI NAKON STUDIJA?

Studenti se uključuju u praktičan rad već tokom studija. Počev od predmetnih vežbi na kojima student povezuje teorijska i praktična znanja, kreativno osmišljava gradivo, učestuje u različitim oblicima grupnog rada, omogućava mu da stekne veštine koje su od posebnog značaja za ovladavanje profesijom psihologa. Osim toga, stručnu praksu student može realizovati u centrima i ustanovama, predviđenih studijskim programom, a u skladu sa afinitetom studenta i trenutnim kapacitetima izabrane ustanove.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program pripada polju društveno-humanističkih nauka, oblast psihološke nauke. Studenti dobijaju zvanje diplomirani psiholog, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Skraćeni naziv je dipl.psih.

ŠTA DIPLOMIRANI PSIHOLOG RADI?

S obzirom da je psihologija nauka primenjenog karaktera, mogućnosti za rad u oblasti psihologije su mnogobrojne.

Ukoliko se opredeli za kliničku psihologiju, njegovi zadaci uključuju psihodijagnostičku procenu, izradu plana lečenja, pružanje različitih vrsta psihosocijalne podrške pojedincima i grupama. Ukoliko nastavi svoje usavršavanje u oblasti psihoterapije, psiholog se bavi savetovanjem i psihoterapijom sa osobama koje se suočavaju sa mentalnim problemima, kao i zdravim osobama koje žele da rade na ličnom rastu i razvoju. U oba slučaja rad psihologa je usmeren na očuvanje mentalnog zdravlja stanovništva. Pored toga, značajan je doprinos psihologa u edukativnom i vaspitno-obrazovnom radu, koji je zasnovan na saznanjima iz razvojne i pedagoške psihologije.

U okviru industrijske i organizacione psihologije, psiholozi se najčešće opredeljuju za oblast ljudskih resursa, gde rešavaju konflikte unutar organizacije, analiziraju psihološke aspekte grupnog funkcionisanja u cilju poboljšanja upravljanja timovima i kolektivima, bave se pitanjima orijentacije, adaptacije i razvoja zaposlenih, uključeni su u različite propagandne i marketinške aktivnosti.

U poslednje vreme sve je popularnija oblast socijalne psihologije, gde psiholozi bave problemima socijalizacije, pitanjima socijalnog identiteta (etničkog, religioznog, kulturnog i dr.), analiziraju vrednosne orijentacije i socijalne stavove stanovništva, izučavaju dinamiku grupa i grupnih odnosa, a sve u cilju borbe protiv stereotipa, predrasuda, diskriminacije, kao i sprečavanja međugrupnih konflikata i destruktinih posledica različitih oblika masovnog ponašanja.

Psiholog može izabrati i karijeru u okviru naučno-istraživačkog rada koji omogućava planiranje i sprovođenje istraživanja, prikupljanje, obradu, interpretaciju rezultata i izvođenje zaključaka, radi potvrde teorijskih postavki i unapređenja postojećih saznanja.

 GDE SVE DIPLOMIRANI PSIHOLOZI MOGU DA RADE?

Imajući u vidu širok spektar delatnosti psihologa, on može da radi u zdravstvenim ustanovama različitog tipa (klinike, savetovališta i sl.), u različitim institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, domovi za stara lica, ustanove za nezbrinutu decu, centri za bolesti zavisnosti i sl.), u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, škole, univerziteti), u radnim organizacijama, društveno-humanitarnim organizacijama, naučno-istraživačkim institucijama i laboratorijama. Osim navedenog, velike su mogućnosti psihologa za realizaciju privatne prakse.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA PSIHOLOGE? DA

Uz bogat arsenal znanja i veština, diplomirani psiholog ima velike mogućnosti za zaposlenje. Svoje mesto psiholog može naći kako u državnom, tako i u privatnom sektoru, u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, a takođe je slobodan da otpočne privatnu praksu.

Prema zvaničnim podacima, psihologija spada u tri najtraženije profesije u Srbiji i ta potražnja iz godine u godinu raste. To nesumnjivo govori da su psiholozi danas itekako potrebni. Jedan od osnovnih razloga su brze i radikalne promene u društvu koje rezultiraju promenama u međuljudskim odnosima, vrednostima, načinu života. U kriznim vremenima, čiji smo svedoci proteklih nekoliko godina, te promene poprimaju destruktivan karakter. Stoga, psiholog nije samo poznavalac svoje struke, već i neophodan član društva, koji radi za dobrobit ljudi.

PREDMETI

Prva godina
 • Uvod u psihologiju
 • Kognitivna psihologija
 • Filozofija nauke sa metodologijom psiholoških istraživanja
 • Osnovi pedagogije
 • Funkcionalna anatomija sa fiziologijom
 • Statistika u psihologiji
 • Psihologija učenja
 • Engleski jezik 1
 • Izborni blok 1: Komunikacija i kultura; Uvod u antičku retoriku
 • Izborni blok 2: Uvod u sociokulturalnu antropologiju: Teorija organizacije nastave
DRUGA GODINA
 • Razvojna psihologija 1
 • Opšta psihopatologija
 • Engleski jezik 2
 • Osnove socijalne psihologije
 • Motivacija i emocije
 • Razvojna psihologija 2
 • Psihologija ličnosti 1
 • Psihometrija
 • Izborni blok 3: Kreativnost i kritičko mišlјenje; Veštine medijacije
 • Izborni blok 4: Problemi zavisnosti; Osnove interpersonalnih veština; Psihologija mentalnog zdravlja
 • Pedagoška praksa 1
TREĆA GODINA
 • Psihologija ličnosti 2
 • Socijalna psihologija
 • Psihologija rada
 • Asocijalno i delinkventno ponašanje
 • Pedagoška psihologija
 • Klinička psihologija
 • Psihopatologija dece i adolescenata
 • Uvod u etiku
 • Izborni blok 5: Metodika nastave psihologije; Senzorna integracija i senzorna disfunkcija
 • Izborni blok 6: Sociologija porodice; Grupni rad sa iskustvenim grupama
 • Pedagoška praksa 2
ČETVRTA GODINA
 • Uvod u psihoanalizu
 • Klinička procena 1
 • Marketing i ponašanje potrošača
 • Psihologija zrelog doba i starenja
 • Evaluacija znanja i obrazovnih ishoda
 • Pedagoška praksa 3
 • Osnovi savetovanja i psihoterapijeSanja Đurđević
 • Klinička procena 2
 • Izborni blok 7: Psihoterapijski modaliteti; Teorija i praksa interkulturnih komunikacija
 • Izborni blok 8: Psihologija darovitosti; Roršah metod; Primena umetnosti u psihoterapijskim modalitetima
 • Stručna praksa
 • Predmet završng rada – istraživački rad
 • Završni rad – izrada i odbrana

Spisak predmeta OAS Psihologija 2023-24. godina