OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv:  Diplomirani psiholog

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studije imaju za cilj sticanje znanja i veština u oblasti psihologije kao nauke, osposobljavanje za dalje obrazovanje i usmeravanje, kao i za obavljanje različitih psiholoških poslova – u školama, klinikama i marketingu, profilisanje kadrova, samostalni savetodavni rad, psihoterapija i dr.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Glavni ishod programa je ovladavanje psihološkom terminologijom, pojmovnim aparatom, činjenicama i zakonitostima; poznavanje psiholoških istraživačkih metoda i tehnika; razumevanje psiholoških pojava i njihove biološke, uzrasne, kontekstualne, društvene i ličnosne uslovljenosti; sticanje preduslova za dalje obrazovanje radi osposobljenosti za nastavnika psihologije i stručnog saradnika psihologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama; sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, primena stečenih znanja u različitim oblastima, poštovanje metodoloških i etičkih principa na kojima počiva primena stečenih znanja iz ove oblasti, razvijene komunikacione sposobnosti i veštine neophodne za obavljanje savetodavnog i terapijskog rada psihologa.

 

ŠTA OBUHVATA PROGRAM STUDIJA PSIHOLOGIJE?

Program obuhvata osnovne oblasti psihologije, teorije, metode i tehnike, istoriju i razvoj psihologije kao nauke i struke i glavne primenjene oblasti psihologije – klinička psihologija, psihologija obrazovanja, psihologija rada i istraživanja u psihologiji.

Program obuhvata 54 predmeta, 34 obavezna i 18 izbornih predmeta u 8 izbornih grupa, raspoređenih u četiri semestra.
Glavne oblasti istraživanja u okviru ovog studijskog programa uključuju biološke osnove ponašanja, kognitivnu psihologiju, psihologiju ličnosti i individualne razlike, razvojnu i socijalnu psihologiju i naravno, istraživačke metode, kao i kliničku psihologiju, razvojnu i pedagošku psihologiju i industrijsko-organizacijsku psihologiju. Struktura studijskog programa omogućava svršenom studentu da stručno i samostalno obavlja psihološku praksu u različitim oblastima primenjene psihologije i uspešno analiziranje i integrisanje različitih teorijskih perspektiva koje su neophodne za dalje studiranje psihologije ili drugih sličnih studija.

Od studenta se nakon završetka osnovnih studija psihologije očekuje da bude sposoban da samostalno analizira probleme, pojave i zadatke iz različitih psihološko-teorijskih perspektiva, da samostalno primenjuje statističke procedure u oblasti humanističkih nauka i društvenih delatnosti, da učestvuje u projektovanju i realizaciji različitih psiho-socijalnih programa kao i da samostalno obavlja delatnosti iz psihološke struke.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studenti dobijaju zvanje diplomirani psiholog, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. 

 

KO MOŽE DA UPIŠE STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJE?

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može da se upiše lice sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit putem testa kojim se proveravaju znanja stečena tokom prethodnog školovanja. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi studijskog programa, a način provere objavljuje se u konkursu.

 

 

PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA PSIHOLOGIJE 2020/2021

Program osnovnih studija psihologije 2020/21