Prema savremenom shvatanju nauke, naučne informacije nisu relevantne ako nisu objavljene i tako stavljene na uvid naučnoj zajednici, kako bi se mogle proveriti, proceniti i koristiti u daljim istraživanjima, kao i u obrazovnom procesu. Bez obzira na to iz koje oblasti naučni rad i rezultati rada potiču, potreba za naučnom komunikacijom je karakteristika svih nauka i istraživača. Smatra se da se savremena nauka ne može se razvijati bez komunikacije između naučnika i interakcije rezultata istraživačkih radova, publikovanim u časopisima, monografijama i zbornicima.

Publikacije se smatraju osnovnim produktom naučnog rada, pa se procenjivanje naučne produkcije zasniva pre svega na njima. Publikovanje naučnih rezultata predstavlja pokazatelj kompetentnosti naučnika, a od procene vrednosti publikovanih dela direktno zavisi položaj naučnika, njihovo napredovanje u naučnoj zajednici, kao i kvalitet akademskog obrazovanja.

Termin izdavačka delatnost koristi se kao skupni pojam za sve aktivnosti koje se odnose na kreiranje i diseminaciju novog naučnog znanja u akademskoj zajednici i sistemu visokog obrazovanja. Proces izdavačke delatnosti obuhvata vreme izvođenja istraživanja, pripremu i uobličavanje rezultata istraživanja i produkciju krajnjeg proizvoda istraživanja koji se fiksira u nekom medijumu (časopis, članak u zborniku, monografija) i koji se distribuira bibliotekama i drugim institucijama ili se rad postavlja u digitalne repozitorijume.

Izdavačka delatnost i visoko obrazovanje u oblasti društveno-humanističkih nauka mogu se posmatrati i analizirati kao integralna celina.  U formalnom smislu, značajan, ako ne i najbitniji uslov za izbor u zvanje je određeni kvantitet radova objavljenih u časopisima koje referišu domaće ili međunarodne baze podataka, odnosno, citiranost kao važan pokazatelj naučne kompetentnosti. U suštinskom smislu, zahtev za kontinuiranim promišljanjem odnosa teorije i prakse nedvosmisleno proizilazi iz same fluidne prirode savremenih društava. Pri tome, fluidnost je sve intenzivnija i očiglednija – ogromna količina informacija i novih saznanja konstantno i sve brže menjaju prirodu savremenog sveta, pa samim tim, menjaju i sam predmet društveno-humanističkih nauka.  

Imajući sve to u vidu, a u cilju unapređenja kvaliteta akademskih studija, kao i naučno-istraživačkog rada, Visoka škola socijalnog rada je osnovala Centar za izdavačku delatnost. Misija Centra je da kroz izdavačku produkciju odgovori na navedene izazove i omogući studentima i široj intelektualnoj zajednici uvid u aktuealna teorijska i empirijska istraživanja u oblasti društveno-humanističkih nauka, a pre svega u oblasti socijalne politike, socijalnog rada, psihologije, logopedije i okupacione terapije.

 U cilju ostvarenja svoje misije, Centar za izdavačku delatnost realizuje sledeće aktivnosti:

  • izdavanje naučnih monografija
  • izdavanje naučnih časopisa
  • izdavanje udžbenika i priručnika u nastavi
  • izdavanje zbornika naučnih tekstova
  • organizovanje promocija svojih izdanja

 Sva izdanja Centra za izdavačku delatnost podležu politici recenziranja i dostupna su u štampanom i elektronskom obliku.

 Centar za izdavačku delatnost je orijentisan na saradnju kako sa autorima angažovanim u okviru Visoke škole socijalnog rada, tako i sa autorima iz šire akademske zajednice. 

 Koordinator Centa za izdavačku delatnost: prof. dr Milorad Đurić

 milorad.djuric@asp.edu.rs

miloraddjuric1@gmail.com

+381 63 272 872

 

IZDANJA

ČASOPIS "PARADIGMA"