VESTI

VESTI I AKTIVNOSTI

Formirana mreža za inkluziju Roma

Formirana mreža za inkluziju Roma

Nа оsnоvu iniciјаtivе Grаdа Šаpcа, Еkumеnskе humаnitаrnе оrgаnizаciје iz Nоvоg Sаdа i Visоkе škоlе sоciјаlnоg rаdа iz Bеоgrаdа i 22 prеdstаvnikа/cе rаzličitih insituciја i оrgаnizаciја civilnоg društvа kојi dirеktnо i indirеkrnо rаdе sа Rоmimа, u srеdu, 11. dеcеmbrа...

read more

BLOG

Međunarodni dan astme: Bolest koja pogađa ceo svet!

Globalna inicijativa za astmu (GINA) , svake godine obeležava Međunarodni dan astme, kako bi širila svest o tome. Istraživanja pokazuju da oko 300 miliona ljudi boluje od astme, a stručnjaci upozoravaju da broj obolelih među decom konstantno raste. U Srbiji se...

read more

„Čovečanstvo duguje deci, najbolje što ima“

Svakog 11. decembra,, obeležava se Međunarodni dan UNICEF-a. Davne 1946. Godine, osnovana je organizacija UNICEFza ciljem da se pomogne deci. Fond Ujedinjenih nacija za decu, je jedna od najvećih svetskih organizacija koja se bavi brigom o deci, njihovim pravima i...

read more

Danas je Dan ljudskih prava: Život dostojan čoveka!

Često čujemo pozivanje na  „ljudska prava“, ali šta su zapravo ljudska prava? To podrazumeva urođena prava svakog ljudskog bića, to znači univerzalna prirodna prava ili status nevezano od pravnih faktora, kao što su na primer pol, državljanstvo i slično. Ljudska...

read more

Zaštita zasnovana na znanjima o traumi

Zaštita zasnovana na znanjima o traumi ne predstavlja tretman ili novi model u radu koji bi trebalo implementirati, već predstavlja holistički pristup i smer u radu sa traumatizovanim korisnicima. Postoji potreba da se korisnik posmatra šire od tradicionalnog...

read more

Humanost znači ulaganje u vlastitu dobrotu

Međunarodni humanitarni dan obeležava se širom sveta sa jakom i važnom porukom, da ulažemo u vlastitu dobrotu. Jedna od poslovica koja može opisati humanost, bila bi „Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi. Ako gledamo sa...

read more

Koliko smo tolerantni kao pojedinci i društvo?

Koliko smo tolerantni prema drugima? Koliko imamo razumevanja? Strpljenja? Ovo je idealan dan da preispitamo sebe jer se danas obeležava Međunarodni dan tolerancije. Imati razumevanja za druge, za one drugačije i na kraju poštovati i uvažiti tuđe mišljenje ...

read more

Svetski dan nauke za dobrobit planete i očuvanje mira!

Svetski dan nauke, obeležava se u okviru Međunarodne nedelje nauke i mira. Cela sedmica, posvećena je nauci, miru i razvoju. Na naučnoj konferenciji u Budimpešti, 1999. godine predložen je ovaj datum, kao nešto što bi trebalo obeležiti sa ciljem da se skrene pažnja na...

read more

Svetski dan urbanizma: Urbanisti posvećeni budućnosti!

Svake godine, 8. novembra, obeležava se Svetski dan urbanizma.  To je dan koji je posvećen svim urbanistima, arhitektama i učesnicima u realizaciji urbanističkih planova. Kolika je važnost ovog dana i niza zanimanja kojima je posvećen, govori činjenica da se...

read more