Centar za nauku i istraživanje osnovan je kako bi se stvarali uslovi za povećanje uticaja nauke na ukupan razvoj sistema socijalnog rada. Uloga Centra je jačanje naučnoistraživačkog potencijala, unapređivanje znanja i praktične primenljivosti rezultata istraživanja u oblasti socijalnog rada, logopedije i okupacione terapije. Centar se bavi podizanjem standarda u akademskim istraživanjima u ovim oblastima, realizacijom osnovnih  i primenjenih istraživanja  kao i uspostavljanjem i razvijanjem saradnje sa naučnim i akademskim organizacijama i institucijama u zemlji. Zadatak centra je i razvoj naučnoistraživačkog podmlatka,  organizovanje naučnih skupova, konferencija i seminara, kao i razvijanje i unapređenje međunarodne saradnje u oblasti naučnog istraživanja;