CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU
VISOKE ŠKOLE SOCIJALNOG RADA U BEOGRADU

Centar za kontinuiranu edukaciju je organizaciona jedinica Visoke škole socijalnog rada u Beogradu osnovana radi razvoja i promovisanja sistema kontinuirane edukacije, ideje celoživotnog učenja i obezbeđivanja stručne podrške licima zainteresovanim za dalje obrazovanje i usavršavanje.
Centar za kontinuiranu edukaciju Visoke škole socijalnog rada u Beogradu (u daljem tekstu: Centar) osnovan je odlukom Nastavno-naučnog veća Visoke škole socijlnog rada.
Kontinuirana edukacija obuhvata sve oblike usavršavanja iz oblasti socijalnog rada, okupacione terapije i logopedije, a koji nisu u domenu organizovanih vidova osnovnih ili master studija iz ovih oblasti.
Osnovne aktivnosti Centra su:
• Razvoj sistema kontinuirane edukacije na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu;
• Organizacija stručno-naučnih skupova (seminara, predavanja, kurseva, treninga…) u cilju realizovanja programa kontinuirane edukacije;
• Pružanje informacija o programima i kursevima kontinuirane edukacije;
• Pružanje savetodavnih usluga licima zainteresovanim za programe kontinuirane edukacije;
• Popularizacija ideje kontinuirane edukacije i promovisanje kurseva široj javnosti;

• Istraživanja stanja na tržištu usluga kontinuirane edukacije (istraživanje potreba potencijalnih klijenata, aktivnosti konkurencije);
• Formulisanje ponuda za različite tipove klijenata (obezbeđivanje osnovnih pretpostavki i resursa, pravilan izbor kurseva u ponudi, unifikacija načina održavanja kurseva…)
• Uspostavljanje akademske, naučne i stručne saradnje sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave kontinuiranom edukacijom;
• Ostali poslovi u oblasti kontinuirane edukacije.

Funkcionisanjem Centra rukovodi Programski savet, na čelu sa Koordinatorom Centra kojeg imenuje Nastavno-naučno veće na predlog Direktora Visoke škole.
Programski savet Centra čine imenovani Koordinator Centra i po jedan predstavnik iz naučnih oblasti zastupljenih na Visokoj školi. Članove Programskog saveta imenuje Nastavno-naučno veće Visoke škole.

O završenom obliku kontinuirane edukacije Centar izdaje odgovarajuće uverenje, koje sadrži:
– Osnovne podatke o polazniku;
– Naziv kursa/oblika edukacije;
– Vreme održavanja;
– Broj nastavnih sati;
– Definisanje stečenih znanja (slušao, položio, osposobljen za primenu metode);
– Rezultate provere znanja.
Programi Centra za kontinuiranu edukaciju su za studente Visoke škole socijalnog rada u Beogradu besplatni.

Kontakt
Adresa: Centar za kontinuiranu edukaciju Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34, Beograd
Broj telefona: 011 4040838, 011 4040839
Koordinator Centra: doc dr Sanja  Đurđević; e-mail: sanja.djurdjevic@asp.edu.rs