Centar za kontinuiranu edukaciju, kao organizacionu jedinicu Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, osnovali smo sa ciljem da zainteresovanim stručnjacima različitih profila i studentima pružimo mogućnost obnavljanja postojećih i usvajanja novih znanja i veština, koje su im neophodne za sticanje novih profesionalnih kompetencija i usvajanje novih, inovativnih pristupa u radu sa korisnicima.    

Kontinuirana edukacija obuhvata sve oblike usavršavanja iz oblasti socijalnog rada, okupacione terapije i logopedije, a koji nisu u domenu organizovanih vidova osnovnih ili master studija iz ovih oblasti.

Osnovni ciljevi Centra su:

 • Promocija celoživotnog učenja odraslih građana čime se doprinosi njihovoj boljoj zapošljivosti i socijalnoj participaciji;
 • Unapređivanje ličnih, društvenih i profesionalnih kompetencija potrebnih za rad;
 • Promocija savremenih znanja u praksi;
 • Promocija visokih standarda kvaliteta u praksi;
 • Saradnja sa stručnjacima različitih profila u praksi;
 • Osnaživane profesionalnih kompetencija praktičara.

 Osnovne aktivnosti Centra:

 • Razvoj sistema kontinuirane edukacije;
 • Pružanje informacija o programima i kursevima kontinuirane edukacije;
 • Popularizacija ideje kontinuirane edukacije i predstavljanje kurseva široj javnosti;
 • Istraživanje potreba potencijalnih klijenata;
 • Organizacija stučno-naučnih skupova (seminara,konferencija,predavanja,treninga..);
 • Ostali poslovi u oblasti kontinuirane edukacije.

Edukacije su namenjene stručnjacima iz područja društvenih nauka, pri čemu se u opisu svake edukacije specifično navode kriterijumi za upis.

Edukacije se sprovode kroz različite oblike rada, kao što su predavanja, radionice, treninzi, okrugli stolovi, seminari, konferencije i slično.

O završenom obliku kontinuirane edukacije Centar izdaje odgovarajuće uverenje, koje sadrži:

 • Osnovne podatke o polazniku;
 • Naziv kursa/oblika edukacije;
 • Vreme održavanja;
 • Broj nastavnih sati;
 • Definisanje stečenih znanja (slušao, položio, osposobljen za primenu metode);
 • Rezultate provere znanja.

Programi Centra za kontinuiranu edukaciju su za studente Visoke škole socijalnog rada u Beogradu besplatni.

Funkcionisanjem Centra rukovodi Programski savet, na čelu sa Koordinatorom Centra kojeg imenuje Nastavno veće na predlog Direktora Visoke škole.

Koordinator Centra: Doc. Dr Sanja Đurđević

Kontakt:

Adresa: Centar Akademika, Kolarčeva 9, Beograd

Broj telefona: 011 4040838, 011 4040839

E-Mail:

sanja.djurdjevic@asp.edu.rs

djurdjevic.sanja26@gmail.com

kontinuiranaedukacija@asp.edu.rs

 

 

OBAVEŠTENJA

EDUKACIJA ZAKAZANA ZA SUBOTU 30.03.2019. POMERA SE ZA SUBOTU 11.05.2019. GODINE.

Edukacija pod nazivom “Smernice za unapredjenje kvaliteta odnosa prema deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama” biće održana 01.06.2019. godine.

KATALOG OBUKE