CENTAR ZA KONTINIRANU EDUKACIJU

 

 

 

Kontinuirana edukacija podrazumeva stručno i naučno usavršavanje socijalnih radnika, okupacionih terapeuta, logopeda, psihologa, kao i drugih stručnjaka različitih profila, sa ciljem praćenja naučnih dostignuća iz oblasti psihologije, specijalne edukacije i rehabilitacije, socijalnog rada, socijalne politike i pedagogije;  sticanja novih znanja i veština i unapređenja profesionalnih kompetencija i organizovanje drugih edukacionih aktivnosti u vezi sa razvojem pomenutih nauka i interesa Akademije za humani razvoj.

Centar za kontinuiranu edukaciju, kao organizaciona jedinica Akademije za humani razvoj obezbeđuje stručne i tehničke uslove za realizaciju programa kontinuirane edukacije kroz organizaciju kongresa, simpozijuma, kurseva i drugih oblika stručnih sastanaka, kojima su obuhvaćeni različiti oblici prenošenja znanja i iskustava, kao što su predavanja, seminari, praktične vežbe, rad u malim grupama i dr.

Kontinuirana edukacija obuhvata oblike usavršavanja koji nisu u domenu organizovanih vidova osnovnih ili master studija iz ovih oblasti.

Osnovni ciljevi Centra su:

 • Promocija celoživotnog učenja odraslih građana čime se doprinosi njihovoj boljoj zapošljivosti i socijalnoj participaciji;
 • Unapređivanje ličnih, društvenih i profesionalnih kompetencija potrebnih za rad;
 • Promocija savremenih znanja u praksi;
 • Promocija visokih standarda kvaliteta u praksi;
 • Saradnja sa stručnjacima različitih profila u praksi;
 • Osnaživane profesionalnih kompetencija praktičara.

 Osnovne aktivnosti Centra:

 • Razvoj sistema kontinuirane edukacije;
 • Pružanje informacija o programima i kursevima kontinuirane edukacije;
 • Popularizacija ideje kontinuirane edukacije i predstavljanje kurseva široj javnosti;
 • Istraživanje potreba potencijalnih klijenata;
 • Organizacija stučno-naučnih skupova (seminara,konferencija,predavanja,treninga..)
 • Različite vrste usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja Akademije za humani razvoj

Edukacije su namenjene stručnjacima različitih profila, pri čemu se u opisu svake edukacije specifično navode kriterijumi za upis.

O završenom obliku kontinuirane edukacije Centar izdaje odgovarajuće uverenje, koje sadrži:

 • Osnovne podatke o polazniku;
 • Naziv kursa/oblika edukacije;
 • Vreme održavanja;
 • Broj nastavnih sati;
 • Definisanje stečenih znanja (slušao, položio, osposobljen za primenu metode);
 • Rezultate provere znanja.

Programi Centra za kontinuiranu edukaciju su za studente Akademije za humani razvoj rada besplatni.

Centrom rukovodi Programski savet na čelu sa Koordinatorom Centra kojeg imenuje Nastavno veće na predlog Direktora Visoke škole.

 

Koordinator Centra: Prof. dr Sanja Đurđević 

Kontakt: 011/4040838, 011/4040839, 065/3330405

Adresa: Terazije 34, Beograd

E-Mail: sanja.djurdjevic@asp.edu.rs,

djurdjevic.sanja26@gmail.com 

kontinuiranaedukacija@asp.edu.rs

OBAVEŠTENJA

EDUKACIJA ZAKAZANA ZA SUBOTU 30.03.2019. POMERA SE ZA SUBOTU 11.05.2019. GODINE.

Edukacija pod nazivom “Smernice za unapredjenje kvaliteta odnosa prema deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama” biće održana 01.06.2019. godine.

KATALOG OBUKE