PROPEDEVTIKA

PROGRAM U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE DEFINIŠU USLOVI ZA UPIS EDUKACIJA IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE

Akademija za humani razvoj, u okviru Katedre za psihologiju, organizuje kurs Propedevtika koji sadrži osnovna znanja iz psihologije, neophodna polaznicima psihoterapijske edukacije u okviru nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta. Propedevtika je namenjena polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nisu završili studije psihologije, a školuju se za psihoterapeute. Polaznici dobijaju Sertifikat po završetku kursa  Propedevtika nakon što polože 10 ispita iz predmeta navedenih u sadržaju programa. Polaganje ispita uslov je za nastavak edukacije u oblasti psihoterapije i dobijanje Nacionalnog sertifikata.

Ukupan fond časova na kursu Propedevtika je 300 sati, a trajanje kursa je dva semestra, odnosno godinu dana. Predmeti imaju različit fond časova (15, 30 ili 60 sati), u zavisnosti od sadržaja predmeta.

Propedevtika kao kurs je prilagođena zahtevima Saveza društva psihoterapeuta Srbije, iznetih u Nacrtu Predloga Zakona o psihoterapijskoj delatonosti.

Uslov za upis na kurs Propedevtika 

Kandidati koji su diplomirali na nekom od fakulteta i upisali su ili upisuju edukaciju iz željenog psihoterapijskog modaliteta prolaze inicijalni intervju sa dva predavča,  nakon toga neophodno je da nam dostave sledeća dokumenta:

 • Prijavu u vidu motivacionog pisma
 • CV/biografija
 • Overena fotokopija diplome fakulteta
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na Propedevtiku 300 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun 205-249156-05, svrha uplate upis na Propedevtiku, primalac Akademija za humani razvoj.

Upis se može obaviti svakog radnog dana od 9 do 16 časova u prostorijama Akademije za humani razvoj, Terazije 34. Cena kursa Propedevtika je 1200 evra i plaća se u 10 rata. Troškovi upisa iznose  5000 dinara, a izrada sertifikata 18000 dinara. 

Nakon što polaznici odslušaju predavanja i polože ispite, dobijaju Sertifikat i prilažu ga školi u kojoj obavljaju edukaciju. Sertifikat ne znači novi stepen obrazovanja niti zvanje, ali je uslov za nastavak psihoterapijske edukacije.

Polaznicima koji su završili srodne studije mogu se priznati položeni ispiti, ali je neophodno dostaviti Uverenje o položenim ispitima, na osnovu kojeg se donosi Rešenje i polaznik se oslobađa pohađanja i polaganja tih ispita.

 Nastava

Polaznici imaju predavanja dva puta nedeljno, radnim danima u trajanju od 3h  (4 školska časa)  u večernjim terminima, prema dogovrenom rasporedu.

Sve informacije vezano za kurs iz Propedevtike možete dobiti od:

Prof. dr Vesne Dukanac, šef Katedre za psihologiju  064 128 8 705

 e-maila: propedevtika@asp.edu.rs

Program Kursa propedevtika za polaznike

psihoterapijske edkukacije

 

 

 1. BIOLOŠKE OSNOVE PSIHIČKOG ŽIVOTA

Predavač: Dejan Živanović

Fond: 15 sati

 

 1. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Predavač: Bilјana Pejić, Jelena Živković

Fond: 30 sati

 

 1. PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Predavač: Bilјana Pejić, Svetlana Zdravković

Fond: 30 sati

 

 1. OPŠTA PSIHOPATOLOGIJA

Predavač: Vesna Dukanac

Fond: 15 sati

 

 1. KLASIFIKACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA

Predavač: Vesna Dukanac

Fond: 30 sati

 

 

 

 1. SPECIJALNA PSIHOPATOLOGIJA

Predavač: Vesna Dukanac;  Žilijeta Krivokapić

Fond: 60 sati

 

 1. OSNOVE PSIHOTERAPIJE I SAVETOVANјA

Predavač: Sanja Đurđević

Fond: 30 sati

 

 1. PSIHOTERAPIJSKI MODALITETI

Predavač: Tatjana Milivojević, Sanja Đurđević, Žilijeta Krivokapić, Vesna Dukanac, Svetlana Zdravković

Fond: 60 sati

 

 1. PRINCIPI PSIHOFARMAKOTERAPIJE

Predavač: Dejan Živanović

Fond: 15 sati

 

 1. ETIKA ZA PSIHOTERAPEUTE

Predavač: Tatjana Milivojević

Fond: 15 sati