PROPEDEVTIKA 2021/22

PROGRAM U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE DEFINIŠU USLOVI ZA UPIS EDUKACIJA IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE

Visoka škola socijalnog rada, u okviru svog departmana  Psihologije, organizuje kurs Propedevtika koji sadrži osnovna znanja iz psihologije, neophodna polaznicima psihoterapijske edukacije u okviru nekog priznatog psihoterapijskog modaliteta. Kurs je namenjen polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nisu završili studije psihologije, a školuju se za psihoterapeute. Polaznici dobijaju Sertifikat po završetku Kursa tako što polože 10 ispita iz predmeta navedenih u sadržaju programa Kursa. Polaganje ispita uslov je za nastavak edukacije u oblasti psihoterapije i dobijanje Nacionalnog sertifikata.

Ukupan fond časova na Kursu je 300 sati, a trajanje Kursa je dva semestra, odnosno godinu dana. Predmeti imaju različit fond časova (15, 30 ili 60 sati), u zavisnosti od sadržaja predmeta.

Propedevtika kao kurs i Sertifikat, koji polaznici dobijaju po završetku su prilagođeni zahtevima Saveza društva psihoterapeuta Srbije, iznetih u Nacrtu Predloga Zakona o psihoterapijskoj delatonosti.

 

 1. 1. Uslov za upis na kurs Propedevtika imaju kandidati koji su diplomirali na nekom od fakulteta i upisali su ili upisuju edukaciju iz željenog psihoterapijskog modaliteta. Kandidati koji upisuju Kurs ne polažu prijemni ispit.

Cena kursa Propedevtika je 1200 evra i plaća se u 10 rata.

Nakon odslušanog i položenih ispita Kursa, kandidati dobijaju Sertifikat i prilažu ga školi u kojoj obavljaju edukaciju. Sertifikat ne znači novi stepen obrazovanja niti zvanje, ali je uslov za nastavak psihoterapijske edukacije

 1. Neophodna dokumenta:
 2. a) uplatnica na 300 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na račun 205-249156-05, svrha uplate upis na Propedevtiku, primalac Visoka škola socijalnog rada.
 3. b) izvod iz matične knjige rođenih
 4. c) overena fotokopija diplome fakulteta

 

 Upis se može obaviti svakog radnog dana od 9 do16 časova u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, Terazije 34.

Polaznicima koji su završili srodne studije mogu se priznati položeni ispiti, pa je neophodno dostaviti Uverenje o položenim ispitima, na osnovu kojeg se donosi Rešenje i polaznik se oslobađa pohađanja i polaganja tih ispita.

 1. 3. Nastava: Polaznici Kursa imaju predavanja dva puta nedeljno u trajanju od po 4 sata, u popodnevnim terminima, radnim danima prema objavljenom rasporedu. Kandidati polažu ispite nakon odslušanih predavanja.

Popuni formular za prijavu na program

Popuni formular za prijavu na program

Program Kursa propedevtika za polaznike

psihoterapijske edkukacije

 

 

 

 1. BIOLOŠKE OSNOVE PSIHIČKOG ŽIVOTA

Predavač: Valentina Arsić Arsenijević

Fond: 15 sati

 

 1. RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Predavač: Bilјana Pejić, Jelena Živković

Fond: 30 sati

 

 1. PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Predavač: Bilјana Pejić

Fond: 30 sati

 

 1. OPŠTA PSIHOPATOLOGIJA

Predavač: Vesna Dukanac

Fond: 15 sati

 

 1. KLASIFIKACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA

Predavač: Vesna Dukanac

Fond: 30 sati

 

 

 

 1. SPECIJALNA PSIHOPATOLOGIJA

Predavač: Vesna Dukanac; Svetlana Zdravković

Fond: 60 sati

 

 1. OSNOVE PSIHOTERAPIJE I SAVETOVANјA

Predavač: Sanja Đurđević

Fond: 30 sati

 

 1. PSIHOTERAPIJSKI MODALITETI

Predavač: Sanja Đurđević, Žilijeta Krivokapić, Tatjana Milivojević, Svetlana Zdravković

Fond: 60 sati

 

 1. PRINCIPI PSIHOFARMAKOTERAPIJE

Predavač: Rosa Šapić

Fond: 15 sati

 

 1. ETIKA ZA PSIHOTERAPEUTE

Predavač: Tatjana Milivojević

Fond: 15 sati