OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Imperativ obrazovanja vaspitača odnosi se na sticanje profesionalnih i stručnih kompetencija koje omogućavaju budućem vaspitaču da svakom detetu koje boravi u predškolskoj ustanovi obezbedi aktivno učešće u grupnim procesima i da prilagođava uslove boravka dece  njihovim potrebama, mogućnostima i interesovanjima.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj programa osnovnih akademskih studija Obrazovanje vaspitača jeste pripremanje stručnjaka za kompetentan profesionalni rad sa decom predškolskog uzrasta u institucionalizovanim uslovima.

Studijski program osnovnih akademskih studija Obrazovanje vaspitača je koncipiran s ciljem osposobljavanja studenata za ostvarivanje uloga i zadataka koji proističu iz programa vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama. Studijski program, zasnovan na razumevanju bioloških i psiholoških specifičnosti dece ranog i predškolskog uzrasta, treba da omogući studentima da steknu znanja i izgrade stavove i praktične veštine u stvaranju što povoljnijih uslova za kognitivni, socio-emocionalni, psiho-motorni razvoj i pripremu dece za polazak u školu, da se stalno stručno usavršavaju i samoobrazuju, prilagođavajući se različitim okruženjima i promenama koje se odvijaju, uz korišćenje raznih izvora, postupaka, metoda i sredstava.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Po završetku studijskog programa Obrazovanje vaspitača, na osnovnom nivou, od studenta se očekuje da poznaje sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja (principi, ciljevi, ishodi)  kako u Republici Srbiji tako i u drugim evropskim zemljama; poznaje i primenjuje zakonsku regulativu iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja; pokazuje inicijativu, saradljivost i stvaralaštvo u realizaciji predškolskog programa; poznaje holističku prirodu razvoja deteta: uzajamnu zavisnost i uslovljenost svih aspekata dečjeg razvoja; poznaje različite strategije razvoja i učenja dece ranog uzrasta; razume socijalni kontekst obrazovanja i predškolskih ustanova i aktivno doprinosi multikulturalnom i inkluzivnom pristupu vaspitanju i obrazovanju; usklađuje svoju praksu sa inovacijama, rezultatima samovrednovanja i eksternog vrednovanja; ličnim primerom deluje na formiranje sistema vrednosti i razvoj poželjnih osobina dece; kontinuirano se profesionalno usavršava i unapređuje svoj rad; poštuje etičke norme sopstvene struke.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Na studijskom programu se posebna pažnja posvećuje vežbama i praksi na kojima studenti povezuju teorijsko znanje sa praktičnim aktivnostima i stiču veštine neophodne za uspešno obavljanje profesije diplomiranog vaspitača.

Praksa se realizuje na sve četiri godine i izvodi se u predškolskim ustanovama, u skladu sa zadacima dobijenim od nastavnika koordinatora stučne prakse.

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Završetkom osnovnih studija Obrazovanje vaspitača student dobija zvanje Diplomirani vaspitač, koje je određeno u Nacionalnom okviru kvalifikacija obrazovanje vaspitača pod brojem 0112 – obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama.

ŠTA DIPLOMIRANI VASPITAČ RADI?

U vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srbije obrazovanje vaspitača predstavlja važan segment razvoja društva, jer stručnjaci ovog profila, u skladu sa savremenim tendencijama u naukama o vaspitanju i obrazovanju, imaju ulogu da podstiču optimalni razvoj dece u skladu s individualnim, razvojnim, socijalnim, emocionalnim, kulturnim karakteristikama i mogućnostima dece, socijalizaciji, formiranju odgovarajućih socijalno poželjnih navika i pripremaju ih za polazak u školu. Uloga vaspitača uključuje i visok nivo saradnje s porodicom dece predškolskog uzrasta i sa stručnjacima drugih profila sa kojima, takođe treba da sarađuju u najboljem interesu dece. Od vaspitača u predškolskoj ustanovi se očekuje i da, kao stručnjaci u oblasti obrazovanja, budu osposobljeni da se uključe u rešavanje sistemskih, organizacionih i metodičkih pitanja koja se tiču predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

GDE SVE DIPLOMIRANI VASPITAČI MOGU DA RADE?

Studijski program za Obrazovanje vaspitača na osnovnom nivou namenjen je razvijanju neophodnih kompetencija nužnih za vaspitno-obrazovni rad u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Akademska znanja i praktične veštine kojima studenti ovladavaju tokom studija otvaraju mogućnosti angažovanja, kako u predškolskim ustanovama u svojstvu vaspitača, tako i u drugim institucijama koje se bave vaspitno-obrazovnim radom .

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA VASPITAČE?

Brojna istraživanja govore u prilog tome da je ovo zanimanje poslednjih godina veoma traženo, jer je broj vrtića, čuvaonica i boravka za decu, sve veći.

Aktuelni program osnovnih akademskih studija - Diplomirani vaspitač