Službe

Pravne, kadrovske i opšte poslove, poslove za potrebe studija, finansijsko-računovodstvene i tehničke poslove obavlјa Sekretarijat.

Sekretarijat čine sledeće službe:

  • Pravna, kadrovska i služba opštih poslova – sekretar@asp.edu.rs
  • Služba za studentska i nastavna pitanja – studentskasluzba@asp.edu.rs
  • Služba finansija – finansije@asp.edu.rs
  • Biblioteka – studentskasluzba@asp.edu.rs
  • Tehnička služba – tehnicka@asp.edu.rs

    Diplomirani socijalni radnicu su profesionalci koji pomažu ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Rade sa decom, porodicama, starima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa i dr., u uslovima gde je balans pojedinca i porodice poljuljan.Radni zadaci uključuju savatodavni rad, zastupanje radi ostvarivanja interesa, organizovanje vremena i nege za odrasla i stara lica, povezivanje sa akterima iz lokalne zajednice koji mogu pomoći pri rešavanju problema, terenski rad itd.