Profesorka Tatjana Milivojević o psihološkim aspektima COVID-19

Profesorka Tatjana Milivojević o psihološkim aspektima COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=levVWXlsBcs
Read More

TV KCN: Profesorka Vesna Dukanac o mentalnom zdravlju u vreme pandemije

Profesorka Visoke škole socijalnog rada Vesna Dukanac gostovala na TV KCN. Govorila je na temu mentalnog zdravlja u vreme pandemije COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=t729Qh76gcs&t=11s
Read More

Obaveštenje

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, br. 29/2020) Od ponedeljka 16.03.2020. godine obustavlja se izvođenje nastave na Visokoj školi socijalnog rada. Obezbeđuje se minimum procesa rada, u vidu dežurstava u...
Read More

Rada Savić Kukolj i doc.dr Ivana Ristic su izložile rad na Danima defektologa 2020

Stručno - naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ,,Dani defektologa 2020" održana je u Beogradu. Saradnik Visoke škole socijanog rada Rada Savić Kukolj i doc.dr Ivana Ristic su izložile rad na temu ,,Poremećaj senzorne integracije i realizacija nastave fizičkog...
Read More

Predstavnice Tima za socijanu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije održale predavanje studentima Visoke škole socijalnog rada

Dana 18.02.2020. u 12h, u okviru uvodnog predavanja na predmetu "Socijalno uključivanje i smanjenjenje siromaštva", predstavnice Tima za socijanu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Dragana Jovanović Arijas, menadžerka tima i Ivana Maksić, član...
Read More

Profesorka Tatjana Milivojević o psihološkim aspektima COVID-19

Profesorka Tatjana Milivojević o psihološkim aspektima COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=levVWXlsBcs
Read More

TV KCN: Profesorka Vesna Dukanac o mentalnom zdravlju u vreme pandemije

Profesorka Visoke škole socijalnog rada Vesna Dukanac gostovala na TV KCN. Govorila je na temu mentalnog zdravlja u vreme pandemije COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=t729Qh76gcs&t=11s
Read More

Da li je došlo vreme za online savetovanje i psihoterapiju?

Naši „normalni životi“ mogu, s vremena na vreme, da dobiju malo intenzivniji tempo i provera mentalnog zdravlja sa iskusnim i sertifikovanim psihoterapeutom može biti od velike pomoći. Putem on-line sastanka to može biti veoma lako. Istraživanja su pokazala da su...
Read More

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS20“

Saznaj više

22.02.2020. počinje pripremna nastava za podršku stručnim radnicima u procesu polaganja ispita za licencu koju organizuje Visoka škola socijalnog rada. Kontakt osoba: Milica Popović, 011/4040-839.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Počinje prijava zainteresovanih stručnih radnika za pripremnu nastavu. Prijava za obuku je otvorena i traje sve do formiranja grupe (12-15 stručnih radnika).

Pripremna nastava sastoji se iz:

  1.  Simulacije prikaza slučajeva iz prakse
  2. Predavanja za teorijski deo ispita za licencu
  3. Probni test za teorijski deo ispita za licencu
  4. Evaluacija probnog testa za teorijski deo ispita za licencu

Nastava će se odvijati po sledećem rasporedu:

Prva subota u mesecu – Simulacija prikaza slučajeva iz prakse, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

Druga subota u mesecu – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

Treća subota u mesecu – Predavanja za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 17:00 (pauze po dogovoru sa predavačem).

Četvrta subota u mesecu  – Probni test za teorijski deo ispita za licencu, od 11:00 do 12:00

Evaluacija probnog testa, od 12:30 do 16:00 (pauze po dogovoru sa predavačem)

Nastavu izvode najeminentniji stručnjaci sa iskustvom u teoriji i praksi iz oblasti socijalne zaštite.

Pripremna nastava održava se u prostorijama Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, ul. Terazije 34.

Polaznici se prijavljuju na email: kontakt@asp.edu.rs do kada treba poslati ime, prezime, adresu stanovanja, dokaz o uplati 12.000,00 RSD – mogućnost plaćanja na dve rate 6000,00 RSD + 6000,00 RSD, na tekući račun br. 205-249156-05, Komercijalna banka (svrha uplate: pripremna nastava), kao i prikaz slučaja iz prakse u skladu sa čl.25, stav 2 i 3 Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br.85/2016), na obrascu za prikaz slučaja, a u skladu sa uputstvom za praktični deo ispita sa sajta Komore socijalne zaštite RS (www.komorasz.rs).

Kontakt osoba: Milica Popović, 011/4040-839.

USKO SMO SPECIJALIZOVANI U OBLASTI SOCIJALNOG RADA, OKUPACIONE TERAPIJE I LOGOPEDIJE I JEDINI U REGIONU!

  • Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Saznajte više
  • Pojam ljudskih prava i društvene pravde je oduvek budio  interesovanje u tebi?

  • Kritički sagledavaš društvene procese?

  • Zanimaju te međuljudske razlike? Smatraš da je zadatak svakog čoveka da pomaže i osnažuje druge?

  • Želiš da budeš deo društvenih promena i svet učiniš lepšim?

Saznajte više

Šta to Visoku Školu Socijalnog Rada ističe?

Pažljivom analizom postojećih studijskih programa u oblasti socijalnog rada i socijalne politike, kao i u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, se lako može zaključiti da navedeni programi nisu ispunili očekivanja budućih studenata i njhovih porodica na jednoj strani, kao ni potrebe privrede kao budućeg prostora za zapošljavanje diplomiranih studenata, na drugoj. 

U središtu naše misije je student,
kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj. Stoga,

Visoka Škola Socijalnog Rada razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Visoka Škola Socijalnog Rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Visoke Škole Socijalnog Rada sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Visoku Školu Socijalnog Rada odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Visoka Škola Socijalnog Rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U SVAKOM TRENUTKU NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

11 + 13 =