OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv:  Diplomirani logoped

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Kako je logopedija samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke tako je Program osnovnih akademskih studija logopedije multidisciplinarno usmeren.

Fokus logopediji ali I samog studijskog programa usmeren na obrazovanje i sticanje specifičnih znanja i veština studenata u oblasti logopedske etiologije, procene (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervencije (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program logopedije koji se odvija na Akademiji za humani razvoj predstavlja jedinstven primer spoja nauke i  prakse. Osnovni cilj studijskog programa je sticanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti govora, jezika, glasa, sluha i komunikacije, usvajanje veština neophodnih za realizaciju praktičnih aktivnosti, kao i razvijanje profesionalnog pristupa prema radu uz uvažavanje najviših etičkih standarda. Akademija za humani razvoj razvija je studijski program putem savremenog akademskog obrazovanja, koje pruža sticanje adekvatnih kompetencija budućih stručnjaka – logoped.

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Po završetku osnovnih akademskih studija studenti poseduju specifična znanja, sposobnosti i veštine neophodne za sprovodjenje logopedske prevencije, rane detekcije govorno-jezičkih poremećaja, procene i tretmana poremećaja u oblasti govora, jezika, glasa, sluha, i komunikacije.

 

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Ne, student se sa praktičnim delom profesije susreće u toku studija, jer se na studijskom programu posebna pažnja posvećuje vežbama na kojima studenti povezuju stečeno teorijsko znanje sa praktičnim aktivnostima i stiču veštine neophodne za uspešno obavljanje profesije diplomiranog logopeda.

Poseban cilj studijskog programa je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata koji su neophodni za efikasan rad. Vrednost kritičkog i kreativnog razmišljanja posebno dolazi do izražaja u uspostavljanju poverenja klijenata.

Stručna praksa i praktičan rad moći će da se realizuju u nekoj od navedenih ustanova u zavisnosti od studijskog programa, trenutnih kapaciteta navedenih ustanova i želje studenta:

Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa osteceniem sluha “Decija kuca”

Centar za sluh i govor – KCS

Logopedsko edukativni centar Čabarkapa

Logopedski centar Higia logos

Logopedski centar “Prve reci”

Logopedska ordinacija “Logomedika” Vracar i Novi Beograd

LogoKids

Logocentar

Predskolske ustanove grada Beograda

Obrazovni centar Reč po reč

Osnovne skole grada Beograda

Osnovna skola “Miloje Pavlovic”

Ordinacija dr Antin Pavlovic, specijalisticka ordinacija dečije i adolescentne psihijatrije

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje diplomirani logoped, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Skraćeni naziv je dipl.logop.

 

ŠTA DIPLOMIRANI LOGOPED RADI?

Logoped sprovodi dijagnostiku i tretman u sledećim oblastima:

 • poremećaj artikulacije
 • poremećaj govora
 • poremećaj glasa
 • premećaj jezika
 • poremećaj pisanog jezika (disleksija, disortografija, disgrafija)
 • poremećaji koji utiču na matematičko i logično razumevanje
 • rane intervencije i terapije za različite vrste invalidnosti kod dece
 • govorne i jezičke terapije za osobe sa oštećenim sluhom
 • afaziološke terapije i terapije za druge poremećaje govora i jezika neurološkog poreka
 • terapije hranjenja i gutanja
 • terapija za poremećaje koji pogađaju Eustahijevu tubu

 Logopedi su uključeni u preventivni rad (obučavanje i informisanje zdravstvenih radnika i unapređenje zdravlja) i u skrining (rani skrining poremećaja jezika kod dece). Svojim radom, logopedi pomažu ljudima da se vrate u obrazovni, profesionalni, društveni i kulturni život. Takođe obuhvataiju i oblast poremećaja koji se javljaju u odrasloj populaciji i u oblasti  pismenosti (kroz svoja specifična područja ekspertize). Logoped sarađuje sa porodicom klijenta, medicinskim, obrazovnim, radnim ili socijalnim službama. Logoped sprovodi preliminarnu procenu, ispitivanje i procenu poremećaja koji se posmatra, identifikuje što je više moguće uzroka, daje dijagnoze i prognoze; odlučuju da li je potrebna logopedska terapija. Koristeći individualnu ili grupnu terapiju, logoped uz svoje kliničko iskustvo upotrebljava tehnike koje će omogućiti svim klijentima da maksimiziraju svoj verbalni ili neverbalni komunikativni potencijal.

 

 

GDE SVE DIPLOMIRANI LOGOPEDI MOGU DA RADE?

S obzirom da studijski program karakteriše multidisciplinarnost, što studentima pruža mogućnost da pored specifičnih znanja i veština, steknu i opšta znanja iz oblasti medicinskih nauka, pedagoških, socioloških, lingvističkih, psiholoških čime se kvalifikuju za rad u raznorodnim oblastima i institucijama: u sistemu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savetovalištima); području vaspitanja i obrazovanja (kao stručni saradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za vaspitanje i obrazovanje), u sistemu socijalne zaštite(gerijatrijskim ustanovama, dečjim domovima, domovima za stara lica, dnevnim boravcima, službama pomoći u kući i ostalim oblicima zaštite na lokalnom nivou), posebnim ustanovama (centrima i specijalnim ustanovama za rehabilitaciju), naučno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.) i privatnoj praksi.

 Zbog toga je jedan od zadataka ovog studijskog programa da kod studenata razvije sposobnost za timski rad, kolegijalnost i samokritičnost.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA LOGOPEDE?
Odnos između broja logopeda i broja stanovnika pokazuje da je jedan logoped zadužen za 20 000 stanovnika, što predstavlja disbalans između potrebe i objektivnog stanja i daje odgovor da su mogućnosti za rad velike, kako u državnom tako i u privatnom sektoru.
PREDMETI
Prva godina
 • Funkcionalna anatomija sa fiziologijom (6)
 • Humana genetika (6)
 • Osnovi sociologije (6)
 • Osnovi psihologije (6)
 • Osnovi pedagogije (6)
 • Razvojna psihologija (6)
 • Osnovi govorno jezičkih poremećaja (6)
 • Engleski jezik 1 (6)
 • Predmet izbornog bloka 1 (Sociologija porodice; Komunikacija i kultura (6)
 • Predmet izbornog bloka 2 (Socijalna ekologija; Teorija organizacije nastave) (6)
 •  (U zagradi ESPB)
Druga godina
 • Pedagoška psihologija (6)
 • Socijalna psihologija (6)
 • Osnovi neurologije (6)
 • Psihijatrija (6)
 • Engleski jezik 2 (6)
 • Neuropsihologija (6)
 • Metodologija naučnog istraživanјa u društveno humanističkim naukama (6)

 • Etiologija i procena smetnji i poremećaja u razvoju (7)
 • Predmet izbornog bloka 3 (Teorijske osnove inkluzije i integracije;Senzorna integracija i disfunkcija) (5)
 • Predmet izbornog bloka 4 (Mentalna higijena; Univerzalna ljudska i dečija prava) (5)
 •  (U zagradi ESPB)
Treća godina
 • Fonetika u funkciji logopedije (6)
 • Osnovi lingvistike u funkciji logopedije (6)
 • Razvoj komunikacije (6)
 • Neurolingvistika (5)
 • Artikulaciono-fonološki poremećaji (7)
 • Razvojni govorno jezički poremećaji (6)
 • Poremećaji glasa (6)
 • Predmet izbornog bloka 5 (Psihoakustika; Etika i profesionalni identitet) (6)
 • Predmet izbornog bloka 6 (Osnove interpersonalnih veština; Poremećaji govora i jezika kod osoba sa ometenošću) (6)
 • Predmet izbornog bloka 7 (Alternativna i augmentativna komunikacija; Asistivna tehnologija) (4)
 • Stručna praksa 1 (2)

  (U zagradi ESPB)

Četvrta godina
 • Poremećaji fluentnosti govora i jezika (6)
 • Neurorazvojni jezički poremećaji (6)
 • Motorički govorni poremećaji (6)
 • Specifične teškoće učenja (5)
 • Poremećaj govora i jezika kod osoba sa oštećenjem sluha (6)
 • Tretman govorno-jezičkih poremećaja (5)
 • Afaziologija (5)
 • Predmet izbornog bloka 8 (Pervazivni razvojni poremećaji; Kognitivne strategije učenja) (6)
 • Predmet izbornog bloka 9 (Savetodavni rad sa porodicom; Neverbalna komunikacija, Profesionalni rizici u humanističkim profesijama (2)
 • Predmet izbornog bloka 10 (Terapija igrom; Teorija i praksa interkulturnih komunikacija) (2)
 • Stručna praksa 2 (3)
 • (U zagradi ESPB)

AKTUELNI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA LOGOPEDIJE OD 2019/20

Program osnovnih studija logopedije do 2018