OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akademski naziv:  Diplomirani logoped

Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara

Obim studija: 240 ESPB

Osnovna odlika ljudi je komunikacija. Iako većina nas sposobnost komunikacije uzima kao nešto potpuno „jednostavno“, „normalno“, „podrazumevano“, sposobnost i proces komunikacije je daleko kompleksniji od svega navedenog. Da bi čovek uspešno vodio i najosnovniju komunikaciju, bilo verbalnim ili neverbalnim putem, mnoge „kockice se moraju poklopiti“. Zadatak logopeda je upravo rad na poklapanju kockica kod osobe. Ako je već došlo do nepoklapanja, logoped je tu da ih reogranizuje, ili u slučaju nemogućnosti njihove reorganizacije, predanim radom sa osobom podigne komunikativne sposobnosti na najviši mogući nivo u odnosu na postojeće mogućnosti.

Potreba za logopedima je oduvek postojala i uvek će postojati svuda u svetu. Istraživanja Američkog udruženja za govor, jezik i sluh (American Speech – Language – Hearing Association – ASHA – 2004) pokazuju učestalost govorno-jezičkih poremećaja do 35% na uzrastu do 5.godine života, što znači da bi u grupi od 3 deteta, jedno dete imalo potrebu za logopedskim tretmanom.

OSNOVNI CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti govora, jezika, sluha i komunikacije, usvajanje veština neophodnih za realizaciju praktičnih aktivnosti, kao i razvijanje profesionalnog pristupa prema radu uz uvažavanje najviših etičkih standarda. Studijski program putem savremenog akademskog obrazovanja, pruža sticanje adekvatnih kompetencija budućih stručnjaka, neophodnih za nastavak školovanja na višem akademskom  nivou obrazovanja  – master studije. 

ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA

Po završetku osnovnih akademskih studija studenti poseduju specifična znanja, sposobnosti i veštine neophodne za sprovodjenje prevencije, ranog otkrivanja, procene i tretmana poremećaja u oblasti sluha, govora, jezika i komunikacije, kako kod osoba ometenih u razvoju, tako i kod osoba tipičnog razvoja, kao i posebna znanja i veštine za podsticanje govornog i jezičkog razvoja osoba sa urednim razvojem.

DA LI ĆU SE SA PRAKTIČNIM DELOM PROFESIJE PRVI PUT SUSRESTI TEK NAKON STUDIJA?

Ne, student se sa praktičnim delom profesije susreće u toku studija, jer se na studijskom programu posebna pažnja posvećuje vežbama na kojima studenti povezuju stečeno teorijsko znanje sa praktičnim aktivnostima i stiču veštine neophodne za uspešno obavljanje profesije diplomiranog logopeda.

Poseban cilj studijskog programa je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata koji su neophodni za efikasan rad. Vrednost kritičkog i kreativnog razmišljanja posebno dolazi do izražaja u uspostavljanju poverenja klijenata.

Stručna praksa i praktičan rad moći će da se realizuju u nekoj od navedenih ustanova u zavisnosti od studijskog programa, trenutnih kapaciteta navedenih ustanova i želje studenta:

Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjem sluha “Dečija kuća”

Centar za sluh i govor – KCS

Logopedska ordinacija “Logomedika”

Predškolske ustanove grada Beograda

Osnovne škole grada Beograda

KOJE ZVANJE DOBIJAJU DIPLOMIRANI STUDENTI?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje diplomirani logoped, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Skraćeni naziv je dipl.logop.

GDE SVE DIPLOMIRANI LOGOPEDI MOGU DA RADE?

S obzirom da studijski program karakteriše multidisciplinarnost, što studentima pruža mogućnost da pored specifičnih znanja i veština, steknu i opšta znanja iz oblasti medicinskih nauka, pedagoških, socioloških, lingvističkih, psiholoških čime se kvalifikuju za rad u raznorodnim oblastima i institucijama: u sistemu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savetovalištima); području vaspitanja i obrazovanja (kao stručni saradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za vaspitanje i obrazovanje), u sistemu socijalne zaštite (gerijatrijskim ustanovama, dečjim domovima, domovima za stara lica, dnevnim boravcima, službama pomoći u kući i ostalim oblicima zaštite na lokalnom nivou), posebnim ustanovama (centrima i specijalnim ustanovama za rehabilitaciju), naučno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.) i privatnoj praksi.

 Zbog toga je jedan od zadataka ovog studijskog programa da kod studenata razvije sposobnost za timski rad, kolegijalnost i samokritičnost.

DA LI U SRBIJI IMA POSLA ZA LOGOPEDE?

Odnos između broja logopeda i broja stanovnika pokazuje da je jedan logoped zadužen za 20 000 stanovnika, što predstavlja disbalans između potrebe i objektivnog stanja i daje odgovor da su mogućnosti za rad velike, kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

PREDMETI

Prva godina
 • Funkcionalna anatomija sa fiziologijom (6)
 • Humana genetika (6)
 • Engleski jezik 1 (6)
 • Osnovi psihologije ličnosti (6)
 • Osnovi govorno jezičkih poremećaja (6)
 • Razvojna psihologija (6)
 • Osnovi pedagogije (6)
 • Uvod u sociologiju (6)
 • Predmet izbornog bloka 1 (Porodična pedagogija; Sociologija obrazovanja (6)
 • Predmet izbornog bloka 2 (Teorija organizacije nastave; Osnovi sociologije porodice) (6)
 •  (U zagradi ESPB)
Druga godina
 • Pedagoška psihologija (6)
 • Socijalna psihologija (6)
 • Osnovi neurologije (6)
 • Psihijatrija (6)
 • Engleski jezik 2 (6)
 • Neuropsihologija (6)
 • Psihijatrija detinjstva i mladosti (7)
 • Etiologija i procena smetnji i poremećaja u razvoju (7)
 • Predmet izbornog bloka 3 (Teorijske osnove inkluzije i integracije;Senzorna integracija i disfunkcija) (5)
 • Predmet izbornog bloka 4 (Mentalna higijena; Univerzalna ljudska i dečija prava) (5)
 •  (U zagradi ESPB)
Treća godina
 • Fonetika (6)
 • Osnovi lingvistike (6)
 • Mišljenje i govor (6)
 • Razvoj komunikacije (5)
 • Procena govorno jezičkih poremećaja (7)
 • Razvojni govorno jezički poremećaji (7)
 • Poremećaji glasa (6)
 • Predmet izbornog bloka 5 (Psihoakustika; Teorije emocionalne privrženosti) (6)
 • Predmet izbornog bloka 6 (Osnove interpersonalnih veština; Neurolingvistika) (6)
 • Predmet izbornog bloka 7 (Intolerancija na hranu; Asistivna tehnologija) (4)
 • Stručna praksa 1 (2)
 •  (U zagradi ESPB)
Četvrta godina
 • Neurorazvojni jezički poremećaji (6)
 • Artikulaciono fonološki poremećaji (6)
 • Motorički govorni poremećaji (6)
 • Poremećaji govora i jezika kod osoba sa ometenošću (5)
 • Specifične teškoće učenja (4)
 • Tretman govorno-jezičkih poremećaja (5)
 • Poremećaj govora i jezika kod gluvih i nagluvih osoba (6)
 • Alternativna i augmentativna komunikacija (5)
 • Predmet izbornog bloka 8 (Pervazivni razvojni poremećaji; Kognitivne strategije učenja) (6)
 • Predmet izbornog bloka 9 (Programiranje u  radu sa osobama iz autističnog spektra; Neverbalna komunikacija) (6)
 • Predmet izbornog bloka 10 (Terapija igrom; Teorija i praksa interkulturnih komunikacija) (2)
 • Stručna praksa 2 (3)
 •  (U zagradi ESPB)