O centru za međunarodnu saradnju

Centar za međunarodnu saradnju Akademija za humani razvoj podržava aktivnosti Akademije u međunarodnoj akademskoj javnosti, podstiče naučno-istraživački rad i učešće nastavnika i studenata u međunarodnim projektima, ostvaruje kontakt i saradnju sa partnerima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, organizuje mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru međunarodnih projekata sa posebnim akcentom na unapređenje nastavnog procesa.

Osnovni ciljevi Centra su:

  • podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti nastave, naučno-istraživačkog rada i na međunarodnim projektima;
  • uspostavljanje i razvijanje kontakta i saradnje sa visokoškolskim institucijama i međunarodnim organizacijama koje se bave obrazovanjem;
  • predstavljanje i promocija Akademije međunarodnoj akademskoj javnosti.

 Osnovne aktivnosti Centra su:

  • uspostavljanje i  podrška međunarodne akademske i naučne saradnje Akademije sa institucijama iz inostranstva;
  • organizovanje i praćenje mobilnosti/međunarodne razmene nastavnog i nenastavnog osoblja u inostranstvu u cilju usavršavanja;
  • praćenje konkursa međunarodnih projekata razmene, obrazovnih projekata i projekata razvoja: ERASMUS+, HORIZON itd.
  • analiza i praćenje rezultata  međunarodne saradnje Akademije;
  • održavanje kontakta i korespondencija sa domaćim i stranim visokoškolskim ustanovama u cilju ostvarivanja međunarodne saradnje.

Koordinator centra: doc. dr Veselin Medenica

Zamenik koordinatora centra: doc. dr Neda Milošević

Adresa: Centar za međunarodnu saradnju Akademije za humani razvoj, Terazije 34, Beograd

Kontakt: veselin.medenica@asp.edu.rs