Preuzmite zbornik Uvodna reč Migranti sa kojima se suočava Republika Srbija poslednjih godina posebno u pograničnim oblastima kao i teritorijama koje su tranzitne za migrante na putu ka državama članicama EU, stvorile su realnost koju dele članovi migrantske zajednice kao i domicijalno stanovnistvo. Zajednički života na jedinstvenom području otvorila je brojna pitanja i izazove kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Projekat „MI I ONI smo zaJEDNO“ partnerski realizuju Centar za društvene integracije (CDI) iz Vranja i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda. Projekat je deo šireg programa „Jačanje socijalne zaštite za migrante u ranjivoj situaciji u Srbiji“, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “IZAZOVI U TEORIJI I PRAKSI SOCIJALNOG RADA SA MIGRANTIMA” održan je 17. juna 2019. godine u organizaciji Visoke škole socijalnog rada u Beogradu u okviru projekta „MI I ONI smo zaJEDNO“. Svrha projekta je poboljšanje položaja dece i mladih koji su u kolektivnim centrima, kroz konkretan rad sa njima, kao i kreiranje održivog mehanizma koji će nastaviti da funkcioniše sa budućom populacijom migranata (jer je to zbog tranzita promenjiva kategorija) i pozitivan uticaj na promenu svesti javnosti o migrantima. Cilj međunarodnog naučno-stručnog skupa je da analizira dimenzije i ukaže na izazove koji se postavljaju pred teoriju i praksu socijalnog rada u kontekstu rada sa migrantima. Kroz komparativno promišljanje naučnih i stručnih radnika iz celog regiona o ovoj važnoj temi želimo da podstaknemo raspravu o perspektivama novih pristupa u pružanju socijalnih usluga migrantima i mogućim načinima rešavanja problema s kojima se susreću praktičari i istraživači u ovoj oblasti. Okvirne podteme koje su bile vodič za izlagače usmenih prezentacija su: savremena percepcija migracija, važnost pristupa obrazovanju, različitost i individualne potrebe dece migranata, psihološke posledice migracija, dostupnost socijalnih usluga migrantima i inovativni modeli socijalnih usluga. U okviru glavne teme konferencije, pažnja je posvećena razmatranju i pregledu novih i starih oblika socijalnog da, posebno u kontekstu rada sa migrantima. Izlagači i izlagači ukazali su na izazove koji se u ovom kontekstu postavljaju pred teoriju i praksu socijalnog rada. Tokom prezentacije i diskusije razmatrani su ključni koncepti socijalnog rada, kao i posledice migracije na decu i potreba za razvojem novih pristupa u pružanju socijalnih usluga migrantima.

Doc. Dr Sanja Đurđević Visoka škola socijalnog rada, Beograd

NAUČNI (PROGRAMSKI) ODBOR Prof. dr Vladimir Ilić, predsednik naučnog (programskog ) odbora (Visoka škola socijalnog rada,Beograd, Srbija) Prof. dr Petar Nastasić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Prof. dr Milan Miljević (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Uglješa Janković (Fakultet političkih nauka, Univerzitet Podgorica, Crna Gora) Prof. dr Ljiljana Manić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Prof. dr Tatjana Milivojević (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Prof. dr Milica Bošković (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Prof. dr Dragana Dinić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Emina Borjanić Bolić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Mile Draganović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Ph.D Galit Ben (The school of Society and Government, Israel ) Doc. dr Žilijeta Krivokapić (Univerzitet Bijeljina, BiH) Ph.D Marko Vidak (Universitè de Bretagne Occidentale, Paris area, France) Ph.D Berrine Baydik (University Ankara, Turkey) Prof. dr Milan Gligorijević (Kriminalističko-policijski Univerzitet, Beograd) Doc. dr Sanja Đurđević (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Vesna Dukanac (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Nataša Ljubomirović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Ivana Đukić Milosavljević (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Vera Ošmjanski (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Milenko Čurović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Ana Grbić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Saša Stepanović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Milorad Đurić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) ORGANIZACIONI ODBOR Doc. dr Sanja Đurđević, predsednica Organizacionog odbora (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Vesna Dukanac (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Nataša Ljubomirović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Ivana Đukić Milosavljević (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Prof. dr Milica Bošković (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Vera Ošmjanski (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Milenko Čurović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Ana Grbić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Saša Stepanović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Veselin Medenica (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Doc. dr Milorad Đurić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Ivana Gromović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Milica Popović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Msc. Milica Filajdić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Petar Matić (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija) Sekretar skupa: Una Kostadinović Dišović (Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija)