Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata

Monografija ,,Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata” podeljena je u osam poglavlja. Veoma je sistematizovana i predstavljena hronološkim redom.

U prvom poglavlju iznete su anatomske karakteristke i funkcije larinksa, dok drugo poglavlje govori o glasu odnosno fizičkim, fiziološkim i muzičkim osobinama glasa. U trećem poglavlju pažnja je posvećena karcinomu larinksa, etiologiji, predisponirajućim faktorim, epidemiologiji malignih tumora larinksa, kao i metodama lečenja. Velika pažnja u četvrtom poglavlju posvećena je rehabilitaciji glasa i govora laringektomiranih pacijenata. Pomenute su sve metode ovladavanja govora, kao i njihove prednosti i nedostaci. Peto poglavlje bavi se kvalitetom života ovih pacijenata, odnosno nastojanju da ovi pacijenti imaju dobar kvalitet života i u bolesti. U šestom poglavlju na precizan i jasan način opisuje se uticaj prediktora na kvalitet života laringektomiranih pacijenata, dok se u sedmom iznosi procena kvaliteta života ovih pacijenata subjektivnim metodama ali i njihova komparacija sa objektivnim merenjima koji su se u većoj ili manjoj meri podudarali. Najznačajniji zaključci koji se odnose na uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata izneti su u osmom poglavllju na jasan i precizaan način.

Osnovni cilj je pacijentima s teškim govornim hendikepom omogućiti lakšu resocijalizaciju, kao i maksimalno ublažavanje teških psiholoških, socijalnih i profesionalnih problema što se pozitivno može odraziti na njihov kvalitet života.

Sadržaj ove monografije čini je vrednom knjigom namenjenoj studentima, zdravstvenim stručnjacima i naučnicima, u prvom redu stručnjacima koji se bave govornom rehabilitacijom i istraživanjima iz oblasti govorne rehabilitacije.