MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

 

Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS 2019

Beograd, 28. i 29. Novembar 2019. godine

 

UPUTSTVO AUTORIMA

 

Оbim rada: minimum 24.000, maksimim  30.000 karaktera (sa razmacima)

Jezici: srpski i engleski

Format teksta: MS Word (.docx, .doc)

Font: Times New Roman, latinica

Format stranice: A4 (210×297mm)

Razmak između redova (Line spacing): 1,5

Margine: leva 2cm, desna 1,5cm, gornja 2cm, donja 1,5cm

Naslov rada: 14 pt., bold, centralno ravnanje (alignment centered), velika slova, jedan prored iznad i ispod naslova

Imena i afilijacije autora: 12 pt., centralno ravnanje (alignment centered), jedan prored ispod naslova, jedan autor mora biti podvučen kao autor koji će prezentovati rad

E-mail autora za korespodenciju: u prvoj fusnoti, 10 pt., potpuno ravnanje (alignment justified), na dnu naslovne strane

Apstrakt: 200-300 reči, 12 pt. potpuno ravnanje (alignment justified), jedan prored ispod afilijacija

Rezime (Summary): na kraju rada, posle spiska korišćene literature, na engleskom; isti uslovi kao i za apstrakt

Ključne reči: odmah ispod apstrakta dati do 6 ključnih reči

Tekst rada: 12 pt., potpuno ravnanje (alignment justified)

Podnaslovi: 12 pt, bold, velika slova, centralno ravnanje, jedan prored iznad i ispod podnaslova, bez rednog broja

Citiranje: 10 pt., citirana literatura se navodi u fusnotama                 

(primeri: John Dunn, Setting the People Free, London, Atlantic books, 2005, str. 161;                                        

Ili: Sigmund Freud, „Thoughts for the time of war and death“, u: Freud, Civilization, Society and

Religion, ed. Albert Dickson, London, Penguin,1991, p.77  

Literatura: 12 pt., referentni izvori se navode po abecednom redu, na kraju rada

                            (primeri: Dunn, John, Setting the People Free, London, Atlantic books, 2005.

                                           Freud, Sigmund, „Thoughts for the time of war and death“, u: Freud,                      

                                            Civilization, Society and Religion, ed. Albert Dickson, London,

                                            Penguin,1991.)

Naslovi slika: 12 pt., italic, centrirano ispod slike

Naslovi tabela: 12 pt., italic, centrirano iznad tabele

Formati slika: TIF, GIF, JPG, BMP, WMF, CDR

Radove slati na e-mail: alos2019@asp.edu.rs

Preuzmite uputstvo za autore

Uputstvo za autore u pdf formatu

Preuzmite formular za biografiju autora

Formular za biografiju autora potrebno je popuniti samo ukoliko autor želi da ostvari bodove po akreditaciji skupa u Zdravstvenom savetu Srbije.