VISOKA ŠKOLA SOCIJALNOG RADA

raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Studijski programi:

–    SOCIJALNI RAD traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani socijalni radnik. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti socijalnog rada. Upisna kvota: 40 studenata .

–     LOGOPEDIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani logoped. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 30 studenata.

–     OKUPACIONA TERAPIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani terapeut. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 30 studenata.

Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis prve godine imaju kandidati koji imaju prethodno završeno srednje četvorogoišnje obrazovanje. Studenti koji ispunjavaju prethodni uslov prilažu motivaciono pismo koje se ocenjuje radi rangiranja i polažu test opšte informisanosti

Redosled – rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja, ocene motivacionog pisma i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti

Školarina i troškovi studiranja OAS svih studijskih programa za prvu godinu iznosi 1.500 eura

Školarina izraženа u evrima plaćaće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Prijave , sa dokumentacijom će se primati od 20.08.2018. godine do datuma polaganja prijemnog ispita.

Polaganje prijemnog ispita biće organizovano u tri termina 31.08.2018. godine, 07.09.2018. godine i 14.09.2018. godine.

Rang liste će biti objavljene dan nakon polaganja prijemnog ispita..

Rok za žalbu je dva dana od dana objavljivanja rang liste kandidata.

Popunite formu za upis osnovnih studija

Popunite formu za upis master studija

  Osnovne akademske studije

I GODINA

 • Popunjena prijava za upis
 • Motivaciono pismo
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Svedočanstva iz srednje škole (sve četiri godine)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
 • Dokaz o uplati troškova upisa (5000 dinara)
 • Dokaz o uplati prijemnog ispita (5000 dinara)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

Prijemni ispit za upis prve godine osnovnih akademskih studija za kandidate koji nisu polagali prijemni ispit na drugim visokoškolskim ustanovama je u formi individualnog razgovora sa komisijom.

Kandidati koji su polagali prijemni ispit, odnosno imaju status studenta drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni obaveze prijemnog ispita.

Predaja dokumenata za upis u školsku 2018/19. godinu je svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 časova.

II, III I IV GODINA STUDIJA i prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

 • Popunjena prijava za upis
 • Motivaciono pismo
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Diploma o završenoj višoj školi (180 ESPB bodova)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
 • Dokaz o uplati troškova upisa (5000 dinara)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)
 • Troškovi ekvivalencije iznose 5000 dinara

Školarina osnovnih akademskih studija za državljane Srbije i bivših repubilika SFR Jugoslavije za studijski program Socijalni rad, Logopedija i Okupaciona terapija iznosi 1500 evra.

Pri upisu se uplaćuje prva rata u iznosu od 300 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 150 evra.

Predaja dokumenata za upis u školsku 2018/19. godinu je svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 časova.

*** Uplata školarine se vrši u bilo kojoj banci ili pošti i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

  Master akademske studije

Potrebna dokumenta (original ili overene kopije):

 • Popunjena prijava za upis
 • Motivaciono pismo
 • Diploma ili uverenje o završenim akademskim studijama (240 ESPB)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
 • Popunjena prijava za upis
 • Dokaz o uplati troškova upisa (5000 dinara)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)
 • Dokaz o uplati prijemnog ispita (5000 dinara)

Školarina master akademskih studija za državljane Srbije i bivših repubilika SFR Jugoslavije za studijski program Socijalni rad, Logopedija i Okupaciona terapija iznosi 1500 evra.

Pri upisu se uplaćuje prva rata u iznosu od 300 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 150 evra.

Predaja dokumenata upis u školsku 2018/19. godinu je svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 časova.

*** Uplata školarine se vrši u bilo kojoj banci ili pošti i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Na ovom LINKU možete videti primer uplatnice.

Priznavanje domaćih i stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Visoka škola socijalnog rada u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaraciju, te omogućuje prelaz studenata i prenos ESPB sa drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu.

Za izdavanje uverenja o diplomiranju potrebno je:

         9000 dinara za izdavanje diplome

          3000 dinara za uverenje o diplomiranju

CENOVNIK USLUGA FAKULTETA ZA ŠKOLSKU 2018/19 GODINU