PROF. DR PETAR NASTASIĆ

 

PROF DR SCI PETAR NASTASIĆ

SOCIJALNI RAD                                                                               

E-MAIL: PETAR.NASTASIC@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

 R A D N O   I S K U S T V O

   • 1975-1976 DZ “Zvezdara”, lekar opste medicine
   • 1976- 1978  NPB “Kovin”, klinicki lekar
   • 1979- 1981  NPB “Kovin”, lekar na specijalizaciji
   • 1981- 1983  Institut za mentalno zdravlje, Beograd, lekar na specijalizaciji
   • 1983 – 2008 , Institut za mentalno  zdravlje, lekar specijalista neuropsihijatar
   • 1988 – 2008 , Institut za mentalno zdravlje, lekar subspecijalista, bracni i porodicni terapeut
   • 2008-2012, Fakultet političkih nauka, Beograd, vanredni profesor
   • 2012-2016 Fakultet za medije I komunikacije, vanredni professor
   • 2017- I sada Visoka Škola za socijalni rad

R U K O V O D E Ć E   I S K U S T V O

   • 1993- 2008 Šef  Klinickog odeljenja za lecenje bolesti zavisnosti
   • 2001- 2008 Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti u  Institutu za mentalno zdravlje

I S K U S T V O  U  E D U K A C I J I   I   S U P E R V I Z I J I

   •  1994  i sada, Mentor za specijalizaciju iz neuropsihijatrije
   • 1997 i sada , Predavač i supervizor na cetvorogodisnjem subspecijalistickom kursu iz sistemske porodične terapije u  Institutu za mentalno zdravlje
   • 1997 i sada, predavač i supervizor na dvogodisnjem poslediplomskom kursu  iz porodične terapije alkoholizma u Institutu za mentalno zdravlje
   • 2008-2012., profesor  na Fakultetu politickih nauka, Univerziteta u Beogradu . na predmetima:socijalni rad sa grupom, savetovanje i socioterapija, boleasti zavisnosti i supervizija u socijalnom radu (masters)
   • 2012-2016 Fakultet za medije I komunikacije, vanredni professor
   • 2017- I sada Visoka Škola za socijalni rad

FUNKCIJE  U STRUCNIM UDRUZENJIMA I KOMISIJAMA

   • Zamenik Predsednika, Jugoslovenskog udruzenja psihijatrijskih ustanova, (YUKO), 1996 – 2000; 2001 – 2005.
   • Zamenik Predsednika Sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog Lekarskog Drustva, 2001 – 2005
   • Predsednik Sekcije za bolesti zavisnosti, Srpskog Lekarskog Drustva, 2006 i sada
   • Član  Ekspertske grupe za razvoj i zdravlje mladih, Ministarstva zdravlja Republike Srbije,2003-2008
   • Član Radne grupe za politiku i koordincaiju u CIDA Projektu “Zastita zdravlja mladih na Balkanu” (Balkan Youth Health Prevention), 2008-2010
   • Član Tematske grupe za zdravlje, u Nacionalnoj komisiji za izradu Strategije za mlade Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,2006-2009
   • Član Nacionalne komisije  za izradu strategije za prevenciju zloupotrebe droge i alkohola pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije,2002-2006
   • Predsednik Republicke strucne komisije Ministarstva zdravlja za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizam, od 2008- 2012. i 2012-  2016

 

OBRAZOVANJE
             Univerzitetsko obrazovanje: 1966- 1973. Medicinski Fakultet  Univerziteta u Beogradu

   • Specijalizacija iz neuropsihijatrije: 1979- 1981 NPB “Kovin”
   • 1981- 1983 Institut za mentalno zdravlje, Beograd
   • Subspecijalizcija: 1984- 1988.
   • Diploma Course  in Marital and Family Therapy according to the Programe Institute for Family Therapy, London and Tawistock Clinic, London, Coordinators Rosemary Whiffen and Justin Schlicht
   • Doktorske studije 1989- 1992
   • Medicinski Fakultet u Beogradu, odbrana teze 1997.

NAUČNA INTERESOVANJA

   • Grupna psihoterapija
   • Sistemska porodična terapija
   • Bolesti zavisnosti
   • Supervizija u socijalnom radu

KURSEVI

   • Svremeni modeli rada sa pojedincem i porodicom
   • Komunikacije u grupi
   • Problemi sa drogama I zavisnostima

REFERENCE

   1. Nastasić P.: Ekosistemsaki pristup alkoholizmu, Publikum, Beograd,2012
   2. Nastasić P.:Bolesti zavisnosti u adolescenciji, Publikum,Beograd, 2012
   3. NASTASIĆ P.,.Hrnčić J., Brkić M.: „Uloga psihijatrije u tretmanu nasilja u porodici“, Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):554-560   
   4. Nastasić P.;Bolesti zavisnosti,-lečenje, oporavak, izlečenje?„BOLESTI ZAVISNOSTI:APSTINENCIJA, (IZ)LEČENJE, REHABILITACIJA“ISBN 978-86-84069-99-5;ZAJEDNICA KLA SRBIJE, Beograd, 2015.g.Urednik: Petar Nastasić
   5. Nastasić P.: EKOSISTEMSKI PRINCIPI U EDUKACIJI SOCIJALNIH RADNIKA ZA RAD SA ZAVISNOSTIMA(103-119);SOCIJALNI RAD-DILEME I IZAZOVI (priredili A.Milićević-Kalašić, V.Ilic, V.Despotović);Fakultet za medije I komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,2016, ISBN 978-86-87107-52