PROF. DR LJILJANA MANIĆ

      

PROF. DR LJILJANA MANIĆ

KATEDRA SOCIJALNI RAD

E-MAIL: LJILJANA.MANIC@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – sada vanredni professor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu,
 • 2015 –  2018 vanredni profesor na Fakultetu za kulturu i medije
 • 2010 – 2015. docent na  Fakultetu za kulturu i medije
 • 2008 – 2010. asistent na  Fakultetu za kulturu i medije
 • 2005 – 2008. profesor u Ekonomskoj školi “Nada Dimić” u Zemunu
 • 2000 – 2005. izvršni direktor u preduzeću “Filipa d.o.o.” u Beogradu

 

OBRAZOVANJE

 • 2010. godine doktorirala na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu (tema: Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija)
 • 2007. godina magistarski rad na Fakultetu za poslovne studije  (tema:Marketing usluga u beogradskim pozorištima)
 • 1990.godina diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • godine učestvovala je na projektu InGrid 2, finansiranom sredstvima Evropske unije iz programa Horizon 2020 za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja. U okviru projekta InGrid 2 radila je na projektu „Socio-demografske karakteristike i uslovi života starijih žena u ruralnim oblastima Evrope“ u Centru za demografske studije u Barseloni.
 • Član je Komisije za naučno-istraživački rad Gerontološkog društva Srbije i član Organizacionog odbora Desetog međunarodnog kongresa gerontologa.
 • Bila je rukovodilac uspešno realizovanog projekta „Istraživanje o uticaju medijskog izveštavanja na percepciju i stavove javnosti o starijim osobama u Srbiji“ i koordinator projekta „Javnost, stari i mediji“ koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.
 • godine bila je član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a 2018. član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja kojima se podižu etički standardi u medijima.
 • Mentor je na 11 odbranjenih master radova I 3 doktorske disertacije koje su u fazi izrade.
 • Od 2016. Godine isputnjava zahteve Komisije za akreditaciju za nastavu I mentorstvo na doktorskim studijama

 

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Kultrura i kulturno nasleđe
 • Komunikacija
 • Istraživanja u društvenim naukama
 • Odnosi s javnošću
 • Položaj starijih osoba udruštvu

 

KURSEVI

 • Metodologija istraživanja u društvenim naukama
 • Naučna istraživanja u socijalnom radu
 • Interkultune komunikacije
 • Komunikacija u grupi

OSTALO

 • Dobitnik je Zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice koja se dodeljuje za poseban doprinos kulturi u 2018. godini.
 • Od 2012. do 2016. godine obavljala funkciju Ombudsmana (zaštitinika prava studenata) Megatrend univerziteta

REFERENCE

 1. Манић, Љ, Симеуновић Бајић, Н. „Јавност, старији људи и медији“, Геронтолошко друштво Србије, Универзитет Џон Незбит, Београд, ISBN 978-86-7747-550-5, CIP: 316.774-053.9(497.11), COBISS.SR-ID 228459532, 2016, 160 страна.
 2. Manić., Lj., Aleksic, M., Tankosic, M., „Possibilities of New Technologies in Promotion of the Cultural Heritage: Danube Virtual Museum“, 2nd International Conference on Sustainable Tourism and Cultural Heritage (STACH ’13) “Advances in Environment, Ecosystems and sustainable Tourism”, Brasov, Romania, June 1-3, 2013, p. 322-326, ISBN 978-1-61804-195-1
 3. Vučinić S., Manić Lj.,Drašković B (2016): The role of leaders in crises, Leaders as players of a new era, p.177-211, , ISBN-13: 978-3-659-86741-5. ISBN-10: 3659867411; EAN: 9783659867415, Saarbrücken, Lap Lambert Academic Publishing, Germany
 4. Manić, Lj, Torlak, N, Simeunović Bajić, N., „Tito, Yugoslavia, “Third Way”: Understanding of Physical and Symbolic Borders”, Eurolimes, Institute for Euroregional Studie, Oradea, Romania 11/1, 2011, pp. 55-63, ISSN 1841-9259
 5. Simeunović Bajić N., Manić, Lj., Majdarević, A., „Framing public policy issues of the city on Niš in the context of the 1700th anniversary of the Edict of Milan”, Annales UMCS Sectio K: Politologia, Faculty of Political Science of University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Poland, Vol. 20, Issue 1, 2013, pp. 185–198, ISSN (Print) 1428-9512, DOI: 10.2478/v10226-012-0030-x