Prijava za upis studenata na osnovne akademske studije za školsku 2021/2022. godinu

 

VISOKA ŠKOLA SOCIJALNOG RADA

 

PRIJAVA ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Studijski programi:

–    PSIHOLOGIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani psiholog. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti psihologije. Upisna kvota: 50 studenata .

–    SOCIJALNI RAD traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani socijalni radnik. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti socijalnog rada. Upisna kvota: 40 studenata .

–     LOGOPEDIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani logoped. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 30 studenata.

–     OKUPACIONA TERAPIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani terapeut. Po završetku studija, studentje osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 30 studenata

 

Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis prve godine imaju kandidati koji imaju prethodno završeno srednje četvorogoišnje obrazovanje. Studenti koji ispunjavaju prethodni uslov prilažu komisiji motivaciono pismo koje se ocenjuje radi rangiranja i polažu test opšte informisanosti i znanja. 

Redosled – rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja, ocene motivacionog pisma i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti

Školarina i troškovi studiranja OAS studijskih programa logopedije, socijalnog rada i okupacione terapije za prvu godinu iznosi 1.500 eura, a za program psihologije 2200 eura.

Školarina i troškovi studiranja izraženi u evrima plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Prijave, sa dokumentacijom će se primati nakon raspisivanja konkursa u prostorijama škole.
Polaganje prijemnog ispita biće organizovano nakon raspisivanja konkursa u prostorijama škole.

Rok za žalbu je dva dana od dana objavljivanja rang liste kandidata.

  Osnovne akademske studije

I GODINA

 • Popunjena prijava za upis
 • Motivaciono pismo
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Svedočanstva iz srednje škole (sve četiri godine)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
 • Dokaz o uplati troškova upisa (5000 dinara)
 • Dokaz o uplati prijemnog ispita (5000 dinara)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

Prijemni ispit za upis prve godine osnovnih akademskih studija za kandidate koji nisu polagali prijemni ispit na drugim visokoškolskim ustanovama je u formi testa opšte informisanosti i znanja.

Kandidati koji su polagali prijemni ispit, odnosno imaju status studenta drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni obaveze prijemnog ispita.

II, III I IV GODINA STUDIJA i prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

 • Popunjena prijava za upis
 • Motivaciono pismo
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Diploma prethodno završene visokoškolske ustanove
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
 • Dokaz o uplati troškova upisa (5000 dinara)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)
 • Troškovi ekvivalencije iznose 5000 dinara

Školarina osnovnih akademskih studija za državljane Srbije i bivših repubilika SFR Jugoslavije za studijski program socijalni rad, logopedija i okupaciona terapija iznosi 1500 evra, a za program osnovnih studija psihologije 2200 evra.

Pri upisu se uplaćuje prva rata u iznosu od 300 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata. Tekući računi: 205-249156-05 kod Komercijalne banke i 170-0030036480000-17 kod Unicredit banke.

Primer uplatnice

*** Uplata školarine se vrši u bilo kojoj banci ili pošti i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priznavanje domaćih i stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Visoka škola socijalnog rada u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaraciju, te omogućuje prelaz studenata i prenos ESPB sa drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu.

Za izdavanje uverenja o diplomiranju potrebno je:

CENOVNIK USLUGA FAKULTETA ZA ŠKOLSKU 2018/19 GODINU

 
Na osnovu ugovora između “Komercijalne banke” i “Visoke škole socijalnog rada” nudimo studentske kredite za plaćanje školarine.  Rok otplate je 12 meseci.  Troškove kamate i jednokratne nadoknade snosi Visoka škola socijalnog rada.

Obrasci koje podnosilac zahteva overava kod svog poslodavca i to;

 • Potvrdu  poslodavca i
 • Rešenje o ADZ (overa u 2 primerka)

Uz navedeno, prilikom podnošenja zahteva, neophodno je dostaviti i promet uplata zarade za poslednjih 6 meseci iz banke preko koje se zarada isplaćuje i (poželjno) isplatne listiće za poslednje 3 zarade.

Zainteresovani su slobodni da se obrate ekspozituri Komercijalne banke na adresi Trg Nikole Pašića 2, Beograd ili telefonskim putem Jiliji (011/3232-406), Biljani (011/3347-031) ili Jeleni (011/3235-087) ili na mejl ekspoziture ekspo_28@kombank.com.  

Ukoliko imate pitanja vezana za upis, kontaktirajte nas

5 + 15 =