UPIS – TVOJ PUT DO INDEKSA

Ko ima pravo da upiše Akademiju za humani razvoj?

Pravo učešća na konkursu za upis imaju svi državljani Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, pod uslovima propisanim Zakonom i Statutom Akademije za humani razvoj. Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati sa  završenom četvorogodišnjom srednjom školom.  Kandidati za upis na prvu godinu studija dužni su da podnesu potrebnu dokumentaciju i dokaz o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Studijski programi

–    PSIHOLOGIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani psiholog. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti psihologije. Upisna kvota: 150 studenata .

–    SOCIJALNI RAD traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani socijalni radnik. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti socijalnog rada. Upisna kvota: 40 studenata .

–     LOGOPEDIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani logoped. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 50 studenata.

–     OKUPACIONA TERAPIJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani terapeut. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 30 studenata

–     OBRAZOVANJE VASPITAČA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani vaspitač. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove vaspitača. Upisna kvota: 30 studenata

–     OBRAZOVANJE UČITELJA traje četiri godine (osam semestara), na kojima studenti stiču 240 ESPB. Po završetku programa, student stiče zvanje diplomirani učitelj. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove učitelja. Upisna kvota: 30 studenata

Kako se prijaviti za konkurs i koja dokumenta su mi potrebna?

Prijave  na  konkurs  predaju  se  Studentskoj službi koja vrši prethodnu proveru prispelih prijava i izdaje identifikacioni broj i karton pod kojim su dokumenta zavedena. Pomenuti karton čuva se do upisa na Akademiju za humani razvoj, odnosno do odustajanja od upisa.

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs su:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • overene kopije originalna svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • original diplome o položenom maturskom odnosno završnom ispitu i
 • priznanica o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
 • samo za studijski program Logopedija: Potvrda o urednom govorno-jezićkom statusu kandidata (potvrdu izdaju domovi zdravlja ili logopedske privatne prakse)

Kako izgleda prijemni ispit za upis?

Prijemni  ispit – Kandidati koji žele da upišu Akademiju za humani razvoj dužni su da  pristupe polaganju prijemnog ispita za smer za koji su se opredelili.

Prijemni ispit polaže se krajem juna tekuće godine (tačan datum biće blagovremeno objavljen na sajtu Fakulteta), poštujući unapred utvrđen raspored kandidata po salama, koji se objavljuje pre polaganja ispita. Kandidati su  dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili pasoš kao sredstvo za utvrđivanje identiteta, kao i  identifikacioni karton sa brojem prijave.

Prijemni ispit traje dva školska časa i sastoji se iz dva dela, odgovaranja na test pitanja, a nakon toga razgovora sa komisijom. Svaki pozitivan odgovor na pitanje  postavljeno u testu donosi po jedan poen. Maksimalan broj poena koji kandidat može ostvariti na prijemnom ispitu može biti 20. S obzirom na to da je prijemni ispit anoniman  i da se polaže pod šifrom, zabranjeno je upisivanje imena, prezimena, broja prijave ili bilo kakvog drugog znaka na testu ili na koverti.

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Okupacione terapije?

Prijemni ispit obuhvata: izradu motivacionog pisma (razloga zašto ste se opredelili za ovu društveno-humanističku granu), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (biologija, psihologija i sociologija) i opšte informisanosti.

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Socijalnog rada?

Prijemni ispit obuhvata: izradu motivacionog pisma (razloga zašto se student opredeljuje za ovu društveno-humanističku granu), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (sociologija, psihologija) i test opšte informisanosti.

 

Priručnik za pripremu prijemnog ispita na studijskom programu Psihologije i Socijalnog rada

Cena priručnika je 1500 din. Dokaz o uplati poslati na mail: grbicana2@gmail.com, sa naznakom Priručnik za prijemni – Psihologija, Socijalni rad, Okupaciona terapija i Logopedija Priručnik će Vam biti dostavljen u PDF formatu.
Žiro-račun: 205-249156-05

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Logopedije?

Prijemni ispit obuhvata: izradu motivacionog pisma (razloga zašto ste se opredelili za ovu društveno-humanističku granu), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (biologija, psihologija i sociologija) i opšte informisanosti.

 

Šta obuhvata prijemni ispit za upis Psihologije?

Prijemni ispit za osnovne akademske studije Psihologija obuhvata: izradu motivacionog pisma (razlozi zbog kojih se kandidat opredeljuje za ovu naučnu oblast), razgovor sa članovima Komisije i polaganje kombinovanog testa specifičnih znanja (sociologija, psihologija) i test opšte informisanosti.

 

Priručnik za pripremu prijemnog ispita na studijskom programu Psihologije i Socijalnog rada

Cena priručnika je 1500 din. Dokaz o uplati poslati na mail: grbicana2@gmail.com, sa naznakom Priručnik za prijemni – Psihologija, Socijalni rad, Okupaciona terapija i Logopedija Priručnik će Vam biti dostavljen u PDF formatu.
Žiro-račun: 205-249156-05

Rangiranje kandidata

Rangiranje kandidata vrši se prema uspehu postignutom na prijemnom ispitu i uspehu ostvarenom u srednjoj školi (prosek ocena pomnožen sa dva), tako da kandidat maksimalano  može ostvariti 100 poena. Komisija za upis studenata, posle sprovedenog konkursnog  postupka,  utvrđuje i objavljuje jedinstvenu rang listu.

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata vrši se nakon objavljivanja konačne rang liste na oglasnoj tabli Fakulteta. Kandidatu, koji je na republičkom takmičenju iz nekog predmeta osvojio jedno od prva tri mesta, dodaje se 5 poena na ukupan broj ostvarenih poena na testu.

Kandidat je obavezan da prilikom upisa podnese sledeća dokumenta:

 • karton sa ID brojem dobijen prilikom prijave na konkurs,
 • dva popunjena ŠV-obrasca (obrasci se dobijaju u Studentskoj službi),
 • dve fotografije veličine 3.5 x 4.5 cm
 • priznanicu o izvršenoj uplati školarine.

Cena školarine za studijske programe:

Logopedija – 1800 evra,
Socijalni rad – 1650 evra,
Okupaciona terapija – 1650 evra
Psihologija  2200 evra
Obrazovanje učitelja  1500 evra
Obrazovanje vaspitača  1500 evra

Cene su u dinarskoj protivvrednosti. Za prijave do 30.05. odobrava se popust od 10%. Kako bi osigurali mesto obavezna je uplata troškova prijemnog ispita, upisa i dela prve rate u ukupnom iznosu od 15000 RSD.

Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 6.000 dinara a troškovi upisa iznose 6.000 dinara.

U cenu školarine uračunate su: prijave za sve ispite i literatura u elektronskom obliku.

Šta ako prelazim sa drugog fakulteta?

Kandidati koji su polagali prijemni ispit, odnosno imaju status studenta drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni obaveze prijemnog ispita.

Potrebna dokumentacija za upis na II, III i IV GODINA STUDIJA i prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

 • Popunjena prijava za upis
 • Motivaciono pismo
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Diploma prethodno završene visokoškolske ustanove
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
 • Dokaz o uplati troškova upisa (6000 dinara)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • Troškovi ekvivalencije iznose 6000 dinara
 • samo za studijski program Logopedija: Potvrda o urednom govorno-jezićkom statusu kandidata (potvrdu izdaju domovi zdravlja ili logopedske privatne prakse)

BITNE INFORMACIJE

Pri upisu se uplaćuje prva rata, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata. Tekući računi: 205-249156-05 kod Komercijalne banke, 190-0000000042120-18 kod Alta banke i 200-3323110101754-05 kod Poštanske štedionice.

Pre upisa na studijski program Logopedija  uplaćuje se prva rata u iznosu od 440 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 170 evra.

Pre upisa na studijski program Socijalni rad i Okupaciona terapija  uplaćuje se prva rata u iznosu od 450 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 150 evra.

Pre upisa na studijski program Psihologija  uplaćuje se prva rata u iznosu od 600 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 200 evra.

Primer uplatnice

*** Uplata školarine se vrši u bilo kojoj banci ili pošti i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Priznavanje domaćih i stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

Akademija za humani razvoj u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaraciju, te omogućuje prelaz studenata i prenos ESPB sa drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu.

Za izdavanje uverenja o diplomiranju potrebno je:

CENOVNIK USLUGA AKADEMIJE

Ukoliko imate pitanja vezana za upis, kontaktirajte nas

10 + 4 =