Upis studenata na master akademske studije za školsku 2023/2024. godinu

Studijski programi na master akademskim studijama:

– SOCIJALNI RAD traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master socijalni radnik. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti socijalnog rada. Upisna kvota: 25 studenata.

– LOGOPEDIJA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master logoped. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 50 studenata.

– OKUPACIONA TERAPIJA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master terapeut. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Upisna kvota: 25 studenata.

 – OBRAZOVANJE MASTER VASPITAČA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master vaspitač. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti vaspitanja dece. Upisna kvota: 30 studenata.

 – OBRAZOVANJE MASTER UČITELJA traje godinu dana (dva semestra), a po završetku programa, student stiče 60 ESPB i zvanje master učitelj. Po završetku studija, student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti vaspitanja i obrazovanja dece. Upisna kvota: 30 studenata.

  PRAVO NA UPIS MASTER STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE

  Pravo na upis master akademskih studija Okupaciona terapija imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama okupacione terapije i kandidati koji su na srodnim fakultetima ostvarili 240 ESPB.

  Master studijski program Okupaciona terapija mogu da upišu i kandidati sa završenim akademskim studijama sa nesrodnih fakulteta uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetencija za upis MAS Okupaciona terapija).

  DIFERENCIJALNI ISPIT ZA UPIS MASTER STUDIJA OKUPACIONE TERAPIJE

  Preuzmite Priručnik za pripremu diferencijalnog ispita za upis Master akademskih studija – Okupaciona terapija

  Svi ostali kandidati (koji su prethodno završili program koji se ne može smatrati srodnim), kao uslov za polaganje prijemnog ispita, imaju obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetencija za upis MAS Okupaciona terapija).

  Diferencijalni ispit podrazumeva sadržaje iz Priručnika za pripremu ispita za sticanje kompetencija za upis Master akademskih studija – Okupaciona terapija. Diferencijalni ispit se polaže pismeno pred komisijom od najmanje 3 člana. Kandidat koji položi diferencijalni ispit stiče uslov za polaganje prijemnog ispita za upis Master studija – Okupaciona terapija.

  Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi: 10.000 dinara.

  PRAVO NA UPIS MASTER STUDIJA SOCIJALNOG RADA

  Pravo na upis master akademskih studija Socijalni rad bez polaganja diferencijalnog ispita imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama socijalnog rada. Master akademske studije studijskog programa Socijalni rad mogu upisati i kandidati sa ostvarenih 240 ESPB sa nesrodnih fakulteta uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita.

  Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi: 10.000 dinara.

   

  PRAVO NA UPIS MASTER AKADEMSKIH STUDIJA LOGOPEDIJE

  Pravo upisa na master akademske studije Logopedija imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama Logopedija i Surdoaudiologija. Master studijski program Logopedija mogu da upišu i kandidati sa ostvarenim 240 ESPB na srodnim fakultetima uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetncija za upis na MAS Logopedija).

  Svi ostali kandidati (osim dipl. logopeda i dipl. surdoaudiologa) imaju obavezu polaganja diferencijalnog ispita (ispita za sticanje kompetencija za upis MAS Logopedija).

  *Diferencijalni ispit za upis na MASTER studije kandidata sa drugim akademskim zvanjima

  Master studijski program Logopedija mogu da upišu i kandidati sa ostvarenim 240 ESPB na srodnim fakultetima uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita.

  Diferencijalni ispit za upis na master studije Logopedija polagaće se pismeno, pred komisijom od najmanje 3 člana.

  Rokovi za prijavljivanje diferencijalnog ispita: Prijavljivanje na konkurs biće otvoreno od kraja juna. Polaganje ispita će biti organizovano u prvoj sedmici septembra. Ukoliko ne položi ispit, student ima pravo da polaže ponovo u sledećem upisnom roku.

  Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi: 10.000 dinara.

  Preuzmite primere pitanja za diferencijalni ispit za upis master akademskih studija logopedije.

  Preuzmite spisak literature za pripremu diferencijalnog ispita za upis na Master akademske studije Logopedija

  CENA ŠKOLARINE

  Školarina i troškovi studiranja MASTER studijskih programa iznose:

  Logopedija 1800 evra
  Socijalni rad 1650 evra
  Okupaciona terapija 1650 evra
  Obrazovanje vaspitača 1500 evra
  Obrazovanje učitelja 1500 evra

  Školarina i troškovi studiranja su dati za jednu školsku godinu.

  Školarina i troškovi studiranja izraženi u evrima plaćaće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

  Primer uplatnice

  Redosled – rangiranje kandidata ugvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja, bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

  Prijave, sa dokumentacijom će se primati u prostorijama škole.

  Rok za žalbu je dva dana od dana objavljivanja rang liste kandidata.

   

   CENOVNIK USLUGA AKADEMIJE

   Potrebna dokumenta (original ili overene kopije):

   • Popunjena prijava za upis
   • Motivaciono pismo
   • Diploma ili uverenje o završenim akademskim studijama (240 ESPB)
   • Izvod iz matične knjige rođenih
   • 2 fotografije
   • Popunjena prijava za upis
   • Dokaz o uplati troškova upisa (12000 dinara)
   • Dokaz o uplati prve rate školarine
   • Za upis na osnovne studije Logopedija potrebno je dostaviti i potvrdu o urednim govorno-jezičkim sposobnostima koju možete dobiti u svakom domu zdravlja ili logopedskoj ordinaciji.

   Pre upisa na studijski program Logopedija  uplaćuje se prva rata u iznosu od 440 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 170 evra.

   Pre upisa na studijski program Socijalni rad i Okupaciona terapija  uplaćuje se prva rata u iznosu od 450 evra, dok je ostatak podeljen u 8 (osam) jednakih rata, u iznosu od 150 evra.

   Uplate vršiti na tekuće račune:  205-249156-05 kod Komercijalne banke, 190-0000000042120-18 kod Alta banke i 200-3323110101754-05 kod Poštanske štedionice. Primer uplatnice

   *** Uplata školarine se vrši u bilo kojoj banci ili pošti i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. 

   Priznavanje domaćih i stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja

   Akademija za humani razvoj u potpunosti poštuje Bolonjsku deklaraciju, te omogućuje prelaz studenata i prenos ESPB sa drugih fakulteta. Studentima se priznaju ispiti koje su položili na drugom fakultetu.

   Za izdavanje uverenja o diplomiranju potrebno je:

   Ukoliko imate pitanja vezana za upis, kontaktirajte nas

   15 + 14 =