Organizacija i upravlјanje

Akademija za humani razvoj ima organizacionu strukturu i sistem upravlјanja koji obezbeđuju postizanje zadataka i cilјeva visokoškolske ustanove. Škola ima organ upravlјanja, organ poslovođenja, stručne organe i Studentski parlament.

Organ upravlјanja Škole je Savet. Savet broji ukupno 5 članova. Od toga, dva člana Saveta su predstavnici Škole, jedan član Saveta su predstavnici studenata i dva člana Saveta su predstavnici osnivača. Predsednik Saveta se bira iz reda članova Savet – predstavnika Škole. Savet radi na sednicama i odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta.

Organ poslovođenja Škole je direktor. Direktor se bira iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu u Školi sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme. Direktor Škole se bira na tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog uzastopnog izbora. Direktor Škole odgovara za poslovanje, zakonitost rada i ostvarivanje studijskih programa Škole. Delokrug poslova i ovlašćenja Direktora Škole su definisani zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole.

Najviši stručni organ Škole je Nastavno veće. Nadležnosti Nastavnog veća definisane su zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole. Svoje odluke Nastavno veće donosi većinom glasova ukupnog broja članova Nastavnog veća koji prisustvuju sednici.

Studentski parlament je organ Škole uspostavlјen radi ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, čija je delatnost definisana zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole. Studentski parlament ima 12 članova, čiji mandat traje dve godine. Članovi Studentskog parlamenta se biraju svake druge godine u aprilu mesecu, tajnim i neposrednim glasanjem.

Dr Vladimir Ilić, profesor

Dr Vladimir Ilić, profesor

Direktor Akademije

vladimir.ilic@asp.edu.rs

Rukovodioci studijskih programa:

  • Doc. dr Maša Đurišić – Katedra za socijalni rad
  • Prof. dr Neda Milošević- Katedra za logopediju
  • Prof. dr Veselin Medenica- Katedra za okupacionu terapiju
  • Prof. dr Vesna Dukanac – Katedra za psihologiju