MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS 19

Beograd, 28. i 29. novembar 2019. godine

Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i ove godine organizuje međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada. Ovaj naučni skup predstavlja svojevrsno spajanje lepeze nauka i naučnih disciplina, kao i povezivanje teorije i prakse. Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da nam se pridružite i svojim učešćem date doprinos uspešnom radu Naučnog skupa.

TEMATSKA PODRUČJA

• AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI
– Preventivni pristupi u logopediji
– Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici
– Inovativna logopedska tehnologija
– Savremeni modeli logopedskog tretmana
– Normativni okvir logopedske profesije

• AKTUELNOSTI U OKUPACIONOJ TERAPIJI
– Modeli i okviri prakse u okupacionoj terapiji
– Okupaciona terapija u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite i vaspitno obrazovnim
ustanovama
– Okupaciona terapija i mentalno zdravlje
– Metode procene u okupacionoj terapiji
– Rana intervencija u okupacionoj terapiji
– Senzorna integracija u ranoj rehabilitaciji
– Savremeni pristupi u radu sa decom i adolescentima
– Asistivne tehnologije
– Specifičnosti tretmana u okupacionoj terapiji

• AKTUELNOSTI U SOCIJALNOM RADU
– Migracije, izbeglištvo i emigracije
– Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje
– Bolesti zavisnosti: novi oblici, virtuelna stvarnost
– Nasilje i kriminal u sajber prostoru
– Problemi izazvani delovanjem verskih sekti
– Specifičnosti rada sa ugroženim populacijama
– Novine u savetodavnom radu
– Novi vidovi psihosocijalnih preventivnih programa

AKREDITACIJA
Naučni skup biće akreditovan u Komori socijalne zaštite, Zdravstvenom savetu Srbije i Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja