NASTAVNI KADAR

PROF DR VLADIMIR ILIĆ

ZVANJE IME I PREZIME: PROF DR VLADIMIR ILIĆ

KATEDRA: SOCIJALNI RAD

EMAIL: VLADIMIR.ILIC@ASP.EDU.RS

OBRAZOVANJE:

2002 Fakultet za trgovinu i bankarstvo , Univerzitet „Braća Karić“, Beograd, diploma

2007 Fakultet za trgovinu i bankarstvo , Univerzitet „Braća Karić“, Beograd, magistratura

2009 Fakultet za trgovinu i bankarstvo , Univerzitet „Braća Karić“, Beograd, doktorat

2012 Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, doktorat

2011 Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum u Beogradu, izbor u zvanje

REFERENCE:

 

Vuković, S., Ilić, V (2013) Učešće građana u politici prevencije kriminala u lokalnoj zajednici – socijalna politika, Institut za političke studije
Ilić , V. (2014), Potreba za Fakultetom za socijalni rad, Socijalna misao br. 80 , str 143 – 149
„Alternativni oblici zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, Zbornik radova Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje građana, , Zlatibor, 2005.
Strategije razvoja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji“,Informativni bilten Asocijacije centara za socijalni rad Srbije, Vrnjačka Banja, 2006
Dostupnost uslugama socijalne zaštite za stare u Srbiji, saopštenje na međunarodnoj naučnoj konferenciji Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 2012
Ilić, V. Nikić, G. 2012, Vrednost teorije afektivnog vezivanja za razumevanje ponašanja na poslu, Socijalna misao, Beograd, Br. 75 , str. 25-37,
„Strategija za smanjenje siromaštva u procesu tranzicije na primeru Srbije“, „Prosveta“, Beograd, 2009. – Monografija
„ Selu na znanje““,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, 2008.- studija
Servisi podrške osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji, međunarodni simpozij o modelima rada sa osobama sa invaliditetom Mostar 2011

Član redakcije časopisa „Socijalna misao“.
Od novembra 2007. godine je direktor Fondacije Solidarnost Srbije . U periodu od 2004-2007. godine obavljao je funkcije pomoćnika ministra i državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike vlade Republike Srbije.Tokom njegovog mandata usvojene su Strategija razvoja socijalne zaštite i Nacionalna strategija o starenju 2006-2015 . i izrađena Nacionalna strategija za rehabilitaciju rađanja gde je bio rukovodilac timova za izradu pomenutih strategija. Bio je član Upravnog odbora Ustanove Studentski centar Beograd i Fondacije Solidarnost Srbije i pomoćnik generalnog direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda.

Doc dr Sanja Đurđević

Docent Dr Sanja Đurđević                                                    

Katedra: Socijalni rad; Okupaciona tearpija

e-mail: sanja.djurdjevic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2017 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2016 – do danas gostujući profesor na Fakultetu za psihologiju Univerziteta u Bijeljini
 • 2007-2019 – direktor Prirodnjačkog centra Srbije Svilajncu
 • 2006-2014.god.  – director Ustanove kulture Vuk Karadžić u Beogradu
 • 2003 -2006 – savetnik direktora Zdravstvenog centra Jagodina za marketing
 • 1992 – 2003 – specijalni pedagog i porodični savetnik u razvojnom savetovalištu dečijeg odeljenja Zdravstvenog centra u Jagodini

 

OBRAZOVANJE

 • 2017.godina doktorirala/o na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: “Razlike u karakteristikama ličnosti i vrednosnim orijentacijama osuđenih na kazne zatvora i na alternativne kazne”
 • 2013.godina master/ magistarski rad na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: „Tretman osuđenih lica pozorišnim tehnikama“)
 • 1990.godina diplomirala/o na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra: Prevencija i tretman poremećaja ponašanja.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • 1999-2003: četvorogodišnja edukacija iz sistemske porodične terapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu koja je podrazumevala 1550 sati rada – 550 sati teorije, 600 sati kliničke prakse i 400 sati supervizije. Stekla zvanje sistemski porodični terapeut.
 • 2002-2004: dvogodišnja edukacija iz porodične terapije alkoholizma u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Sertifikat o završenoj edukaciji- porodični terapeut za bolesti zavisnosti.
 • 2003-2004: trener ispred International Organisation for Migration (IOM) u projektu ,,Psihosocijalni odgovor na traumu u Srbiji” u organizaciji International Organisation for Migration (IOM) i Instituta za mentalno zdravlje Beograd. U okviru ovog projekta učestvovala kao koautor u izradi Programa radionica.
 • 2006-2010: autor i glevni koordinator projekta : ,, Scensko stvaralaštvo dece sa smetnjama u razvoju” koji se realizovao u Ustanovi kulture ,,Vuk Karadžić” u Beogradu
 • 2006-2010: autor i glavni koordinator projekta:,,Putevi i stranputice” tribine i edukacije za mlade, iz oblasti mentalnog zdravlja, program se realizovao u Ustanovi kulture ,,Vuk Karadžić” u Beogradu
 • 2008-2010: trener ispred International Organisation for Migration (IOM) u projektu: ,,Osnaživanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno učešće mladih” u kancelarijama za mlade u Subotici, Novoj Crnji, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Svilajncu, Užicama, Ivanjici, Soko Banji i Pirotu
 • 2010-2011: trener ispred International Organisation for Migration (IOM) u Projektu „ Osnaživanje kapaciteta za inkluzivni lokalni razvoj u južnoj Srbiji „ u organizaciji Švedske agencije za međunarodni razvoj ( SIDA ), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju ( SDC ), Kraljevine Norveške i UNDP, koji su sprovodili UNDP. UNICEF i IOM
 • 2012- istraživač ispred International Organisation for Migration (IOM) u okviru programa Ispitivanje potreba ugroženih zemljotresom u Kraljevu
 • 2014 – istraživač ispred International Organisation for Migration (IOM) u projektu “A rapid psychosocial impact assessment in Serbia following the flooding”

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Psihoterapija,
 • Psihosocijalni rad
 • Asocijalno i delinkventno ponašanje
 • Psihologija kriminala

 

KURSEVI

 • Predmet: Socijalna psihologija (OAS Socijalni rad; OAS Okupaciona terapija; OAS Logopedija)
 • Predmet: Asocijalno i delinkventno ponašanje (OAS Okupaciona terapija)
 • Predmet: Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja (OAS Okupaciona terapija)
 • Predmet: Razvojna psihologija (OAS Okupaciona terapija; OAS Logopedija)
 • Predmet: Organizacija slobodnog vremena (OAS Okupaciona terapija)
 • Predmet: Medijacija u socijalnom radu (MAS Socijalni rad)

OSTALO

 • Nagrade
 • Druge aktivnosti: Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju, odnosno licencu za obavljanje stručne psihoterapijske prakse. Poseduje i Evropski sertifikata za psihoterapiju – European Association of Psychotherapy( EAP).

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Đurđević, S. „Važnost kompetencija u pripremi studenata OT za njihovu buduću ulogu“, MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP, „SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA“,Visoka škola socijalnog rada, Beograd, 22-23.11.2018 M33
 2. Đurđević, S., „PSYCHOTHERAPY IN FORCED CONDITIONS“,23. Kongres evropske asocijacije psihoterapeuta i 8. Kongres psihoterapeuta Srbije., Савез психотерапеута Србије, Београд, 2018. M34
 3. Đurđević, S., Ilić., V. “PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AS PARTICULARLY IMPORTANT PREDICTORS OF CRIMINAL BEHAVIOR “, International Scientific Conference „TOWARDS A BETTER FUTURE: THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND POLYCENTRIC DEVELOPMENT“, 2017  M33
 4. Djurdjević, Ž. Krivokapić, R. Šapić, S. Vićentić. Understanding conative regulation systems an examination the differences between offenders and non-offenders”, Journal of Special Education and Rehabilitation 17, no. 1-2 (2016): 66-84. M24
 5. Đurđević, , Krivokapić, Ž., Šapić, R. and Vićentić, S. “Attitudes of employees toward offenders sentenced to community service.” Specijalna edukacija i rehabilitacija 15, no. 2 (2016): 119-139.  M51

 

Doc dr Ivana Ristić

 Ivana Ristić

 Okupaciona terapija, Logopedija

 ivana.ristic@asp.edu.rs

 PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2017 – do danas – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2003-2017. – nastavnik fonetske ritmike, slušnih i govornih vežbi i vaspitač u grupi učenika u Osnovnoj školi za decu sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima ,,Radivoj Popović”, Zemun

 OBRAZOVANJE

 • 2016. godina doktorirala/o na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu (tema: Indikatori školskog postignuća gluvih i nagluvih učenika osnovnoškolskog uzrasta)
 • 2014. godina master rad na Učiteljkskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (tema: Specifičnost različitih područja, vrsta i oblika rada u nastavi govorne culture i pismenosti)
 • 2014. godina magistarski na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu (tema: Funkcija kooperativnog učenja u školama za gluve i nagluve učenike)
 • 2003. godina diplomirala/o na Fakultetu za za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra- surodolgija

 PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Član oblasne/predmetne komisije za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu za oblast Deca/učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, Beograd.
 • Član radne grupe za priznavanje i odobravanje stručnog skupa- Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem,, Dani defektologa 2017”, Dani defektologa 2019” , Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, Beograd.
 • Član radne grupe priznavanje i odobravanje stručnog skupa ,,Sportovi na snegu u školama i školama sa decom sa posebnim potrebama”, 2019, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, Beograd.
 • Član Društva defektologa Srbije

NAUČNA INTERESOVANJA

Okupaciona terapija za decu

 • Senzorna integracija i disfunkcija
 • Poremećaji govora i jezika gluvih i nagluvih osoba
 • Inkluzija dece/odraslih sa smetnjama u razvoju

 KURSEVI

 • Etiologija i procena smetnji i poremecaja u razvoju
 • Senzorna integracija i disfunkcija
 • Okupaciona terapija u školskom okruženju
 • Alternativna i augmentativna komunikacija
 • Poremećaji govora i jezika kod gluvih i nagluvih osoba
 • Tretman osoba sa kohlearnim implantom
 • Pristupu u habilitaciji i rehabilitaciji gluvih i nagluvih osoba
 • Dokumentacija u okupacionoj terapij

 OSTALO

 • Tokom školovanja nargađivana od strane Ministarstva prosvete i sporta, Vlade Republike Srbije, za ostvarene uspehe u učenju.
 • 2003. godine dobitnik je nagrade Fonda ,,Profesor Miodrag. V. Matić”, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.

 REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Roksandić I., Kovačević J (2016). Ponašanje gluvih i nagluvih učenika u školi iškolsko postignuća. God. LXXI, br.3, str. 316-327. ISSN 0031-3807; UK- 37
 2. Pavković I., Roksandić I., Kovačević J. (2018). Family as an indicator of achievement of deaf and hard of hearing students, Human Research in Rehabilitation, 8 (1) 4-9, DOI: 10.21554/hrr.041801, ,Institute for Human Rehabilitation
 3. Roksandić I., Pavković I., Kovačević J.(2018).The characteristics of behavior of deaf and hard-of-hearing learners in different types of school environment, Human Research in Rehabilitation,Vol. 8 (1) 27-34, DOI: 10.21554/hrr.041801,  Institute for Human Rehabilitation
 4. Ristić I. (2018). Škola kao indicator školskog postignuća gluvih i nagluvih učenika i učenika tipičnog razvoja. Specifičnost oštećenja sluha-koraci i iskoraci. Tematski zbornik radova. Univerzitet u Beogradu, Fakultetaza specijalnu edikaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar. Str. 199.
 5. Ristić I., Kovačević J.(2019). Occupational Therapy for Children with Disabilities: Meaning and importance of occupation. ICSNE 2019: International Conferece on Special Needs EdZurich, Switzerland.
Doc dr Neda Milošević

Doc.dr Neda Milošević

Šef katedre za logopediju

e-mail: neda.milosevic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2017 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2014 – do danas direktor Centra za patologiju govora – Logomedica
 • Od 2010-2013.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – radno iskustvo stiče u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe
 • Od 2010 – do danas angažovana  u nekoliko privatnih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova u Beogradu kao stručni saradnik.
 • Od 2009-2010.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – pripravnički staž

OBRAZOVANJE

 • 2017.godina Doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja)
 • 2010.godina Master rad na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima)
 • 2009.godina Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, odsek logopedija

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Licencirani edukator i ekskluzivni zastupnik za područje Republike Srbije od strane Tara Centra (R.Hrvatska) za primenu Digitalnog signalnog procesiranja zvuka u rehabilitaciji govora, glasa i sluha – tehnologije u logopediji „Digitalni logopedski set“ i „Slušni integracioni trening“ od 2014.godine.
 • Edukator/instruktor za primenu logopedskih instrumenata
 • 2014-2017 Predsednica Upravnog Odbora Udruženja logopeda Srbije

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Logopedska tehnologija
 • Poremećaj slušnog procesiranja
 • Fonološki poremećaji
 • Specifični poremećaj jezika
 • Specifične teškoće učenja

KURSEVI

 • Razvoj komunikacije
 • Razvojni jezički poremećaji
 • Specifične teškoće učenja
 • Artikulaicono-fonološki poremećaji
 • Tretman govorno-jezičkih poremećaja

OSTALO

 • Dobitnik priznanja Udruženja logopeda Srbije 2014.godine “Zlatna plaketa za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti”.

REFERENCE

 1. Milošević, N. (2019). Fonološka sposobnost i fonološki poremećaj. Monografija. Beograd: Visoka škola socijalnog rada.
 2. Milosevic, N., Vukovic, M. (2018). Awareness Of Rhyme In Preschool Children With Specific Language Impairment And Without Language Difficultiess. Croatian Journal Of Education-Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 20; Sp.Ed.No.2/2018 https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.2481
 3. Milosevic, N., Vukovic, M. (2017). Rapid naming in children with specific language impairment and in children with typical language development. Journal of special education and rehabilitation, Macedonia, Vol 18 (1-2). https://doi.org/10.19057/jser.2017.18
 4. Milošević, N., Vuković, M. (2016). Fonološka sposobnost kao determinanta definiranja i interpretacije fonološkog poremećaja. Hrvatska revija za rehabilitacijka istraživanja. Vol.52, No.1. https://doi.org/10.31299/hrri.52.2.8
 5. Milošević, N., Heđever, M., Drobnjak, B. (2015). Primena digitalnog logopedskog seta u tretmanu lateralnog sigmatizma. Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba: II Kongres logopeda Srbije. Međunarodni skup održan 15-17.maja 2015.godine. Zbornik radova Ur. Neda Milošević. Beograd: Udruženje logopeda Srbije,str. 187-195.
 6. Milosevic, , Milicevic M., Causevac, D. (2013). Phonological skills in children with specific language impairment. “Modern aspects of the special education and rehabilitation of persons with disabilities”. Ohrid, 17-19.2013. Conference Proceedings. Ed. Cicevska Jovanova et al. Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Special education and Rehabilitaion, p.123-137.
Doc dr Vesna Dukanac

Doc. dr Vesna Dukanac rođena je 31.12.1963. godine u Kraljevu. Osnovnu i srednju školu završila u Aleksandravcu kao đak generacije. Diplomirala  na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine. Tokom studija bila  aktivna na  kongresima studenata medicine i stomatologije SFRJ. Učestvovala u osnivanju Sekcije za mentalno zdravlje pri Centru za SNIR (studentski naučno-istraživački rad). Nosilac studentske 4.aprilske nagrade za doprinos rada sekcije za mentalno zdravlje. Magistarsku tezu pod nazivom: „Kros-kulturalni aspekt ličnost“ odbranila  1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijilistički ispit iz oblasti psihijatrije položila 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalitički ispit iz oblasti psihoterapije položila 2005.godine, a subspecijalistički rad pod nazivom: „ Uticaj identifikacionog modela na formiranje psihopatologije adolescenata“ odbranila  2010. godine  na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom: “Povezanost sociopatoloških pojava i psihopatologije adolescenata sa strukturom ličnosti roditelja i porodičnim funkcionisanjem“ odbranila  2013. godine  na Fakultetu za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju (FASPER)  Univerziteta u Beogradu.  Izabrana u zvanje docenta oktobra 2017. godine na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.

Kliničko iskustvu stekla radom u KBC „Dr Dragiša Mišović“, Institutu za psihijatriju KCS, i Zavodu za cerebro-vaskularna oboljenja „Sveti Sava“ u Beogradu. Od 1998. godine radi u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Bila je član tima osnivača Dnevne bolnice za adolescente. Aktuelno radi kao šef Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti.

Član je  Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, više godina bila član Upravnog odbora, generalni sekretar i potpredsednik Društva. Višegodišnji je delegat Društva u EFPP organizaciji (Europen Federation for Psychoanalytic Psychotherapy). Ima zvanje edukatora psihoanalitičke psihoterapije i trenera asertivnog treninga. Poseduje Nacionalni sertifikat iz psihoterapije. Član je Društva grupnih analitičara Beograda, Upravnog odbora Udruženja psihoanalitičke psihoterapije parova i porodica Srbije, Udruženja psihoterapeuta Srbije i Srpskog lekarskog Društva.

Polja naučnog istraživanje su joj: teorije ličnosti, psihoterapija adolecentnog i odraslog doba, novi vidovi pormećaj ponašanja i zavisničkih nehemijskih poremećaja vezanih za preteranu upotrebu novih komunikacionih sistema u adolescentnom dobu, poremećaji ličnosti i psihoterapija darovitih u adolescentnom i odraslom dobu.

Autor je 70 naučnih i stučnih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima. Publikovala je 20 naučnih radova u domaćim i međunarodnim zbornicima i  časopisima od čega 3 na SCI listi.   

Dr Ivana Milosavljević Đukić

Doc. dr Ivana Milosavljević-Đukić

Socijalni rad

ivana.milosavljevic.djukic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

Aktuelno nastavnik na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Angažovana na predmetima Socijalni rad sa decom i mladima, Univerzalna ljudska i dečija prava.

 1. izabrana za docenta za užu naučnu oblast Pravo i političke nauke na Viskoj školi socijalnog rada u Beogradu.
 2. angažovana na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu kao predavač. Angažovana na predmetima Socijalni rad sa decom i mladima, Univerzalna ljudska i dečija prava, Osnovi pedagogije, Kognitivne strategije učenja.

Od 2016. angažovana kao predavač na Fakultetu za medije i kominikaciju u Beogradu, smer socijalno rad. Angžaovana na predmetima Socijalni rad i nasilje, Prava deteta.

Aktuelno angažovana na poslovima rukovoditeljke OJ Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece, koje je sastavni deo Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu. Poslove rukovoditeljke obavlja od decembra 2003.

Od 2016. do danas  član nadzornog odbora  Društva za dečju i adolescentu psihijatriju Srbije (DEAPS).

Od 2016. do danas član Skupštine Komore socijalne zaštite i član Etičkog odbora Komore socijalne zaštite

OBRAZOVANJE

 1. doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Univerzitet u Beogradu. Tema doktrske disertacije: „Funkcionisanje zdravstvenog, pravosudnog i sistema socijalne zaštite u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.“

Magistrirala je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za psihoterapiju na temu: Zloupotreba alkohola i droga kod adolescenata izvršilaca težih krivičnih dela.

 1. diplomirala na Defeltološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom devet (9).

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Autor i trener akreditovanog programa obuke „Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku/klub za mlade po modelu GRiG. Program je akreditovan prvi put godine pri Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, a reakreditacija je izvršena marta 2011. Kao autor i trener realizovala je 20 edukativnih seminara u Srbiji.
 • Koordinator projekta “Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji” u saradnji sa Evropskom Unijom, UNICEF-om, Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Koordinator Jedinica za podršku deci žrtvama/svedocima u krivičnom postupku za Beograd  2015-2017.
 • „Unapređenje primene diverzivnih mera i alternativnih sankcija za maloletne prestupnike u Beogradu” u partnerstvu sa NVO GRiG, UNICEF-om i Ministarstvom pravde 2013-2015. Rukovodilac projekta.
 • Izlagač na IV kongresu Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije sa međunarodnim učešćem, Čigota, Zlatibor 2016.
 • Izlagač na VIII Godišnjoj međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva: bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava 2017.
 • Učesnik na Seminaru Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije: Nasilje u porodici i među vršnjacima 2018.
 • Realizator obuke u organiazciji Centra za prava deteta i UNICEF-a u projektu „Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima“ za sudije, tužioce i stručne radnike u centrima za socijalni rad 2018.

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Porodično nasilje i nasilje nad decom
 • Deca u sistemu socijalne zaštite
 • Prava deteta

 

 KURSEVI

 • Predmet- socijalno rad sa decom i mladima
 • Predmet – univerzalna ljudska i dečija prava

OSTALO

član nadzornog odbora  Društva za dečju i adolescentu psihijatriju Srbije (DEAPS).

član Skupštine Komore socijalne zaštite i član Etičkog odbora Komore socijalne zaštite

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Ivana Milosavljević-Đukić (2018). Dete – žrtva porodičnog nasilja, str. 109-120, Porodični zakon – dvanaest godina posle, Zbornik radova, Pravni fakultet, Union univerzitet, Beograd.
 2. Ivana Milosavljević-Đuki, Bojana Tankosić (2018). Psihološki aspekti dečijeg razvoja od značaja za sudski postupak, str.23-41, TEMIDA 2018, vol.21, ISSN: 1450-6637, Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, Beograd.
 3. Ivana Milosavljević-Đukić, Bojana Tankosić (2018). Porodično nasilje – karakteristike nasilja nad decom i posledice na razvoj dece, str. 67-81, Vojno delo, ISSN: 0042-8426, br.5, Beograd.
 4. Ivana Milosavljević-Đukić, Bojana Tankosić, Jara Petković, Marija Marković (2017). Jedinice za podršku deci žrtvama svedocima u krivičnom postupku – Domaće pravo i praksa, str.45-64, TEMIDA 2017, vol. 20, br. 1 ISSN: 1450-6637, Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, Beograd
 5. Ivana Milosavljević-Đukić, Bojana Tankosić (2016). Uloga i značaj Jedinica za podršku deci žrtvama/svedocima u krivičnom postupku, str. 109-124, Socijalna politika ISSN 0038-0091UDK 364, Insitut za političke studije Beograd.
 6. Ivana Milosavljević-Đukić (2014). Modeli zaštite dece: Od priznanja detinjstva do (ne)ravnopravnih aktera u društvu, str.127-143, Socijalna politika, ISSN 0038-0091UDK 364.4-053.2. Insitut za političke studije Beograd.
Doc Dr Milenko Čurović

Rođen 25.02.1956. u Bijelom Polju, Crna Gora gde je završio osnovu školu I gimnaziju. Diplomirao na fakultetu Političkih nauka u Beogradu 1981. godine. Specijalističke studije završio 2006. godine na fakultetu Političkih nauka u Beogradu. Postdiplomske studije na istom fakultetu završio 2009. na temu “Rehabilitacija dece I omladine ometene u psihofizičkom razvoju”. Doktorske studije završio 2012. godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Prištini na temu “Problemi u rehabilitaciji, obrazovanju I zapošljavanju invalidnih lica u Srbiji”.

U nastavi je angažovan na predmetima: Socijalni rad I zakonodavstvo, Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom, Mentalno zdravlje I okupaciona terapija I Socijalni rad sa starim licima.

Doc dr Milorad Đurić

Osnovne studije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za sociologiju, a magistarske na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ideološke dimenzije globalizacije“ odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Objavio je monografiju “Izvan kruga: globalizacijski izazov demokratiji” (Akademska knjiga, Novi Sad) kao i veći broj naučnih i stručnih radova u domaćoj naučnoj periodici. Bio je dugogodišnji glavni i odgovorni urednik magazina Košava. Učesnik je više naučnih konferencija u Srbiji, regionu i inostranstvu.

Obavljao je više javnih, državnih funkcija, a pedagoško iskustvo sticao je kao docent na predmetu Poslovna etika na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i kao docent na predmetima Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija i Međunarodne organizacije na Fakultetu za evropske pravne i političke studije Univerziteta Educons u Novom Sadu.

Doc dr Nataša Ljubomirović

Doc dr Nataša Ljubomirović

Katedra Socijalni rad

e-mail: natasa.ljubomirovic_@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

2018 – naučni saradnik falukteta Političkih nauka Univerziteta u Beogradu

2017 – docent Visoke škole socijalnograda u Beogradu,

2014 – doktor nauka Fakulteta Političkih nauka Univerziteta u Beogradu

1999 – lekar specijalista psihijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1997 – magistar medicinskih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

OBRAZOVANJE

2014.godine je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu ,tema: “Primena socijalnog gurpnog rada u zajednici

1999 godine postala specijalista psihijatrije na Medicinskom falultetu Univerziteta u Beogradu

1997 godine magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu tema: “Psihičke posledice stresova rata u adolescenata”

1990 godine diplomirala na Stomatološkom falultetu Univerziteta u Sarajevu BiH

1989 godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu BiH

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

2017-Predstavnik za Srbiju-EPA- European Psychiatry Association , za prevenciju suicida u dece i mladih

2015-Predstavnik za Srbiju Swiss Refugee Council –medicinski kooordinator -rad sa ugroženim grupama u Srbiji

2015-Predavač u reformi mentalnog zdravlja u projektu „Reforma mentalnog zdravlja u BiH“

2018-Konsultant u dečijoj psihijatriji u okviru Centra za autizam i psihijatijske poremećaje u Crnoj Gori

NAUČNA INTERESOVANJA

Posebno se ističe njena naučnoistraživačka aktivnost i radovi u raznovrsnom profesionalnom okruženju, kako u institucijama sistema, tako i u nevladinom sektoru. U sklopu istraživačke delatnosti, pokazuje visoku samostalnost, ali i smisao za timski rad i spremnost za razmenu iskustava sa istraživačima iz drugih oblasti medicine, što dokumentuju njeni naučni radovi.O

blasti naučnog interesovanja su grupni rad sa decom i adolescentima, rad sa izbegličkom,IRL populacijom povratnicima, azilantima, svim marginalizovanim grupama,stres i prevazilaženje istog,terapija igrom.

KURSEVI

1996 – Uvodni kurs iz grupne analize (by Foulks), Institut za mentalno zdravlje, Beograd

1998 – Midland course in group work with children and adolescents, Northampton (course leader Mr.Kedar Dwivedi) UK.

2000 – Cognitiv Behavior Terapija, Institut za psihofizioloske poremecaje, Beograd

2000 – Prvi stepen kursa za porodicnu terapiju, Insititut za mentalno zdravlje Beograd

2001 – Anxiety Management, Ken Stewart Family Centre, Northampton UK.

2001 – EMDR Level 1, Edinburgh UK.

2001 – Workshop – Sexual Abuse of Children, Birmingam UK

2004 – Training in working with sexual abused children – organised by UNHCR, Belgrade

2005 – Anger management – Professional Development, CRIPPs, Northampton General Hospital, UK

2009-CCPT training ,Italy Roma

2016-Usavršavanje iz obrasti forenzičke psihijatrije,oblast deca,Poliklinika za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja grada  Zagreba.

 

OSTALO

Nagrade
2002. do 2003. godine se usavršavala u NHS General Northampton Hospital, Service for Child and Adolescent Psychiatry, Engleska, u oblasti dečije i adolescentne psihijatrije kao dobitnica stipendije “Lucy Faithfull Fondation“, Velika Britanija. U okviru ove stipendije je radila sa adolescentima i decom iz Bangladeša,kao i sa etničkim manjinama i aktivno učestvovala u socioterapijskom grupnom radu u NHS u Engleskoj.

2004. godine dobija stipendiju Royal College of Psychiatry UK
2005. dobija finansijsku podršku International Institute for Children and Adolescent Psychiatry za usavršavanje u Engleskoj

REFERENCE (do 5 značajnih)

Ljubomirović N. (2000) “Stres i mladi.” Beograd: Zadužbina Andrejević, str 75. ISSN 450-801X;17, ISBN 86-7244-211-3.

Ljubomirović N., Dwivedi K(2007 ) “The outcomes of group work with traumatized children and their families in the southern Serbia and Kosovo región”. U : Hosin A. Responses to Traumatised Children, UK: Palgrave Macmillan, str. 91-104 . ISBN13:978-1-4039-9680-0, ISBN 10:1-4039-9680-6.

Ljubomirović N. (2005) “Terapija igrom kod dece sa smetnjama privrženosti starosti od četiri do sedam godina”. Psihijatrija danas, Beograd: Institut za mentalno zdravlje, str. 167-177. ISSN -0350-2538

Ljubomirović N. (2015)” Dečiji izraz kroz terapiju igrom.” Psihijatrija danas, Beograd: Institut za mentalno zdravlje, str.93-101. UDK 616.89, ISSN-0350-2538. COBISS.SR.ID 224666636

Ljubomirović N.(2017) “Stigma I antistigma interno raseljenih lica- šansa za novo doba”,Socijalna politika,Institut za političke studije.Beograd,ISSN 0038-0091,UDK 364,COBISS.Sr-ID118295.

Ljubomirović  N.(2018) „Igra kao terapijski proces“,Paradigma br1.,ISSN 2620-1550,UDK 364.

Doc dr Vera Ošmjanski

doc. dr Vera Ošmjanski

Katedra: Logopedija

e-mail: vosmjanski@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • Od oktobra 2017. godine radi na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu u zvanju docenta na sledećim predmetima: Engleski jezik (I -VIII), Akademsko pisanje, Uvod u lingvistiku, Fonetika (katedra za logopediju).
 •  2016-2017. godine –  nastavnik u zvanju docenta na predmetu Anglofone studije I na studijskom programu Anglistika na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.
 • 2015-2017. godine – nastavnik u zvanju docenta na predmetima Akademsko pisanje, Savremeni engleski jezik III, Savremeni engleski jezik IV, Savremeni engleski jezik V i Uvod u lingvistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta Sinergija u Bijeljini, BiH.
 • 2015-2017. godine – nastavnik u zvanju docenta na predmetima Akademsko pisanje i Savremeni pristupi izučavanju jezika na master studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta Sinergija u Bijeljini, BiH.
 • 2014-2016. godine – predavač na predmetu Akademsko pisanje na Univerzitetu Krems iz Austrije na studijama u saradnji sa Univerzitetom Singidunum u Beogradu.
 • 2014-2017. godine – koordinator Centra za strane jezike Univerziteta Singidunum.
 • 2003-2017. godine – nastavnik na predmetima Engleski jezik I, II, III i IV na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.

OBRAZOVANJE

 • 2015. godine doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: Koncept engleskog jezika kao lingua franca i njegova percepcija u akademskoj zajednici u Srbiji)
 • 2003.godina magistrirala u okviru inter-univerzitetskih studija Univerziteta u Briselu, Antverpenu i Gentu u Belgiji. (tema: Gibson’s narratives as a casebook of postmodern concerns)
 • 1999.godina diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za anglistiku.

NAUČNA INTERESOVANJA

 • engleski jezik struke
 • primenjena lingvistika
 • sociolingvistika
 • metodika nastave
 • anglofone studije

KURSEVI

 • Engleski jezik (I -VIII)
 •  Uvod u lingvistiku
 • Fonetika

OSTALO

 • Član je Društva za strane jezike i književnost Srbije.
 • OBJAVLjENI KNjIŽEVNI PREVODI
  • Doba lala/Debora Mogah;. – Beograd: Magnet, 2004. (Beograd: Plavo slovo). -230 str. 21 cm ( Juna 2016. godine izdavačka kuća Laguna je objavila reizdanje prevoda).
  • Deveti život Luja Draksa/Liz Džensen; -Beograd: Magnet, 2004. (Beograd: Negraf). -234 str.; 20 cm
  • Vicekralj Uide/Brus Četvin; -Beograd: Magnet, 2006. (Beograd: Megraf). -102 str.; 20 cm

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Ošmjanski, V. (2018). Nastavnik engleskog jezika: izvorni ili neizvorni govornik. Nasleđe. Br. 39, str. 201-214. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac. (M24)
 2. Ošmjanski, V. (2016). ELF u nastavi engleskog jezika: ispitivanje stavova srpske akademske zajednice. Nastava i vaspitanje, br. 1, Pedagoško društvo Srbije, Beograd. 139-152. (M24)
 3. Ošmjanski, V, Filipović, J. (2017). World Englishes: the Perception of Serbian English in Academia“, Filološki pregled, XLIV 2017/2, str. 145-159. Filološki fakultet, Beograd. (M51)
 4. Beko, L., Ošmjanski, V. (2017). Promovisanje prenosivih veština u obrazovnoj politici EU. Evropsko zakonodavstvo. Br. 61-62, str. 399-409. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. (M51)
 5. Beko, L., Ošmjanski, V. (2017). Integrisana nastava (CLIL) na visokoškolskim institucijama i meko zakonodavstvo. Evropsko zakonodavstvo, br. 60, str. 310-319. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd. (M51)

 

Prof dr Petar Nastasić

 

Prof dr sci Petar Nastasić

Socijalni rad                                                                               

e-mail: petar.nastasic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 R A D N O   I S K U S T V O

   • 1975-1976 DZ “Zvezdara”, lekar opste medicine
   • 1976- 1978  NPB “Kovin”, klinicki lekar
   • 1979- 1981  NPB “Kovin”, lekar na specijalizaciji
   • 1981- 1983  Institut za mentalno zdravlje, Beograd, lekar na specijalizaciji
   • 1983 – 2008 , Institut za mentalno  zdravlje, lekar specijalista neuropsihijatar
   • 1988 – 2008 , Institut za mentalno zdravlje, lekar subspecijalista, bracni i porodicni terapeut
   • 2008-2012, Fakultet političkih nauka, Beograd, vanredni profesor
   • 2012-2016 Fakultet za medije I komunikacije, vanredni professor
   • 2017- I sada Visoka Škola za socijalni rad

R U K O V O D E Ć E   I S K U S T V O

   • 1993- 2008 Šef  Klinickog odeljenja za lecenje bolesti zavisnosti
   • 2001- 2008 Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti u  Institutu za mentalno zdravlje

I S K U S T V O  U  E D U K A C I J I   I   S U P E R V I Z I J I

   •  1994  i sada, Mentor za specijalizaciju iz neuropsihijatrije
   • 1997 i sada , Predavač i supervizor na cetvorogodisnjem subspecijalistickom kursu iz sistemske porodične terapije u  Institutu za mentalno zdravlje
   • 1997 i sada, predavač i supervizor na dvogodisnjem poslediplomskom kursu  iz porodične terapije alkoholizma u Institutu za mentalno zdravlje
   • 2008-2012., profesor  na Fakultetu politickih nauka, Univerziteta u Beogradu . na predmetima:socijalni rad sa grupom, savetovanje i socioterapija, boleasti zavisnosti i supervizija u socijalnom radu (masters)
   • 2012-2016 Fakultet za medije I komunikacije, vanredni professor
   • 2017- I sada Visoka Škola za socijalni rad

FUNKCIJE  U STRUCNIM UDRUZENJIMA I KOMISIJAMA

   • Zamenik Predsednika, Jugoslovenskog udruzenja psihijatrijskih ustanova, (YUKO), 1996 – 2000; 2001 – 2005.
   • Zamenik Predsednika Sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog Lekarskog Drustva, 2001 – 2005
   • Predsednik Sekcije za bolesti zavisnosti, Srpskog Lekarskog Drustva, 2006 i sada
   • Član  Ekspertske grupe za razvoj i zdravlje mladih, Ministarstva zdravlja Republike Srbije,2003-2008
   • Član Radne grupe za politiku i koordincaiju u CIDA Projektu “Zastita zdravlja mladih na Balkanu” (Balkan Youth Health Prevention), 2008-2010
   • Član Tematske grupe za zdravlje, u Nacionalnoj komisiji za izradu Strategije za mlade Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,2006-2009
   • Član Nacionalne komisije  za izradu strategije za prevenciju zloupotrebe droge i alkohola pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije,2002-2006
   • Predsednik Republicke strucne komisije Ministarstva zdravlja za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizam, od 2008- 2012. i 2012-  2016

 

OBRAZOVANJE
             Univerzitetsko obrazovanje: 1966- 1973. Medicinski Fakultet  Univerziteta u Beogradu

   • Specijalizacija iz neuropsihijatrije: 1979- 1981 NPB “Kovin”
   • 1981- 1983 Institut za mentalno zdravlje, Beograd
   • Subspecijalizcija: 1984- 1988.
   • Diploma Course  in Marital and Family Therapy according to the Programe Institute for Family Therapy, London and Tawistock Clinic, London, Coordinators Rosemary Whiffen and Justin Schlicht
   • Doktorske studije 1989- 1992
   • Medicinski Fakultet u Beogradu, odbrana teze 1997.

NAUČNA INTERESOVANJA

 

   • Grupna psihoterapija
   • Sistemska porodična terapija
   • Bolesti zavisnosti
   • Supervizija u socijalnom radu

KURSEVI

   • Svremeni modeli rada sa pojedincem i porodicom
   • Komunikacije u grupi
   • Problemi sa drogama I zavisnostimaREFERENCE (do 5 značajnih)
   1. Nastasić P.: Ekosistemsaki pristup alkoholizmu, Publikum, Beograd,2012
   2. Nastasić P.:Bolesti zavisnosti u adolescenciji, Publikum,Beograd, 2012
   3. NASTASIĆ P.,.Hrnčić J., Brkić M.: „Uloga psihijatrije u tretmanu nasilja u porodici“, Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):554-560   
   4. Nastasić P.;Bolesti zavisnosti,-lečenje, oporavak, izlečenje?„BOLESTI ZAVISNOSTI:APSTINENCIJA, (IZ)LEČENJE, REHABILITACIJA“ISBN 978-86-84069-99-5;ZAJEDNICA KLA SRBIJE, Beograd, 2015.g.Urednik: Petar Nastasić
   5. Nastasić P.: EKOSISTEMSKI PRINCIPI U EDUKACIJI SOCIJALNIH RADNIKA ZA RAD SA ZAVISNOSTIMA(103-119);SOCIJALNI RAD-DILEME I IZAZOVI (priredili A.Milićević-Kalašić, V.Ilic, V.Despotović);Fakultet za medije I komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,2016, ISBN 978-86-87107-52-6
   6. Nastasić P.: “The basic principles of alcoholism treatment and rehabilitation considering biological, psychological, social and spiritual approach in Serbia”;Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный Центр Психического Здоровья; »Научная конференция с международным участием International Scientific and Research Conference «PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF RELIGIOUS PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS» on 29th of March 2016 Moscow, Russia
   7. Nastasić P,Jelisavac R.: Uspostavljanje radnih alijansi u supervizisjkom procesu, Asocijacija socijalnih radnika,Beograd, 2018
   8. Nastasic P.; Systemic processes in families of adolescent addicts;Journal of Alcoholism and Psychiatry Research; Journal on Psychiatric Research and Addictions;Vol.54 Number 2,(113-122),2018
DOC DR EMINA BORJANIĆ BOLIĆ

Zvanje Ime Prezime: Doc. dr Emina Borjanić Bolić

Katedra: Socijalni rad

e-mail: emina.borjanic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • Septembar 2018 god.  – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • Septembar 2015 – Septembar 2018 god.  – SONECO d.o.o, Beograd
 • Jun 2003 – Septembar 2015.god. –  Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine
 • Jun 2001 – Oktobar 2001 ATIP – Asocijacija za integrativnu terapiju, trauma terapiju i psihosocijalne intervencije
 • Maj 2000 –Jun 2001 –  Helsinški odbor za ljudska prava
 • 1995 -2000 god. Centar za socijalni rad „Stari grad“, GRiG – klub za maloletne prestupnike

 

OBRAZOVANJE

 • 2016.godina doktorirala na Fakultetu Političkih Nauka Univerziteta u Beogradu (tema: Izgaranje na poslu i vikarijske trauma kod zaposlenih u socijalnoj zaštiti dece  i mladih )
 • 2011.godina odbranila magistarski rad na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu  (tema: Promena ponašanja kod dece – ishodi tretmana u Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece)
 • 1999.godina diplomirala na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu , departman za socijalni rad i socijalnu politiku.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Međunarodni naučni skup “Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“, Visoka škola socijalnog rada Beograd, 22-23.11.2018. Emina Borjanić Bolić, Socijalni rad sa decom i mladima i zaštita zasnovana na znanjima o traumi.
 • „23. Kongres evropske asocijacije za psihoterapiju i 8. kongres psihoterapeuta Srbije“, Beograd, 19-21.10.2018. Emina Borjanić Bolić, Uroš Rajaković, Vikarijska trauma kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti dece i mladih, transformacija i prevencija.
 • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Univerzitet Bijeljina. Mentalno zdravlje – psihijatrijski, psihoterapijski i psihološki aspekti“ 08.-09.06.2018. Emina Borjanić Bolić, Vikarijska trauma i socijalna zaštita dece i mladih u Srbiji.
 • Naučno – stručni skup “Supervizija u socijalnom radu“, Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, 01.06.2018. Emina Borjanić Bolić, Vikarijska trauma i šta sa njom?

 

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Vikarijska traumatizacija
 • Mentalno zdravlje na radu
 • Tretman dece i mladih traumatizovanih zlostavljanjem i zanemarivanjem

 

KURSEVI

 • Predmet: Timski rad
 • Predmet: Akademsko pisanje
 • MA Predmet: Strateško planiranje u socijalnoj politici

OSTALO

 • Članica radne grupe za socijalnu politiku, Mental Health Europe.
 • Saradnica Centra za edukaciju i razvoj ličnosti – KRUGOVI

REFERENCE

 • Borjanić Bolić, E. (2018). Mogućnosti prevazilaženja vikarijske traume kod profesionalnih pomagača u zaštiti dece i mladih. Temida, br.3, Vol. 21, str. 411-428.
 • Borjanić Bolić, E. (2018). Secondary traumatic stress and vicarious traumatization in child welfare professionals in Serbia, Journal of Public Child Welfare, DOI:10.1080/15548732.2018.1502117
 • Borjanić Bolić, Е. (2018). Model zaštite zasnovan na znanjima o traumi. Beograd. Socijalna politika, 2-3/2017, pp51-65.
 • Borjanić Bolić, E. (2016) Vikarijska traumatizacija i profesionalci u sistemu socijalne zaštite dece i mladih. Socijalna politika, br.1-2016, str. 77-98. Beograd.
 • Borjanić, E (2014) Predgrupno planiranje u socijalnom grupnom radu. Socijalna misao, br. 81, str. 43-63. Beograd
PROF DR MILICA BOŠKOVIĆ

Vanredni profesor Milica Boskovic

Katedra Socijalni rad

e-mail: milica.boskovic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – vanredni profesor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2013-2018 vanredni profesor, Fakultet bezbednosti-BU
 • 2008-2013 docent, Fakultet bezbednosti-BU
 • 2005-2008 asistent, Fakultet bezbednosti-BU

 

OBRAZOVANJE

 • 2008.godina doktorirala na Fakultetu bezbednosti- Univerziteta u Beogradu (tema: Интегрисани мониторинг чинилаца еколошке безбедности)
 • 2007.godina magistarski rad na Fakultetu bezbednosti-Univerziteta u Beogradu (tema: Модел интегрисаног мониторинга животињских врста на индивидуалном и популационом нивоу)
 • 2004.godina diplomirala na Fakultetu bezbednosti-Univerziteta u Beogradu, Katedra Vivilne zaštite I zaštite životne sredine

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Učešće na više šrojekata iz oblasti humane bezbednosti, bezbednih škola I integrisanog sistema zaštite
 • Uređivanje međunarodnog tematskog zbornika u izdanju Nova Pb., USA

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Kriminalitet, uzroci i oblici
 • Savremeni koncepti bezbednosti
 • Društvene okolnosti nasilja

KURSEVI

 • Diskriminacija i antidiskriminatorna praksa
 • Društvene devijacije
 • Društvo u konfliktu

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Bošković, M., Putnik, N. & Dragišić, Z. (2017). New Challenges and Revision of the Human Security Concept. In: Bošković, M. (Ed.), Security Risks: Assessment, Management and Current Challenges (pp. 3-15). New York: Nova Science Publisher, Inc.
 2. Milica Boskovic, Nenad Putnik, Brankica Jankovic (2017). Exploring the Link Between Commiting acts of cruelty to Animals and Violence Against People:. In: Rejani, T.G. (Ed.), Handbook of Social, Psychological, and Forensic Perspectives on Sexual Abuse. IGI Global Publishing, USA
 3. Бошковић, М. Алибабић, Ш.,, Образовни и безбедносни ризици масмедијског пласирања шокантних информација, Андрагошке студије 2, Институ за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 2012
 4. Бошковић, М., Јанковић, Б. (2013). ДРУШТВЕНЕ ОКОЛНОСТИ НАСИЉА– МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ КОНЦЕПТА ,,ПОМИРЉИВЕ КРИМИНОЛОГИЈE. SRPSKA POLITIČKA MISAO. ISSN 0354-5989 UDK 32 XX vol. 40. . 2/2013. 119-133
 5. Bošković, M, Putnik, N., The role of social networks for modern sociopolitical and security events , 19. Telekomunikacioni forum TELFOR 2011, Beograd, 2011, pp. 110-113 
DOC DR SAŠA STEPANOVIĆ

Doc. dr Saša Stepanović

katedra: Logopedija, Okupaciona terapija

e-mail: sasa.stepanovic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 2018. je docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2015-2018 je radio kao profesor razredne nastave u OŠ „Mladost“, Novi Beograd,
 • 2011-2015 je bio angažovan kao stručni saradnik na Metodici prirode i društva, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  kod prof. dr Nade Vilotijević, i u školama vežbaonicama ocenjivao i analizirao sa studentima ispitne časove,
 • 2012-2015 je radio kao profesor razredne nastave u OŠ „14. октобар“, Labudovo brdo,
 • 2010-2014 je radio kao asistent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na dva  studijska predmeta: Obrazovna tehnologija i Pedagoška informatika, gde je radio direktno sa studentima, izvodio nastavu i praktične vežbe predviđene planom i programom. 
 • 2009-2011 je radio kao profesor razredne nastave u OŠ „Duško Radović“, Novi Beograd.

 

OBRAZOVANJE

 • 2016. godine doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenje: Pedagogije (tema: „Organizacija nastave i obrazovanje učenika sa senzornim oštećenjima“),
 • 2011. godine je odbranio drugi master rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: „Institucionalno obrazovanje učenika sa smetnjama“)
 • 2010. godinе je odbranio prvi master rad na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: ,,Specifičnosti obrazovanja dece sa posebnim potrebama-problemi i nove koncepcije u sistemu obrazovanja kao rešenja“
 • 2010. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenje Pedagogije, i stekao zvanje diplomirani pedagog (tema: „Aspekti porodičnog i institucionalnog vaspitanja osoba sa smetnjama u razvoju“)
 • 2009. godine diplomirao na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smera za učitelje, i stekao zvanje profesor razredne nastave (tema: „Teškoće i problemi u integraciji dece sa smetnjama u redovnom sistemu obrazovanja“

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Navedene pod „Profesionalna karijera“. Sada radi kao profesor Visoke škole socijalnog rada
 • Član je redakcijskog odbora Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, katedre za motoričke poremećaje i hronične bolesti u Geteburgu u Švetskoj, koji podrazumeva prilagođavanje udžbenika učenicima sa smetnjama u redovnoj školi. Tu je došao na poziv profesorke Selme Tuševljak, specijalnog pedagoga sa Geteburg Univerziteta.

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Pedagogija
 • Didaktika
 • Metodika rada
 • Metodologija istaživanja
 • Nastavne metode i oblici rada
 • Inkluzija i integracija

KURSEVI

 • Pedagoška psihologija
 • Osnovi pedagogije
 • Porodična pedagogija
 • Teorijske osnove inkluzije i integracije
 • Teorija organizacije nastave
 • Etika u okupacionoj terapiji
 • Kognitivne strategije učenja

OSTALO

 • Poseban naučni doprinos predstavlja, napisano originalno delo, knjiga-naučna monografija pod nazivom „INKLUZIJA“ knjiga 1, Beograd, 2018, Srbija, Sumatra izdavaštvo, u kome su prikazani i opisani savremeni pristupi u radu sa decom sa senzornim smetnjama (gluvi-nagluvi i slepi-slabovidi) u redovnom sistemu obrazovanja, sa didaktičkim osvrtom (nastavnim metodama i oblicima rada).
 • Takođe, Doc. dr Saša Stepanović je napisao knjigu-naučnu monografiju pod nazivom “ADHD i ADD-poremećaj pažnje, iz drugog ugla”, Beograd, 2019. Srbija, koja predstavlja nastavak knjige 1. U ovoj naučnoj monografiji pristupa problemu ove tematike na dručačiji način, za razliku od drugih autora koji su pisali na ovu temu, gde prikazuje različita naučna istraživanja i daje konktetne savete za praktičare i roditelje u radu i odrastanju sa decom sa ovim poremećajem.
 • Autor je mnogobrojnih originalnih naučnih radova čiji su rezultati istraživanja i izvedeni zaključci uticali na unapređene didaktičke teorije i prakse u inkluzivnom sistemu obrazovanja u radu sa učenicima sa senzornim smetnjama (gluvi-nagluvi i slepi-slabovidi učenici).

REFERENCE

 1. Stepanović, S. Zastupljenost oblika rada u inkluzivnoj nastavi u Beogradu. „Zbornik Matice srpske za društvene nauke“, broj 4/2018, str. 837-850, Novi Sad.
 1. Stepanović, S. The frequency of usage of different work forms in an inclusive teaching environment. HUMAN Research in rehabilitation 2018; Volume 8, Issue 2. ISSN 2232-9935
 2. Stepanović, S. School facilities achieved in the field of nature and society with persons with easy intellectual disabilities in the primary school, International thematic collection of papers 2018; Društvo defektologa Vojvodine: 69-82. ISBN 978-86-80326-07-8
 3. Stepanović, S. Menadžment u predškolskim ustanovama. “Megatrend revija/Megatrend review” 2018, ISSN 1820-3159. P.br. 1218/18
 4. Stepanović, S. The prevalence of different teaching methods in inclusive education. HUMAN Research in rehabilitation; Volume 9, Issue 1. ISSN 2232-9935
PROF DR LJILJANA MANIĆ

      

Prof. dr Ljiljana Manić

Katedra Socijalni rad

e-mail: ljiljana.manic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – sada vanredni professor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu,
 • 2015 –  2018 vanredni profesor na Fakultetu za kulturu i medije
 • 2010 – 2015. docent na  Fakultetu za kulturu i medije
 • 2008 – 2010. asistent na  Fakultetu za kulturu i medije
 • 2005 – 2008. profesor u Ekonomskoj školi “Nada Dimić” u Zemunu
 • 2000 – 2005. izvršni direktor u preduzeću “Filipa d.o.o.” u Beogradu

 

OBRAZOVANJE

 • 2010. godine doktorirala na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu (tema: Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija)
 • 2007. godina magistarski rad na Fakultetu za poslovne studije  (tema:Marketing usluga u beogradskim pozorištima)
 • 1990.godina diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • godine učestvovala je na projektu InGrid 2, finansiranom sredstvima Evropske unije iz programa Horizon 2020 za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja. U okviru projekta InGrid 2 radila je na projektu „Socio-demografske karakteristike i uslovi života starijih žena u ruralnim oblastima Evrope“ u Centru za demografske studije u Barseloni.
 • Član je Komisije za naučno-istraživački rad Gerontološkog društva Srbije i član Organizacionog odbora Desetog međunarodnog kongresa gerontologa.
 • Bila je rukovodilac uspešno realizovanog projekta „Istraživanje o uticaju medijskog izveštavanja na percepciju i stavove javnosti o starijim osobama u Srbiji“ i koordinator projekta „Javnost, stari i mediji“ koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.
 • godine bila je član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a 2018. član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja kojima se podižu etički standardi u medijima.
 • Mentor je na 11 odbranjenih master radova I 3 doktorske disertacije koje su u fazi izrade.
 • Od 2016. Godine isputnjava zahteve Komisije za akreditaciju za nastavu I mentorstvo na doktorskim studijama

 

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Kultrura i kulturno nasleđe
 • Komunikacija
 • Istraživanja u društvenim naukama
 • Odnosi s javnošću
 • Položaj starijih osoba udruštvu

 

KURSEVI

 • Metodologija istraživanja u društvenim naukama
 • Naučna istraživanja u socijalnom radu
 • Interkultune komunikacije
 • Komunikacija u grupi

OSTALO

 • Dobitnik je Zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice koja se dodeljuje za poseban doprinos kulturi u 2018. godini.
 • Od 2012. do 2016. godine obavljala funkciju Ombudsmana (zaštitinika prava studenata) Megatrend univerziteta

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Манић, Љ, Симеуновић Бајић, Н. „Јавност, старији људи и медији“, Геронтолошко друштво Србије, Универзитет Џон Незбит, Београд, ISBN 978-86-7747-550-5, CIP: 316.774-053.9(497.11), COBISS.SR-ID 228459532, 2016, 160 страна.
 2. Manić., Lj., Aleksic, M., Tankosic, M., „Possibilities of New Technologies in Promotion of the Cultural Heritage: Danube Virtual Museum“, 2nd International Conference on Sustainable Tourism and Cultural Heritage (STACH ’13) “Advances in Environment, Ecosystems and sustainable Tourism”, Brasov, Romania, June 1-3, 2013, p. 322-326, ISBN 978-1-61804-195-1
 3. Vučinić S., Manić Lj.,Drašković B (2016): The role of leaders in crises, Leaders as players of a new era, p.177-211, , ISBN-13: 978-3-659-86741-5. ISBN-10: 3659867411; EAN: 9783659867415, Saarbrücken, Lap Lambert Academic Publishing, Germany
 4. Manić, Lj, Torlak, N, Simeunović Bajić, N., „Tito, Yugoslavia, “Third Way”: Understanding of Physical and Symbolic Borders”, Eurolimes, Institute for Euroregional Studie, Oradea, Romania 11/1, 2011, pp. 55-63, ISSN 1841-9259
 5. Simeunović Bajić N., Manić, Lj., Majdarević, A., „Framing public policy issues of the city on Niš in the context of the 1700th anniversary of the Edict of Milan”, Annales UMCS Sectio K: Politologia, Faculty of Political Science of University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Poland, Vol. 20, Issue 1, 2013, pp. 185–198, ISSN (Print) 1428-9512, DOI: 10.2478/v10226-012-0030-x
DOC DR MILE DRAGANOVIĆ

      

Doc. dr Mile Draganović

Katedra socijalnog rada

e-mail: mile.draganović@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • Od 2011-2018.god. Visoka škola za mendžment i poslovne komunikacije – Novi Sad
 • 2006 – 2010.g Rad na različitim funkcijama u privredi
 • 2001 – 2005. Ministarstvo odbrane

OBRAZOVANJE

 • 2010.godine doktorirao na Fakultetu bezbednosti,  Univerziteta u Beogradu, (tema: ,,Funkcionisanje međunarodnih snaga bezbednosti na Kosovu i Metohiji”)
 • 2002.godine odbranio je magistarski rad  na Katedri za psihologiju i andragogiju Vojne akademije u Beogradu, , (tema: :” Uticaj situacionih činilaca na ponašanje ljudi u ratu.” )
 • 1985.godina diplomirao na Vojnoj akademiji u Beogradu.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Krizni menadžment
 • Globalizacija
 • Bolesti zavisnosti

KURSEVI

 • Socijalni rad u humanitarnim organizacijama
 • Etika I profesionalni identitet

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Deveti međunarodni gerontološki kongres  pod nazivom “Kultura starenja i starosti između tradicionalnog i savremenog modela” (Eng. Culture of Aging and Old Age Between Tradicional and Contemporary), Gerontološki savez Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. maja 2014. godine – predavanje po pozivu: “VOJNI PENZIONERI I RATNI VETERANI KAO ŽRTVE TRANZICIJE”,
 2. Draganović Mile, Ksenija Đurić-Atanasijevski: „Mediji i Terorizam“, Cekom doo, Novi Sad, 2011.g CIP – Katalogizacija u publikaciji Matice Srpske, Novi Sad, ISBN 978-86-6185-011-0,SBN 978-86-915731-3-3,  [COBISS.SR-ID 212506636] 
 3. Драгановић, М. Живковић, Т, „Защита от шума в окружающей среде в городе Белграде“, Международньiй научньiй журнал “Альтернативная энергетика и экология”, Научно – технический центр „ТАТА“, 2015, (International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology © Scientific Technical Centre «TATA», 2015), ISJAEE, No 01/2015, doi: 10.15518/isjaee. 2015.01.005, str. 62-69, ISSN 1608-8298, UDK 534.292; 614
 4. Dinić D., Draganović M.,  X Medjunarodni gerontološki kongres „Starenje i ljudska prava“Tema: Eutanazija kao rešenje problema ili trajan problem“, Tematski zbornik radova sa medjunarodnog skupa (M31) CIP – Katalogizacija u publikaciji narodna biblioteka Srbije 342.7-053.9 (082), ISBN 978-86-915731-5-7), Beograd maj 2015.    COBISS.SR-ID 263869708
 5. Oдрживост пронаталитетних мера, тематски зборник са Шестог националног конгреса о деци и наталитету [28-29. априла 2018. године, Александровац] – Демографска слика у Србији: пет до дванаест; издавач Удружење “ОПСТАНАК” за борбу против беле куге и за обнављање становништва и Православна академија наука, уметности, вештина и иновација Србије, ISBN 978-86-909463-7-2 1; COBISS.SR-ID 266478860, вол. 312 стр, Београд, 2018. стр. 143 – 158.
DOC DR VESELIN MEDENICA

      

Doc. dr Veselin Medenica

Katedra za okupacionu terapiju

e-mail: veselin.medenica@asp.edu.rs

doc. dr Veselin Medenica –  Uživa u razmeni znanja i iskustava sa studentima i smatra da nastava nije nešto što je isključivo usmereno od profesora ka studentima, već je iskustvo razmene i međusobnog dopunjavanja studenata i profesora.

Veruje da se kompleksne pojave mogu objasniti samo onda kada se saznanja o njima orginizuju u dovoljno proste celine koje je moguće razumeti. Divi se uprošćavanju i matematičkoj egzaktnosti Pijažea u objašnjavanju razvoja deteta. Kao defektologu somatopedu učenja Pijažea otvaraju polje neuropsihologije kao načina rehabilitacije. Somatopedija dalje usmerava interesovanja ka kognitivnim aspektima motornog funkcionisanja, apraksijama i dispraksijama, razvojnom poremećaju koordinacije. Iz ove oblasti posebno ga zanimaju radovi Džejsona Brauna i grupe istraživača okupljene oko Erika Roja.

Bez ovakvog razvojnog puta ne bi objavio radove koji među prvima u svetu identifikuju prisustvo apraksije udova kod osoba sa multiplom sklerozom. Stalna potreba za egzaktnošću dovela je do toga da razvije „Software for Observation and Analysis of Motor Behaviour“, prvi softver na ovim prostorima za biomehaničku analizu pokreta i opservaciju motoričkog ponašanja. Veruje u informatičku i asistivnu tehnologiju kao budućnost rehabilitacije. Svoj doprinos afirmaciji ovih tehnologija pruža sa mesta nacionalnog kontakta Evropske asocijacije za napredak asistivnih tehnologija, AAATE. Završio trening UNESCO instituta za obrazovnu tehnologiju iz oblasti primene asistivnih tehnologija u školama

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – danas – Docent na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije (defektologije).
 • 2010 – 2013 – Asistent na Visokoj medicinskoj školi “Milutin Milanković” na predmetima: Opšta kineziterapija, Biomehanika. Ortotika i protetika i Opšta fizikalna terapija.
 • Od 2010-2013 – Saradnik u nastavi na Visokoj medicinskoj školi “Milutin Milanković” na predmetima: Opšta kineziterapija, Klinička kineziterapija 2, Ortotika i protetika i Opšta fizikalna terapija.
 • Od 2006 – 2009 –  Predsednik udruženja građana “Nacionalni centar za razvoj i primenu asistivnih tehnologija, Beograd”.

OBRAZOVANJE

 • 03.10.2013. godine doktorirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Specifičnosti konceptualno-produkcionog sistema voljne motorne akcije kao prediktori invalidnosti kod osoba obolelih od multiple skleroze)
 • 2007. godine diplomirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i stekao zvanje diplomirani defektolog-rehabilitator somatoped.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Nacionalni kontakt Evropske asocijacije za napredak asistivnih tehnologija, AAATE
 • Član Društva defektologa Srbije
 • Član Svetske organizacije za kognitivnu rehabilitaciju,
 • Član Academy of Orton-Gillingham Practitioners and Educators
 • Urednik zbornika radova sa Prvog međunarodnog skupa studenata specijalne edukacije i rehabilitacije, pod nazivom Specijalna edukacija i rehabilitacija, Beograd, 2011

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Apraksija udova
 • Razvojni poremećaj koordinacije
 • Neuromotorna nezrelost i bazične akademske veštine
 • Psihomotorni razvoj deteta
 • Specifični problemi u učenju
 • Kognitivna rehabilitacija
 • Motoričko funkcionisanje

KURSEVI (PREDMETI)

Osnovne akademske studije:

 • Okupaciona terapija i fizičke disfunkcije
 • Primena okupacione terapije u adaptaciji radne sredine
 • Asistivne tehnologije
 • Integrativne terapijske metode u okupacionoj terapiji
 • Programiranje u  radu sa osobama iz autističnog spektra

Master studije:

 • Asistivne tehnologije u okupacionoj terapiji
 • Univerzalni dizajn

OSTALO

 • Sertifikat UNESCO Institute for Information Technologies in Education za učešće na treningu „Information and Communication Technologies in Special Education“, Hrvatska, Kraljevica, oktobar 2006.
 • Stipendista „Academic Trainig Association “ za učešće na letnjem univerzitetu „South Eastern Europe University“ u Tetovu (Makedonija) 2006. godine za kurs „Integrating Technology in Schools“.
 • Sertifikat Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i British American Tobacco za učešće na treningu „Programme for Development of Enterepreneuship“ , Beograd, decembar 2006.

Projekti

 • Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Beograd – „Akreditacija sistema za učenje na daljinu“, januar 2009 – mart 2009.
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Beograd – „Razvoj baze podataka za potrebe studentske službe“, januar 2009 – mart 2009.
 • Nacionalni centar za razvoj i primenu asistivnih tehnologija – „Implementacija mapa uma u Windows navigaciji osoba sa UMR“, decembar 20 – januar 2007.
 • Nacionalni centar za razvoj i primenu asistivnih tehnologija – „Adaptacija klasičnih video igara za osobe sa oštećenjima motorike“, oktobar – decembar 2007.

REFERENCE

 • Ivanović, L., Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., & Medenica, V. (2018) Does neuromotor immaturity represents a risk for acquiring basic academic skills in school-age children? Vojnosanitetski pregled.
 • Ivanović, L., Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., & Medenica, V. (2018) Neuromotor Status and Behavior Problems in School Children. International Journal of Medical Research & Health Sciences
 • Rapaić, D., Medenica, V., Kozomora, R., Ivanović, L., (2013) Limb Apraxia in Multiple Sclerosis. Vojnosanitetski pregled.
 • Milićević. M., Potić, S., Nedović, G., Medenica, V. (2011) Predictors of Social Participation of Children with Cerebral Palsy in School Environment, CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol. 14 no. 1. Zagreb.
 • Medenica, , Potic, S., & Dimovic, J. (2010). Aided and unaided communication in children with cerebral palsy. In  L.  L.  Lloyd (Ed.), Book of Abstracts of 14th Biennal Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication “Communicating Worlds” (250). Barcelona: ISAAC.
PROF DR DRAGANA DINIĆ

      

prof dr DRAGANA DINIĆ, sociolog

            Rođena je u Pirotu 1954. Završila je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je magistrirala i doktorirala. Doktorsku disertaciju pod nazivom Socijalno kulturne karakteristike maloletničkih brakova u Istočnoj Srbiji, nastalu na temelјu obimnog terenskog istraživanja, odbranila je početkom 2011. godine.

           Radila je kao srednjoškolski profesor u Zaječaru, bila je asistent na predmetu sociologija na Pravnom fakultetu u Nišu i na Odelјenju u Zaječaru i bila je naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu. Sada radi kao profesor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.

             Objavila je 6 monografija i preko 100 naučnih i stručnih radova iz oblasti socijalne politike, gerontologije, populacione politike, sociologije porodice, obrazovanja.

            Učesnik je velikog broja naučnih skupova u zemlјi i inostranstvu, rukovodila je brojnim projektima i bila predavač po pozivu na institutu “Kurt Boš” u Sionu (Švajcarska).

            Bila je urednik naučnog časopisa Gerontologija i drugih štampanih izdanja Gerontološkog društva Srbije.

            Čitavog života se bavi i volonterskim radom u okviru civilnog sektora: Udruženje za međunarodni socijalni rad “Staze” (sekretar) i korespondent International Social Service 2000 – 2008; Udruženje “Opstanak” za borbu protiv bele kuge i obnavlјanje stanovništva – potpredsednica od njegovog osnivanja 2003; u mreži “Humanas” član je Inicijativnog i Upravnog odbora od osnivanja 2004; bila je sekretar Saveta Vlade Republike Srbije za pitanja starenja i starosti u drugom sazivu 2005, a u najnovijem sazivu je njegov član, kao i u Savetu za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti; bila je član Upravnog odbora Nacionalne fondacije za humanu starost od 2003-2009; sekretar je Organizacionog odbora Olimpijade trećeg doba u Pokretu trećeg doba Srbije od osnivanja 2008; predsednica je zavičajnog Udruženja Piroćanaca u Beogradu od osnivanja 2003; član je Upravnog odbora Udruženja “Živimo zdravije”, član je Saveta Internacionalne asocijacije za gerontologiju i gerijatriju (IAGG / International Association of Gerontology and Geriatrics)  i predsednica je Gerontološkog društva Srbije od 2017. (a član i sekretar GDS još od 1998).

Bila je sudija porotnik Okružnog suda u Beogradu za maloletnički kriminal, od 2007. i član Upravnog odbora Gerontološkog centra Obrenovac od 2013.

Najvažniji objavlјeni radovi:

monografije:

      Selјaštvo kao sudbina Dragolјuba Jovanovića – IPS, Beograd, 1999.

      Maloletnički brakovi u Timočkoj Krajini – IPS, Beograd 2016.

Vodič – Mreža gerontoloških kapaciteta u Srbiji – drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje; Gerontološko društvo Srbije, Beograd, 2008, ISBN 86-901265-3-8; COBISS, SR – ID 131795980.               

tekstovi:

 1. Zlostavlјanje decekoja to više nisu, Temida br.1, Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji, 2001, str. 41-47.
 2. Aktuelna pozicija srpske dijaspore u matici; Politička revija br. 2/2003 (br. 1/2004), IPS, Beograd, str.349-367.
 3. Problem siromaštva starih na selu; Politička revija, IPS, 2003.
 4. Međugeneracijski i susedski odnosi u starosti; Gerontologija 1/2004. (str.137-145), GDS, Beograd, oktobar 2004.
 5. Prilog reformi i modernizaciji naše populacione politike; Politička revija IPS, br. 3/2005. UDK: 314.15, str.871-887.
 6. Equalization of the start position of the Rom and other children at enrolling in a school 161-174.- Right to Education: Solution to all Problems or Problem without Solution? Institut international des Droits de l`Enfant c/o Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion, Suisse, 2006. str. 219.
 7. Dijaspora i razvoj gerontoloških kapaciteta – Uvodni referat na VII nacionalnom gerontološkom kongresu od 09-12.05.2006. u Vrnjačkoj Banji; Zbornik uvodnih referata, posebno izdanje časopisa Gerontologija, GDS, Beograd, 2006. str. 144-151. ISBN 0354-415X 
 8. Modeli intergeneracijske saradnje; Gerontologija 1/2006, GDS, ISSN 0354-415X, Beograd, 2007. str. 191-198.
 9. Analitički i istraživački rad u funkciji unapređivanja kvaliteta života u starosti; Gerontologija 1/2006, GDS, ISSN 0354-415X, Beograd, 2007. str. 187-191.
 10. Pilotiranje novog modela zbrinjavanja ostarelih osoba angažovanjem hranitelјske porodice i geronto-hranitelјice; Politička revija IPS, br.2/2008. UDK 364.65-053.9, ISSBN 1451-4281, str. 609-632;
 11. Pojam i praksa volonterskog rada – UDK 613.98-057.71, Gerontologija 1/2007-2008, godina XXXV, izdavač Gerontološko društvo Srbije, ISSN 0354-415X, COBISS.SR-ID 99636743, str.190-213
 12. Gerontološka misao i praksa u Srbiji u 20. vekuGerontologija 1/2009; ISSN 0354 – 415X; Gerontološko društvo Srbije; Beograd; UDK 364.4-053.9 (497.11)”196/…”; 316.346.32-053.9 (497.11)”196/…”; 061.2-053.9 (497.11)” 196/…”; ID: 172128012; str. 69-83 
 13. Doprinos Instituta za socijalnu politiku razvoju sociološke misli i prakse u Srbiji, Sto godina sociologije u Srbiji, Sociološkipregled, god. XLVI (2012), br. 2 (Posebno izdanje), str. 600-612, UDK 316:061.6(497.11), ISSN 0085-6320 , COBISS.SR-ID 932111 
 14. Social implications reform of the Pension system in Serbia – Beograd Preduzetništvo – Naučno – stručni časopis, ISBN 978-86-86707-60-4, COBISS.SR-ID 207731468, vol. 363. str. 197-210.  
 15. Rodne distinkcije starenja Gerontologija 1/2014 ISSN 0354-415X, COBISS.SR-ID 99636743, Vol. 255, str. 55-75.
 16. Evrostarenje ili starenje po meri Evrope, Međunarodni tematski zbornik “Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije”, izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica 2015. str. 313-328, UDK 316.65-053.9(4); 316.65-053.9(497.11); 316.346.3-053.9(4); 316.346.3-053.9(497.11); COBISS.SR-ID 220362508; ISBN 978-86-6349-053-6;
 17. Društveni razvoj i siromaštvo starijih; Sociološki godišnjak broj 10, UDK 316, ISSN 1840-1538, Časopis Sociološkog društva Republike Srpske, pregledni rad UDK: 316.346.3-053.9(497.11), COBISS.BH-ID 15307536, str. 331-346 http://www.sociolog.rs/files/socioloski_godisnjak_10.pdf – Jahorina
 18. Problemi i perspektive socijalne gerontologije; Zbornik radova Socijalni rad – izazovi i dileme, Fakultet za medije i komunikaciju, UDK: 364-787-053.9; 364.4-053.9; 613.98, ISBN 978-86-87107-52-6, Beograd 2016, str. 289-300.
 19. Dijaspora i matica na putu očuvanja nacionalnog identiteta i državnog integriteta; Zbornik radova ODLIV MOZGOVA – uzroci i posledice po nacionalni razvoj i identitet“ Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu i Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-414-3; str. 199-217. Niš 2016.
 20. Gerontological and geriatric thought and practice in Serbia (Gerontološka i gerijatrijska misao i praksa u Srbiji), Dragana Dinic & Ljiljana Manic; Stareene, zdrave, geriatrični griži – Sbornik s dokladi i rezюmeta ot naučna konferenciя s meždunarodno učastie, 18-19 maй 2017 g. Starozagorski mineralni bani, ISBN 978-954-338-141-8, Trakiйski Universitet Medicinski Kolež Stara Zagora, Bugarska, Vol. 633, p. 26-33.
 21. Problem usamlјenosti starijih koji žive sami u Beogradu, Gerontologija 1/2017, ISSN 0354-415X, COBISS.SR-ID 255851276, 787.22-053.9(497.111), 316.472-053.9, Vol., str. 4-28,
 22. Gerontological Society of Serbia fighting for the rights of older people for 45 years, international thematic collection / 10th International Congress of Gerontology, 18-19. May 2018, Belgrade, Ageing and human rights, Published by Gerontological Society of Serbia, 2018, ISBN 978-86-915731-6-4, SR-ID 263330572, Vol. 302. p.13-27.
 23. Eutanazija – rešenje problema ili trajni problem, koautor Mile Draganović, Starenje i lјudska prava/Ageing and Human Rights: tematski zbornik međunarodnog značaja, Gerontološko društvo Srbije, ISBN 978-86-915731-5-7, COBISS.SR-ID 263869708, Vol 351, str. 68-81   

glavni i odgovorni urednik i priređivač:

 • Prilog istoriji socijalne politike i socijalnog rada u Srbiji – Dr Tomislav Krgović; Gerontološko društvo Srbije i Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, Beograd 2011, 297.
 • Prilog psihologiji starenja i starosti – Dr Svetislav Jovanović; Gerontološko društvo Srbije, ISBN 978-86-915731-1-9, COBISS.SR-ID 197097484, Beograd 2013, str. 169.  
 • Ageing and Human Rights: international thematic collection of X International Congress of Gerontology, 18-19. May 2018, Belgrade; [editor-in-Chief Dragana Dinic], Published by Gerontological Society of Serbia, ISBN 978-86-915731-6-4; COBISS.SR-ID 263330572, Vol. 302 str.
 • Starenje i lјudska prava: tematski zbornik međunarodnog značaja, na više jezika [X Međunarodni gerontološki kongres], 18-19. maj 2018. Gerontološko društvo Srbije, Beograd 2018. 9-10: Predgovor / Dragana Dinić. ISBN 978-86-915731-5-7a; COBISS.SR-ID 263869708, Vol. 351 str.    

     e-mail:  draganadinic@gmail.com   

PROF DR TATJANA MILIVOJEVIĆ

      

Prof. dr Tatjana Milivojević

katedra: Logopedija

e-mail: tatjana.milivojevic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 2018 –profesor Visoke škole socijalnog rada u Beogradu,
 • 2010 – 2018 – profesor na Fakultetu za kulturu i medije, Megatrend univerziteta
 • 2006 – 2010. – profesor na Fakultetu za preduzetnički biznis, Univerzitet Union
 • 1992-2006 – živela i radila u Francuskoj kao predavač, prevodilac, psihoterapeut i edukator

 

OBRAZOVANJE

 • 1997.godina doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nica Sofija-Antipolis (Francuska)  (tema: Religiozna filozofija Lava Šestova)
 • 1993.godina magistarski rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nica Sofija-Antipolis (Francuska) (tema: Ontologija i intersubjektivnost kod Gabrijel Marsela)
 • 1986.godina diplomirala na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, odsek/katedra Filozofija

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Navedene pod “Profesionalna karijera”. Sada radi kao profesor Visoke škole socijalnog rada i kao TA psihoterapeut.

 

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Filozofija, etika, antropologija, psihologija, psihoterapija

 

KURSEVI

 • Osnove psihologije ličnosti
 • Osnove interpersonalnih veština
 • Razvojna psihologija

OSTALO

 • Transakcioni analitičar – psihoterapeut
 • Predavač i vođa radionica u okviru projekta Zajedno – škola za brak, organizacije Mati, pod pokroviteljstvom Visoke škole socijalnog rada
 • Urednik edicije Libertas u izd. kući Filip Višnjić

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Tatjana Milivojević (2018). Vladanje sobom: nužni uslov razvoja ličnosti, kvalitetne komunikacije i dobrih međuljudskih odnosa, Komunikacija i kultura online, godina 9, broj 9, str.174-205, FOKUS – Forum za interkulturnu komunikaciju, Beograd.
 2. Tatjana Milivojević, Nataša Simeunović Bajić, Ljiljana Manić LJ. (2017). Koliko su stariji ljudi sami i usamljeni: uvod u kratka istraživanja i promišljanja. Gerontologija, broj 1/2017, godina 44, str. 29-49, Gerontološko društvo Srbije, Beograd
 3. Tatjana Milivojević, T. (2016). Starost u krivom ogledalu: (pogled na) svet koji obesmišljava celovitost trajanja kroz životne dobi, Javnost, stariji ljudi i mediji, Fakultet za kulturu i medije, Univerzitet „DŽon Nezbit“ i Gerontološko društvo Srbije, Beograd
 4. Tatjana Milivojević (2015). Inflacija upotrebe reči empatija i emocionalizacija etike Komunikacija i kultura online,  godina VI, broj 6, str. 277-306, FOKUS – Forum za interkulturnu komunikaciju, Beograd
 5. Tatjana Milivojević, T. (2014). Ključni faktori lekovite interpersonalne komunikacije: psihoterapeutski model, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije,  br. 6, str. 155-176, Megatrend univerzitet, Beograd
DOC DR ANA GRBIĆ

Zvanje Ime Prezime: Doc.dr Ana Grbić

Katedra: Socijalni rad

e-mail: __ana.grbic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu;
 • 2015 -2018- docent Pravnog fakulteta  Univerziteta Megatrend u Beogradu;
 • Od 2011-2015.- asistent  Pravnog fakulteta Univerziteta Megatrend u Beogradu;
 • Od 2008-2010- saradnik u nastavi Fakulteta za drzavnu upravu i administraciju Univerziteta Megatrend u Beogradu;

OBRAZOVANJE

 • 2015.godina doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Megatatrend u Beogradu (tema: Upravljanje sistemom društvene brige o porodici i deci i njegove implikacije na porodične odnose i razvoj lokane zajednice )
 • 2010.godina master/ magistarski rad na Fakultetu_za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta (tema: Socijalna poitika RS sa posebnim osvrtom na problem nezaposlenosti).
 • 2007.godina diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra:Socijalna politika i socijalni rad

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

Saradnik na projektu Ministarstva nauke RS, Broj 47004”Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta“ .

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Društvena zastita porodice i dece
 • Socijalna sigurnost
 • Porodično i socijalno zakonodavstvo

 

KURSEVI

 • Socijana uključenost i smanjivanje siromaštva
 • Socijalni rad i država blagostanja
 • Stručna praksa
 • Sociologija obrazovanja

OSTALO

 • Koordinator Centra za razvoj karijere Visoke škole socijanog rada

REFERENCE (do 5 značajnih)

1.D.Todić, T.todosijević, A. Grbic

„Land Protection and Climate Changes in the Regulations of the Republic of Srbia ( Harmonization of the National Legislation wit EU Legislation)“Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change,Advances in Geoecology 43, Catena Verlag Gmbh,35447, Reiskirchen ,Germany,2014.p(211-221)ISBN 978-3-923381-61-6,US ISBN 1-59326-265-5

 1. Grbić, A, Todić, D“ Javne politike i učešće javnosti u njihovom kreiranju“Megatrend revija, 2011 str.(379-408),UDK 323.21(497.11); 251.072.6./7(497.11),ISSN 1820-3159,UDK 33-

3.Blanuša, А., Grbić, А.,“ Učešće građana u upravljanju u lokanoj samoupravi u Republici Srbiji#, Megatrend revija, 2011, Beograd.str.( 605-622),UDK352(497.11),ISSN 1820-3159,UDK 33.

 1. Todić, D., Grbić A., “Hemijski udesi u propisima Evropske unije”, Evropsko zakonodavstvo, Institut za Međunarodnu politiku i privredu, godina XI, br.39-40, str. (337-352), Beograd,2012 UDK:544.34:061.1UDK34,ISSN 1451-3188.
 2. Grbić, A., Vuković, J. „Razvoj i impementacija zakonodavstvo sistema državne brige o porodici i deci u okvire savremenog porodičnog života, Megatrend revija2/2017, Beograd, str (145-158) UDC364.65-053.2UDK34ISSN 1820-4570.

,

DOC DR DRAGAN ČAUŠEVAC

Doc. Dr Dragan Čauševac
Logopedija
e-mail: dragan.causevac_@asp.edu.rs

Obrazovanje
 
Diplomirao je logopediju/govornu patologiju na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ranije Defektološki fakultet) 1980.godine.
Postidplomske studije neuripsihologije je upisao 1981.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i sa uspehom završio 1984.godine, čime stiče titulu magistra medicinskih nauka (mr med.sc)
Doktorsku disertaciju na polju afaziologije uspešno je odbranio 1997.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju čime stiče naučno zvanje – doktor nauka(dr sci)
STRUČNA DJELATNOST:
Profesionalnu karijeru započinje u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu 1987.godine i nastavlja je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i patologiju govora u Odeljenju za afazije, koje osniva 2001.godine.
Osniva i razvija 2007.godine Sektor za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe čime afirmiše ustanovu kao referentnu za područje patologije govora.
Kroz rad načelnika Sektora za inovacije se organizuje stručno metodološki rad logopedskih službi u preko 50 domova zdravlja na teritoriji Republike Srbije.
Od 2010.godine je postavljen na mesto pomoćnika direktora za logopedska pitanja.
U periodu od 2011. Do 2012. Godine je član Republičke stručne komisije za kvalitet rada Ministarstva zdravlja.
Član je nekoliko radnih grupa i komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (filijala Beograd, RFZO).
Od samog osnivanja Udruženja logopeda Srbije ima odgovorne funkcije, najpre kao potpredsednik ULS a od 2008.godine je i predsednik Udruženja logopeda Srbije.
Autor je mnogih preglednih, stručnih i naučnih radova i učesnik, organizator simpozijuma, konferencija i kongresa sa međunarodnim učešćem ili aktivno učestvovao u nekoliko međunarodnih kongresa.
 
NAUČNA INTERESOVANJA
• Neurolingvistika
• Neverbalna komunikacija
• Instrumenti u na Logopedia
• Afaziologija
• Istorijski razvoj logopedije
Ostalo
• Zlatna plaketa Udruženja logopeda Srbije
REFERENCE (do 5 značajnih)
1.. Čauševac D. (1999): Kategorijalna analiza reči sa frekvencijom većom od jedan u reniku afazičara, Internacionalni naučni skup – Govor i jezik na pragu 3 milenijuma, apstrakti i program, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, str 28.
2 . Čauševac D. (1999): Analiza reči sa frekvencijom jedan u rečniku afazičara, Internacionalni naučni skup – Govorn i jezik na pragu 3 milenijuma, apstrakti i program, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd,
3 . Čauševac D. (2006): O prostoru i vremenu – prilog za poimanje prostora i vremena kod afazičnih bolesnika, Međunarodna konferncija – Multidisciplinarni pristupi u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, zbornik radova, Beograd, str. 75-80.
4 . Čauševac D. i saradnici (2009): Korekcija govornih smetnji i poremećaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“, Beograd.
DOC DR MILA BUNIJEVAC

Zvanje Ime Prezime  –  Doc. dr Mila Bunijevac

Katedra – Logopedija

e-mail: _mila.bunijevac@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2017 – docent Visoke škole socijalnog  rada u Beogradu,
 • 2014 – do danas
 • Od 2010-2013.god. 
 • Od 2010 – do danas
 • 2001 – 2008

 

OBRAZOVANJE

 • 2017. godina doktorirala/o na Fakultetu Specijalna edukacija i rehabilitacija, Univerziteta u Beogradu (tema: Uticaj vokalne rehabilitacija na Kvalitet života laringektomiranih pacijanata)
 • 2011. godina master/magistarski rad na Fakultetu Specijalna edukacija i rehabilitacija (tema: Akustička analiza glasa kod parcijalnih i totalnih laringektomija)
 • 2010.godina diplomirala/o na Fakultetu Specijalna edukacija i rehabilitacija, odsek/katedra- logopedija.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 •  

NAUČNA INTERESOVANJA

 

 • Poremećaj slušnog procesiranja
 • Fonološki poremećaji
 • Specifični poremećaj jezika
 • Poremećaji glasa

 

KURSEVI

 • Predmet – Neurorazvojni jezički poremećaji,
 • Predmet – Poremećaji govora i jezika kod osoba sa ometenošću
 • Predmet – Poremećaji glasa,
 • Predmet – Disfagije.

OSTALO

 • Nagrade
 • Druge aktivnosti : član uređivačkog odbora časopisa Cient Periodique Medicina.

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Maksimović, S. Akustička analiza glasa kod parcijalnih laringektomija. Defektologija, 2011; 17(1): 1-83.
 1. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Jovanović-Simić, N., Vuković, M. Voice analysis before and after vocal rehabilitation in patients following open surgery on vocal cords. Vojnosanitetski pregled, 2016; 73(2): 165-168.
 1. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Jovanović-Simić, N. Značaj vokalne terapije na kvalitet života pacijenata sa čvorićima na glasnicama. Timočki medicinski glasnik, 2016; 41(3): 179-184.
 1. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M. Značaj rane vokalne rehabilitacije i kvalitet života laringektomiranih pacijenata. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 2016; 15(4): 379-393.
 1. Bunijevac, M., Petrović-Lazić, M., Jovanović-Simić, N., Maksimović, S. Uticaj radioterapije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata pre i posle vokalne rehabilitacije. Timočkimedicinski glasnik, 2018; 43(2): 41-48.
MA MINA SIMATKOVIĆ

Zvanje Ime Prezime: MA Mina Simatković

Katedra: Socijalni rad

e-mail: mina.simatkovic@asp.edu.rs        

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2017. i dalje- saradnik u nastavi Visoke škole socijalnog rada u Beogradu;
 • 2016. i dalje- stalni član interresorne komisije, opština Stari grad, Beograd;
 • 2016.-2017.- Centar za zaštu odojčadi dece i omladine, Stacionar, odeljenje intenzivne podrške;
 • 2014.-2015.- demonstrator na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum; Beograd; departman: socijalni rad.

OBRAZOVANJE

 • 2017. godina master/ magistarski rad na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,  departman: socijalni rad (tema: “Institucionalna briga o deci sa smetnjama u razvoju”);
 • 2015. godina diplomirala/o na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd,  departman: socijalni rad (tema: “Institucionalna zaštita I njen značaj za kvalitet života starih osoba”).

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Međunarodni naučni skup “Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova” (tema: “Razvoj seksualnosti kod dece sa smetnjama u razvoju”);
 • Saradnik Multidisciplinarnog centra za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava na projektu “Građansko pravna i međunarodna zaštita srpske imovine na Kosovu i Metohiji” za potrebe Vlade Republike Srbije;
 • Pohađanje edukacija iz oblasti socijalne politike i socijalne zaštite.

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Deca sa smetnjama u razvoju
 • Porodično parvo i zaštita
 • Socijalno preduzetništvo
 • Socijalna politika
 • Socijalni rad i menadžment

 

 

 

KURSEVI

 • Uslovi života, potrebe i prava ljudi
 • Socijalni rad u sistemu javne uprave
 • Socijalni razvoj i planiranje
 • Socijalni rad i liderstvo (i)
 • Socijalni rad i socijalno preduzetništvo
 • Socijalni rad i menadžment (i)

OSTALO

 • Osnivač i član Upravnog odbora Udruženja “Socijalna sigurnost i zaštita”;
 • Saradnik-“Multidisciplinarni cenar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava”;
 • Stručni saradnik Centra za razvoj karijere Visoke škole socijalnog rada.

REFERENCE

 • Saradnja na projektu “Građansko pravna i međunarodna zaštita srpske imovine na Kosovu i Metohiji”;
 • Učešće na Međunarodni naučni skupu ,,Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“;
 • ,,Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini“ u svesci 49 (1) u 2019. godini, na temu ,,Briga o starim licima u sistemu socijalne zaštite“;
 • Stručni radovi o aktuelnim temama iz oblasti socijalne zaštite u časopisu ,,Radno pravni savetnik“ koji izdaje Poslovni biro iz Beograda.
PROF DR MILISAV ČUTOVIĆ

ZVANJE IME I PREZIME: PROF DR MILISAV ČUTOVIĆ

KATEDRA: OKUPACIONA TERAPIJA

EMAIL: MILISAV.CUTOVIC@ASP.EDU.RS

OBRAZOVANJE:

1996 . Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Medicina
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Medicina
1978 . Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Medicina

REFERENCE:

Konstantinović LjM, Čutović MR, Milovanović AN, Jović SJ; Low -Level Laser Therapy for Acute Neck Pain with Radiculopathy: A Double-Blind Placebo-Controlled Randomized Study (Article), Pain Medicine, 2010; 11(8):1169-1178.

Konstantinovic LjM, Kanjuh ZM, Milovanovic AN, Čutovic M R Djurovic AG Savic V G Dragin AS Milovanovic ND ; Acute Low Back Pain with Radiculopathy: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study (Article), Photomedicine and Laser Surgery, 2010; 28 (4 ): 553-560.

Čutović M, Konstantinović LJ, Stanković Z, Vesović-Potić V; Structured exscercise program improves funcional capacity and delays relapse in euthyroid patients with Graves’ diseanse: Disability and Rehabilitation, 2012, Early Online 1-8.

Kocić M, Lazović M, Kojović Z, Čutović M, Jović S, Vesović-Potić V.: Evaluacija funkcionalnog stanja kuka nakon implantacije totalne endoproteze kuka, Medicinski pregled, 2006; 59 (Supll 1): 31–34

Jović S, Čutović M, Konstantinović LJ, Lazović M, Jović M: Osposobljavanje dece sa apalijum sindromom kod traumatske i ishemijske etiologije, Medicinski pregled, 2006; 59 (Supll 1): 59–61

Čutović M, Čutović M, Pavlović N, Kocev N: Globalna ejekciona frakcija u hipertireoidnih bolesnika, Užički arhiv, 1984;13:31–39.

DOC DR MILORAD PAUNOVIĆ

ZVANJE IME I PREZIME: DOC DR MILORAD PAUNOVIČ

KATEDRA: OKUPACIONA TERAPIJA, LOGOPEDIJA

EMAIL: MILORAD.PAUNOVIC@ASP.EDU.RS

OBRAZOVANJE:

2001 Medicinski fakultet-Beograd Medicina, diploma

2010 Medicinski fakultet-Beograd Medicina, magistratura

2014 Medicinski fakultet-Beograd Medicina, doktorat

REFERENCE:

1 . Paunovic M. Predictors of postoperative complications in gastrointestinal surgery. Acta medica Medianae. 2008;47(3):15-20.
2 . Paunovic M. The effect of neoplastic disease and systemic disease of connective tissue on the occurrence of dehiscence laparotomy. Acta chirurgica Yugoslavica. 2011;58(4):89-92.

3 . Paunovic M. Značaj korišćenja medicinske dokumentacije u cilju unapređenja lečenja stanovništva na primeru uticaja starosti pacijenata i prisustva infekcije na pojavu dehiscencije laparotomije. 2012;9:16-9.
4 . Paunovic M. The effect of patient age, the presence of infection and neoplastic disease on the occurrence of dehiscence laparotomy. Acta chirurgica Yugoslavica. 2013;60(1):65-8.

5 . Paunovic M. Arhivirana medicinska dokumentacija i njena upotreba u naučno-istraživačkom radu na primeru uticaja neoplastičnih oboljenja i primenjenog šavnog materijala na pojavu dehiscencije laparotomije.2013;10:18-21.