NASTAVNI KADAR

Doc dr Ivana Ristić

Ivana Ristić je rođena 09.01. 197 7 . godine u Zemunu, Republika Srbija. Osnovnu školu završila je u Batajnici, a gimnaziju u Zemunu. Defektološki fakultet, smer Surdologija, upisala je školske 1998/99. godine , a diplomirala 2003. godine , sa prosečnom ocenom 8,88 i ocenom 10 na diplomskom ispitu . Tokom studija je nagrađivana od strane Ministarstva prosvete i sporta za ostvarene uspehe u učenju, a 2003. godine i dobitnik je diplomeFonda ” Profesor V . Matić “. M aster studije Učiteljskog fakulteta u Beogradu upisala je 2011. godine , a završila 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,29. Poslediplomske magistarske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivšiDefektološki fakulte) Univerziteta u Beogradu, naučna oblast Surdologija, upisala je 2003. godine , završila sa prosečnom ocenom 9,80 i 2013. godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom Funkcija kooperativnog učenja u školama za gluve i nagluve učenike (mentor: prof . dr Jasmina Kovačević). Doktorsku disertaciju pod nazivom Indikatori školskog uspeha gluvih i nagluvih učenika (mentor: prof. dr Jasmina Kovačević) odbranila je 2016. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.

Od 1999. godine bila je zaposlena u Osnovnoj školi za decu oštećenog sluha i govora ” Radivoj Popović ” u Zemunu, na radnom mestu nastavnika fonetske ritmike i individualne nastave i vaspitača- surdologa.

Do sada je objavila 9 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i učesnik je naučnih međunarodnih i nacionalnih konferencija.

Govori engleski jezik.

Dr Ivana Milosavljević Đukić

Dr Ivana Milosavljević-Đukić rođena je 1968. godine u Knjaževcu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u Beogradu, završila je 1993. godine. 2000. godine magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Odsek za psihoterapiju. Doktorsku disertaciju odbranila je 2015. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Stalno je zaposlena u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Obavlja poslove rukovoditeljke  Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece.

U toku dosadašnjeg profesionalnog rada objavila je radove u međunarodnim časopisima i časopisima od nacionalnog značaja. Dr Ivana Milosavljević-Đukić učestvovala je u više nacionalnih projekata Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  kao član projektnog  tima. Učestvovala  je na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu kao izlagač. Autor je akreditovanog  programa obuke  u sistemu socijalne zaštite. Dr Milosavljević-Đukić je član Etičkog odbora Komore socijalne zaštite i član Predsedništva Društva za dečiju i adolescentu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS).

Predavač je na Visokoj školi socijalnog rada

ivana.milosavljevic.djukic@asp.edu.rs

Doc Dr Milenko Čurović

Rođen 25.02.1956. u Bijelom Polju, Crna Gora gde je završio osnovu školu I gimnaziju. Diplomirao na fakultetu Političkih nauka u Beogradu 1981. godine. Specijalističke studije završio 2006. godine na fakultetu Političkih nauka u Beogradu. Postdiplomske studije na istom fakultetu završio 2009. na temu “Rehabilitacija dece I omladine ometene u psihofizičkom razvoju”. Doktorske studije završio 2012. godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Prištini na temu “Problemi u rehabilitaciji, obrazovanju I zapošljavanju invalidnih lica u Srbiji”.

U nastavi je angažovan na predmetima: Socijalni rad I zakonodavstvo, Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom, Mentalno zdravlje I okupaciona terapija I Socijalni rad sa starim licima.

Doc dr Milorad Đurić

Osnovne studije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za sociologiju, a magistarske na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ideološke dimenzije globalizacije“ odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Objavio je monografiju “Izvan kruga: globalizacijski izazov demokratiji” (Akademska knjiga, Novi Sad) kao i veći broj naučnih i stručnih radova u domaćoj naučnoj periodici. Bio je dugogodišnji glavni i odgovorni urednik magazina Košava. Učesnik je više naučnih konferencija u Srbiji, regionu i inostranstvu.

Obavljao je više javnih, državnih funkcija, a pedagoško iskustvo sticao je kao docent na predmetu Poslovna etika na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i kao docent na predmetima Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija i Međunarodne organizacije na Fakultetu za evropske pravne i političke studije Univerziteta Educons u Novom Sadu.

Doc dr Nataša Ljubomirović

Doc dr Nataša Ljubomirović rođena je 13.05.1965.godine u Beogradu. Diplomirala je 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao student generacije i 1990 godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Već je tokom studija bila aktivna na studentskim kongresima medicinara i stomatologa SFRJ. Na Institutu za mentalno zdravlje počela je da radi u Beogradu 1993 godine, kao lekar na specijalizaciji iz psihijatrije-Kliničko odeljenje za decu i adolescente. Specijalistički ispit iz predmeta psihijatrija položila je sa odličnim uspehom 1999 godine.Magistarsku tezu pod nazivom „Psihičke posledice stresova rata u adolescenata“ – oblast socijalne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila je 1997. godine. Doktorsku tezu pod naslovom „Primena socijalnog grupnog rada u lokalnoj zajednici“ odbranila je 2014. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Izabrana u zvanje docenta 2017 godine, predavač je u Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.

Od 2002. do 2003. godine se usavršavala u NHS General Northampton Hospital, Service for Child and Adolescent Psychiatry, Engleska, u oblasti dečije i adolescentne psihijatrije kao dobitnica stipendije “Lucy Faithfull Fondation“, Velika Britanija. U okviru ove stipendije je radila sa adolescentima i decom iz Bangladeša,kao i sa etničkim manjinama i aktivno učestvovala u socioterapijskom grupnom radu u NHS u Engleskoj. Sledeće 2004. godine dobija stipendiju Royal College of Psychiatry UK, a 2005. dobija finansijsku podršku International Institute for Children and Adolescent Psychiatry za usavršavanje u Engleskoj. Posebno se ističe njena naučnoistraživačka aktivnost i radovi u raznovrsnom profesionalnom okruženju, kako u institucijama sistema, tako i u nevladinom sektoru. U sklopu istraživačke delatnosti, pokazuje visoku samostalnost, ali i smisao za timski rad i spremnost za razmenu iskustava sa istraživačima iz drugih oblasti medicine, što dokumentuju njeni naučni radovi.Značajnije publikacije i radovi:

 1. Ljubomirović N. (2000) Stres i mladi. Beograd: Zadužbina Andrejević, str 75. ISSN 450-801X;17, ISBN 86-7244-211-3.
 2. Ljubomirović N., Dwivedi K. (2007 ) The outcomes of group work with traumatized children and their families in the southern Serbia and Kosovo región. U : Hosin A. Responses to Traumatised Children, UK: Palgrave Macmillan, str. 91-104 . ISBN13:978-1-4039-9680-0, ISBN 10:1-4039-9680-6.
 3. Ljubomirović N. (2005) Terapija igrom kod dece sa smetnjama privrženosti starosti od četiri do sedam godina. Psihijatrija danas, Beograd: Institut za mentalno zdravlje, str. 167-177. ISSN -0350-2538
 4. Ljubomirović N. (2015) Dečiji izraz kroz terapiju igrom. Psihijatrija danas, Beograd: Institut za mentalno zdravlje, str.93-101. UDK 616.89, ISSN-0350-2538. COBISS.SR.ID 224666636
Doc dr Neda Milošević

Rođena je 1983.godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu 2009.godine. Master rad na istom fakultetu na temu „Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima“ odbranila je 2010.godine. Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu 2017.godine na temu „Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja“. Radno iskustvo sticala je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“ u Beogradu u periodu od 2009. do 2013.godine. Godine 2014. osniva Centar za patologiju govora „Logomedika“ kojim rukovodi i danas.

Pohađala je veći broj sertifikovanih seminara, edukacija i kongresa u zemlji i inostranstvu, organizovala naučno-stručne skupove u zemlji. Autor je preko 40 naučnih radova iz oblasti poremećaja jezika. Od 2014.godine licencirani je edukator-instruktor za Republiku Srbiju za primenu Digitalnog signalnog procesiranja – tehnologije u logopediji.

U periodu od 2014-2017.godine bila je predsednik Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije. Dobitnik je Zlatne plakate za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti – Udruženje logopeda Srbije.

Doc dr Sanja Đurđević

Diplomirala i magistrirala na Univerzitetu u Beogradu- Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Diplomu doktora nauka stekla na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Univerziteta u Beogradu (2016), gde je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Razlike u karakteristikama ličnosti i vrednosnim orijentacijama osuđenih na kazne zatvora i na alternativne kazne“. Doktorska disertacija je iz naučne oblasti – Specijalna edukacija i rehabilitacija i uže naučne oblasti – Teorijski i metodski pristupi u prevenciji i tretmanu poremećaja ponašanja.

Licenciran je psihoterapeut, poseduje Nacionalni i Evropski sertifikat iz psihoterapije. Porodični je terapeut za bolesti zavisnosti i član Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Evropske asocijacije za psihoterapiju. Bila uključena u više nacionalnih i međunarodnih aplikativnih projekata iz domena prevencije i intervencija kod poremećaja zavisnosti, zaštite dece žrtava nasilja i intervencija u krizama. Angažovana i kao nacionalni ekspert- konsultant u brojnim projektima Internacionalne organizacije za migracije (IOM).

U zvanje docenta izabrana na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu, gde radi od oktobra 2017.godine.

Polje naučnog interesovanja: primenjena psihologija, teorijski i metodski pristupi u tretmanu asocijalnog ponašanja, psihoterapija i savetovanje, komunikologija.

Najznačajnije naučne pubikacije: Djurdjevic, S., Krivokapić, Ž, Šapić, R., Vićentić, S., (2016), Understanding conative regulation systems – an examination of the differences between offenders and non-offenders, Journal of Special Education and Rehabilitation, 17(1–2): 66 –84; Đurđević, S., Krivokapić, Ž., Šapić, R., & Vićentić, S., (2016), Attitudes of employees toward offenders sentenced to community service, Specijalna edukacija i rehabilitacija, 15(2), 119-139; Đurđević, S., Šapić, R., Daruši, D., (2016), Examination of correlation between personality traits and value orientations of perpetrators of criminal acts, International scientific conference “Archibald Reiss Days“, Thematic conference proceedings of international significanse, vol. III, 120-129; Arsic, S. Djurdjevic, S., Arsic,M.,(2017), Relation Between Quality of Executive Functions, Attention and Religious Beliefs in Elderly Population, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Volume 35, No 1, pp 171-181; Đurđević, S., (2017), Lifestyle as predictor of differences between criminals and petty Offenders, Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi, Tematski zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom 2, 227-241; Djurdjević. S., Šapić, R.,(2015), Perspektiva psihoterapijskog tretmana zavisnika od psihoaktivnih supstanci kojima je izrečena zatvorska kazna sa obaveznom merom lečenja, Peti kongres psihoterapeuta Srbije, Zbornik radova, Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd, Srbija.

Doc dr Vera Ošmjanski

 

doc. dr Vera Ošmjanski diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za Engleski jezik i književnost. Magistrirala je na Univerzitetu u Antverpenu (Belgija). Zvanje doktora filoloških nauka stekla je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom teze Koncept engleskog jezika kao lingua franca i njegova percepcija u akademskoj zajednici u Srbiji. Od 2003. godine radi kao univerzitetski nastavnik na predmetima iz oblasti engleskog jezika struke, anglistike i opšte lingvistike.

Oblasti ekspertize uključuju sociolingvistiku, opštu lingvistiku, anglofone studije, jezik struke, kao i metodiku nastave stranog jezika. Autor je većeg broja naučnih radova i učesnik međunarodnih naučnih skupova. Bavi se prevođenjem stručnih tekstova. Prevela je i tri romana sa engleskog na srpski jezik.

Prof dr Petar Nastasić

 

 

 •  Neuropsihijatar, porodični terapeut, doctor medicinskih nauka , vanredni professor Univerziteta u Beogradu; rodjen je u Beogradu, gde je I završio svoje celokupno školvanje (VI Beogradska gimnazija, Medicinski fakultet) Radi u Institutu za mentalno zdravlje od 1980godine, a po po završetku specijalizacije iz neuropsihijatrije rukovodi prvim tzv. Multiplim porodičnim grupama za porodičnu terapiju alkoholizma mladih(1982) i žena(1984.) po sistemskim konceptima. Subspecijalizciju pohadja i završava u periodu 1984- 1988.Diploma Course  in Marital and Family Therapy according to the Programe Institute for Family Therapy, London and Tawistock Clinic, London, Coordinators Rosemary Whiffen and Justin Schlicht…U periodu 1993- 2008 je Šef  Klinickog odeljenja za lecenje bolesti zavisnosti, a od 2001- 2008 rukovodi i  Klinikom  za bolesti zavisnosti u  Institutu za mentalno zdravlje. Doktorsku disertaciju sa temom TRANSGENERACIJSKA TRANSMISIJA i GENOGRAM: Implikacije za dijegnostiku i tretman porodice, Medicinski fakultet. Univerziteta u Beograd, odbranio je 1987.godine

 Prof dr Petar Nastasic angažovan je u edulkativnoim aktivnostima od 1994 kada postaje Mentor za specijalizaciju iz neuropsihijatrije, od 1997 je predavač i supervizor na subspecijalistickom kursu iz sistemske porodične terapije u  Institutu za mentalno zdravlje.Od 2006 angažovan je kao vanredni  profesor  na Fakultetu politickih nauka, Univerziteta u Beogradu na predmetima:socijalni rad sa grupom, savetovanje i socioterapija, bolesti zavisnosti i supervizija u socijalnom radu Od 2013 godine radi na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu na predmetima Ekosistemki pristup u socijalnom radu, Psihosocijalni rad sa grupom, Socijalni rad sa decom i mladima, Supervizija u socijalnom radu (na master studijskom programu) U protekle dve godine intenzivno saradjuje sa Russian Medical Academy of Continuous Professional Education te u saradnnji sa  Russian Narcology league i All-Russian Professional Psychotherapeutic League održava master class kurseve iz sistemske porodične terapije adikcija. Aktivno učestvuje i u aktivnostima WACAT- Worlda assotiation Clubs of treated alcoholics.

Prof Dr PetarNastasic obavljao je ili obavlja sledeće funkcije u stručnim udruženjima i nacionalnim komisijama: Zamenik Predsednika, Jugoslovenskog udruzenja psihijatrijskih ustanova, (YUKO), 1996 – 2000; 2001 – 2005.;Zamenik Predsednika Sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog Lekarskog Drustva, 2001 – 2005; Predsednik Sekcije za bolesti zavisnosti, Srpskog Lekarskog Drustva, 2006-2014,;Član  Ekspertske grupe za razvoj i zdravlje mladih, Ministarstva zdravlja Republike Srbije,2003-2008;Član Radne grupe za politiku i koordincaiju u CIDA Projektu “Zastita zdravlja mladih na Balkanu” (Balkan Youth Health Prevention), 2008-2010; Član Tematske grupe za zdravlje, u Nacionalnoj komisiji za izradu Strategije za mlade Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije,2006-2009; Predsednik Republicke strucne komisije Ministarstva zdravlja za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizam, od 2008- 2012. i 2013- 2015g.

Prof dr Petar Nastasic publikovao je ili saopštio više od  200 naučnih i stručnih radova uključujući i četiri knjige ili monografije(Alkoholizam i medjugeneracijsko prenosenje, Beograd, Tehniss, 1998:;Ne dozvoli da te droga izbaci iz igre, edukativni prirucnik, Beograd, Privredni pregled, 2004; Ekosistemsaki pristup alkoholizmu, Publikum, Beograd,2012; Bolesti zavisnosti u adolescenciji, Publikum,Beograd, 2012) I deset poglavlja u knjigama. Učestvovao je u izradi 12 značajnih naučno-istrtaživačkih projekata, Poslednji u nizu je  projekat Unapređenje socijalne zaštite za ugrožene grupe dece i njihove porodice (Advancing  social welfare  for vulnerable groups of children and their families,Univerzizet u Beogradu Fakultet političkih nauka i UNICEF; 2011-2015g.

Oženjen je ima jednog sina

Doc dr Vesna Dukanac

Doc. dr Vesna Dukanac rođena je 31.12.1963. godine u Kraljevu. Osnovnu i srednju školu završila u Aleksandravcu kao đak generacije. Diplomirala  na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine. Tokom studija bila  aktivna na  kongresima studenata medicine i stomatologije SFRJ. Učestvovala u osnivanju Sekcije za mentalno zdravlje pri Centru za SNIR (studentski naučno-istraživački rad). Nosilac studentske 4.aprilske nagrade za doprinos rada sekcije za mentalno zdravlje. Magistarsku tezu pod nazivom: „Kros-kulturalni aspekt ličnost“ odbranila  1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijilistički ispit iz oblasti psihijatrije položila 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalitički ispit iz oblasti psihoterapije položila 2005.godine, a subspecijalistički rad pod nazivom: „ Uticaj identifikacionog modela na formiranje psihopatologije adolescenata“ odbranila  2010. godine  na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom: “Povezanost sociopatoloških pojava i psihopatologije adolescenata sa strukturom ličnosti roditelja i porodičnim funkcionisanjem“ odbranila  2013. godine  na Fakultetu za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju (FASPER)  Univerziteta u Beogradu.  Izabrana u zvanje docenta oktobra 2017. godine na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.

Kliničko iskustvu stekla radom u KBC „Dr Dragiša Mišović“, Institutu za psihijatriju KCS, i Zavodu za cerebro-vaskularna oboljenja „Sveti Sava“ u Beogradu. Od 1998. godine radi u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Bila je član tima osnivača Dnevne bolnice za adolescente. Aktuelno radi kao šef Dnevne bolnice za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti.

Član je  Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, više godina bila član Upravnog odbora, generalni sekretar i potpredsednik Društva. Višegodišnji je delegat Društva u EFPP organizaciji (Europen Federation for Psychoanalytic Psychotherapy). Ima zvanje edukatora psihoanalitičke psihoterapije i trenera asertivnog treninga. Poseduje Nacionalni sertifikat iz psihoterapije. Član je Društva grupnih analitičara Beograda, Upravnog odbora Udruženja psihoanalitičke psihoterapije parova i porodica Srbije, Udruženja psihoterapeuta Srbije i Srpskog lekarskog Društva.

Polja naučnog istraživanje su joj: teorije ličnosti, psihoterapija adolecentnog i odraslog doba, novi vidovi pormećaj ponašanja i zavisničkih nehemijskih poremećaja vezanih za preteranu upotrebu novih komunikacionih sistema u adolescentnom dobu, poremećaji ličnosti i psihoterapija darovitih u adolescentnom i odraslom dobu.

Autor je 70 naučnih i stučnih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima. Publikovala je 20 naučnih radova u domaćim i međunarodnim zbornicima i  časopisima od čega 3 na SCI listi.   

DOC DR EMINA BORJANIĆ BOLIĆ

Doc dr Emina Borjanić Bolić, rođena je 11.03.1974. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i tri razreda gimnazije završila je u Osijeku. Od 1991 živi u Beogradu gde je završila 11. gimnaziju i  Fakultet političkih nauka, smer Socijalni rad i socijalna politika. Magistarsku tezu pod nazivom „Promena ponašanja kod dece – ishod tretmana u Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece”, odbranila je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka. Doktorsku disertaciju „Izgaranje na poslu i vikarijske traume kod zaposlenih u socijalnoj zaštiti dece i mladih“, odbranila je 2016. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Poseduje dugogodišnje radno iskustvo na poziciji voditeljke tretmana za decu u Centru za zaštitu odojčad, dece i omladine u Beogradu, organizaciona jedinica Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece.

U toku profesionalnog života, učestvovala je na nacionalnim i međunarodnim skupovima i konferencijama, a naučne radove objavljivala je u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

PROF DR MILICA BOŠKOVIĆ

Милица Бошковић рођена је 1980.године у Београду. Девету гимназију завршила је 1999.године, а студије Факултета безбедности-Универзитета у Београду 2004.године са просечном оценом 9,45 . На истом Факултету магистрирала је 2007, а докторирала 2008. године.  Од 2005 године била је запослена на Факултету безбедности, где је након стицања звања асистента, 2009.године бирана за доцента, а 2014.године за ванредног професора. Године 2018 изабрана је за ванредног професора на Високој школи социјалног рада.

Аутор је две монографије, уџбеника и преко 20 научно-стручних радова, између осталих: 

Boskovic, М., Putnik,N., Jankovic, B. (2017). Exploring the Link Between Commiting acts of cruelty to Animals and Violence Against People:. In: Rejani, T.G. (Ed.), Handbook of Social, Psychological, and Forensic Perspectives on Sexual Abuse. IGI Global Publishing, USA; Бошковић, М. Алибабић, Ш., Образовни и безбедносни ризици масмедијског пласирања шокантних информација, Андрагошке студије 2, Институ за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 2012 ; Бошковић, М.,  Јанковић, Б. (2014). МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ТРЕНДОВИ И ИНДИКАТОРИ. SRPSKA POLITIČKA MISAO.  ISSN 0354-5989 UDK 32 XI vol. 46. . 4/2014. 199-214; Бошковић, М., Јанковић, Б. (2013). ДРУШТВЕНЕ ОКОЛНОСТИ НАСИЉА– МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ КОНЦЕПТА ,,ПОМИРЉИВЕ КРИМИНОЛОГИЈE.  SRPSKA POLITIČKA MISAO. ISSN 0354-5989 UDK 32 XX vol. 40. . 2/2013. 119-133. Била је уредник међународног  тематског зборника  Security Risks: Assessment, Management and Current Challenges, у издању  Nova Science Publisher, Inc., New York, 2018.; Bošković, M. Forenzika životne sredine-identifikacija dokaza počinjenih dela ekološkog kriminala, Časopis Bezbednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova R Srbije, Beograd, 2007. Учествовала је на преко десет међународних конференција из области безбедности, управљања ризицима и еколошког криминалитета.

DOC DR SAŠA STEPANOVIĆ

            Doc. dr Saša Stepanović je rođen u Beogradu. Doktorske studije upisao je 2011/12. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na teret budžeta. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Organizacija nastave i obrazovanje učenika sa senzornim oštećenjima u redovnom sistemu obrazovanja“ odbranio je 15.09.2016. godine na grupi društveno-humanističkih nauka, odeljenje PEDAGOGIJE-didaktika, kod doc. dr Saše Dubljanina.

            Završio je dva fakulteta osnovnih studija, Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je bio student generacije i stekao zvanje profesora razredne nastave,  kao i Filzofski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je stekao zvanje diplomirani pedagog. Takodje, na istoimenim fakultetima završio je i master studije.

            Srednjoškolsko obrazovanje je stekao u XV beogradskoj gimnaziji na prirodno-matematičkom smeru, gde se istakao kao učenik generacije.

            Poseban doprinos predstavlja, originalno delo, napisana knjiga-naučna monografija pod nazivom „INKLUZIJA“ knjiga 1, Beograd, 2018, Srbija, Sumatra izdavaštvo, u kome su prikazani i opisani savremeni pristupi u radu sa decom sa senzornim smetnjama (gluvi-nagluvi i slepi-slabovidi) u redovnom sistemu obrazovanja, sa didaktičkim osvrtom (nastavnim metodama i oblicima rada).

            Takođe, doc. dr Saša Stepanović je napisao knjigu-naučnu monografiju pod nazivom “ADHD i ADD-poremećaj pažnje, iz drugog ugla”, Beograd, 2018. Srbija, koja predstavlja nastavk knjige 1. U ovoj naučnoj monografiji pristupa problemu ove tematike na dručačiji način, za razliku od drugih autora koji su pisali na ovu temu, sa prikazom različitih naučnih istraživanja i konktetnih saveta za praktičare i roditelje u radu i odrastanju sa decom sa ovim poremećajem.

            Autor je mnogobrojnih originalnih naučnih radova čiji su rezultati istraživanja i izvedeni zaključci uticali na unapređene didaktičke teorije i prakse u inkluzivnom sistemu obrazovanja u radu sa učenicima sa senzornim smetnjama (gluvi-nagluvi i slepi-slabovidi).

            Član je redakcijskog odbora Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, katedre za motoričke poremećaje i hronične bolesti u Geteburgu u Švetskoj, koji je podrazumevao prilagođavanje udžbenika učenicima sa smetnjama u redovnoj školi. Tu je došao na poziv profesorke Selme Tuševljak, specijalnog pedagoga sa Geteburg Univerziteta. Učestvovao na mnogobrojnim naučnim skupovima i seminarima u našoj zemlji i inostranstvu.

            U periodu od oktobra 2011. godine bio je angažovan kao stalna zamena na mestu asistenta na Učiteljskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, kod prof. dr Danimira Mandića, sadašnjeg dekana Učiteljskog fakulteta, na dva predmeta „Pedagoška informatika“ i „Obrazovna tehnologija“, gde je radio direktno sa studentima, izvodio nastavu i praktične vežbe predviđene planom i programom.

            U periodu od 2011. godine povremeno je bio angažovan kao stručni saradnik na Metodici prirode i društva, kod prof. dr Nade Vilotijević, i u školama vežbaonicama ocenjivao i analizirao sa studentima ispitne časove.

Najznačajnine naučne publikacije:

 • Stepanović, S. The frequency of usage of different work forms in an inclusive teaching environment. HUMAN Research in rehabilitation 2018; Volume 8, Issue 2. ISSN 2232-9935
 • Stepanović, S. Menadžment u predškolskim ustanovama. “Megatrend revija/Megatrend review” 2018, ISSN 1820-3159. P.br. 1218/18
 • Stepanović, S. Rad sa učenicima sa oštećenjem sluha u inkuzivnoj nastavi: karakteristike i izazovi. Dobijena potvrda izavača: Učiteljski fakulktet, Beograd. Rad objavljen u broju 4/2018 u časopisu „Inovacije u nastavi“.
 • Stepanović, S. The prevalence of different teaching methods in inclusive education. HUMAN Research in rehabilitation; Volume 9, Issue 1. ISSN 2232-9935
 • Stepanović, S. School facilities achieved in the field of nature and society with persons with easy intellectual disabilities in the primary school, International thematic collection of papers 2018; Društvo defektologa Vojvodine: 69-82. ISBN 978-86-80326-07-8
 • Stepanović, S. Mišljenja nastavnika o uzrocima i načinima prevencije školskog neuspeha. Inovacije u nastavi 2012, broj 4 Vol. 25, UDC 371.212.72, str: 78-89.
 • Stepanović, S. Porodične prilike i uspeh učenika u osnovnoj školi. Učenje i nastava 2017. ISSN 2466-2801, Vol 1, str. 55-72.
 • Stepanović, S. Porodični činioci školskog (ne)uspeha učenika, potvrda izdata od Učiteljskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu 08.07.2013. Časopis „Inovacije u nastavi“.

 

 

PROF DR LJILJANA MANIĆ

      

  Ljiljana Manić rođena je u Beogradu, gde je na Ekonomskom fakultetu diplomirala 1990. godine i stekla zvanje diplomirani ekonomista. Magistarske studije na Fakultetu za poslovne studije završila je 2008. godine, odbranivši magistarski rad na temu „Marketing usluga beogradskih pozorišta“ i stekla zvanje magistar ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju na temu „Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija“ odbranila je 2010. godine na Fakultetu za kulturu i medije i time stekla zvanje doktor kulturoloških nauka.

  Na Fakultetu za kulturu i medije izabrana je u zvanje docenta 2011. Godine, a 2016. u zvanje vanrednog profesora i bila angažovana kao profesor na predmetima Modeli kulturne politike, Marketing u kulturi i medijima, Odnosi s javnošću i Kulturna politika i kulturna akcija, Korporativni identitet.

  Objavila je veliki broj radova među kojima dve monografije nacionalnog značaja, dva rada u časopisima međunarodnog značaja (Eurolimes, Sectio K: Politologia,), više radova u vodećim nacionalnim časopisima i dr.

  Učestvovala je na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

  1. godine učestvovala je na projektu InGrid 2, finansiranom sredstvima Evropske unije iz programa Horizon 2020 za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja. U okviru projekta InGrid 2 radila je na projektu „Socio-demografske karakteristike i uslovi života starijih žena u ruralnim oblastima Evrope“ u Centru za demografske studije u Barseloni.

  Član je Komisije za naučno-istraživački rad Gerontološkog društva Srbije i član Organizacionog odbora Desetog međunarodnog kongresa gerontologa.

  Bila je rukovodilac uspešno realizovanog projekta „Istraživanje o uticaju medijskog izveštavanja na percepciju i stavove javnosti o starijim osobama u Srbiji“ i koordinator projekta „Javnost, stari i mediji“ koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.

  1. godine bila je član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a 2018. član komisije za ocenu projekata na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnju medijskih sadržaja kojima se podižu etički standardi u medijima.

   Dobitnik je Zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice koja se dodeljuje za poseban doprinos kulturi u 2018. godini.

  DOC DR MILE DRAGANOVIĆ

        

   Doc.dr Mile Draganović rodjen je 1960.godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao je na Vojnoj akademiji u Beogradu 1985.g. Na Katedri za psihologiju i andragogiju Vojne akademije 2002.g odbranio je magistarski rad na temu:” Uticaj situacionih činilaca na ponašanje ljudi u ratu.”, i time stekao zvanje magistra vojnih nauka – ratne veštine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2010.godine na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. 

    U toku dosadašnjeg profesionalnog rada objavio je radove u međunarodnim časopisima i časopisima od nacionalnog značaja.

   Predavač je na Visokoj školi socijalnog rada

    

   DOC DR VESELIN MEDENICA

         

    doc. dr Veselin Medenica –  Uživa u razmeni znanja i iskustava sa studentima i smatra da nastava nije nešto što je isključivo usmereno od profesora ka studentima, već je iskustvo razmene i međusobnog dopunjavanja studenata i profesora.

    Veruje da se kompleksne pojave mogu objasniti samo onda kada se saznanja o njima orginizuju u dovoljno proste celine koje je moguće razumeti. Divi se uprošćavanju i matematičkoj egzaktnosti Pijažea u objašnjavanju razvoja deteta. Kao defektologu somatopedu učenja Pijažea otvaraju polje neuropsihologije kao načina rehabilitacije. Somatopedija dalje usmerava interesovanja ka kognitivnim aspektima motornog funkcionisanja, apraksijama i dispraksijama, razvojnom poremećaju koordinacije. Iz ove oblasti posebno ga zanimaju radovi Džejsona Brauna i grupe istraživača okupljene oko Erika Roja.

    Bez ovakvog razvojnog puta ne bi objavio radove koji među prvima u svetu identifikuju prisustvo apraksije udova kod osoba sa multiplom sklerozom. Stalna potreba za egzaktnošću dovela je do toga da razvije „Software for Observation and Analysis of Motor Behaviour“, prvi softver na ovim prostorima za biomehaničku analizu pokreta i opservaciju motoričkog ponašanja. Veruje u informatičku i asistivnu tehnologiju kao budućnost rehabilitacije. Svoj doprinos afirmaciji ovih tehnologija pruža sa mesta nacionalnog kontakta Evropske asocijacije za napredak asistivnih tehnologija, AAATE. Završio trening UNESCO instituta za obrazovnu tehnologiju iz oblasti primene asistivnih tehnologija u školama. Takođe, ima posebna interesovanja iz oblasti psihomotornog razvoja deteta, neuromotorne nezrelosti, kineziterapije i specifičnih problema u učenju.

    Član je Društva defektologa Srbije, Svetske organizacije za kognitivnu rehabilitaciju, AAATE,  Academy of Orton-Gillingham Practitioners and Educators.

    Profili na akademskim mrežama:

    https://orcid.org/0000-0002-8414-3564

    https://www.researchgate.net/profile/Veselin_Medenica

    https://scholar.google.com/citations?user=eXmc-3wAAAAJ&hl=sr&oi=ao

     

    PROF DR DRAGANA DINIĆ

          

     prof dr DRAGANA DINIĆ, sociolog

                 Rođena je u Pirotu 1954. Završila je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je magistrirala i doktorirala. Doktorsku disertaciju pod nazivom Socijalno kulturne karakteristike maloletničkih brakova u Istočnoj Srbiji, nastalu na temelјu obimnog terenskog istraživanja, odbranila je početkom 2011. godine.

                Radila je kao srednjoškolski profesor u Zaječaru, bila je asistent na predmetu sociologija na Pravnom fakultetu u Nišu i na Odelјenju u Zaječaru i bila je naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu. Sada radi kao profesor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.

                  Objavila je 6 monografija i preko 100 naučnih i stručnih radova iz oblasti socijalne politike, gerontologije, populacione politike, sociologije porodice, obrazovanja.

                 Učesnik je velikog broja naučnih skupova u zemlјi i inostranstvu, rukovodila je brojnim projektima i bila predavač po pozivu na institutu “Kurt Boš” u Sionu (Švajcarska).

                 Bila je urednik naučnog časopisa Gerontologija i drugih štampanih izdanja Gerontološkog društva Srbije.

                 Čitavog života se bavi i volonterskim radom u okviru civilnog sektora: Udruženje za međunarodni socijalni rad “Staze” (sekretar) i korespondent International Social Service 2000 – 2008; Udruženje “Opstanak” za borbu protiv bele kuge i obnavlјanje stanovništva – potpredsednica od njegovog osnivanja 2003; u mreži “Humanas” član je Inicijativnog i Upravnog odbora od osnivanja 2004; bila je sekretar Saveta Vlade Republike Srbije za pitanja starenja i starosti u drugom sazivu 2005, a u najnovijem sazivu je njegov član, kao i u Savetu za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti; bila je član Upravnog odbora Nacionalne fondacije za humanu starost od 2003-2009; sekretar je Organizacionog odbora Olimpijade trećeg doba u Pokretu trećeg doba Srbije od osnivanja 2008; predsednica je zavičajnog Udruženja Piroćanaca u Beogradu od osnivanja 2003; član je Upravnog odbora Udruženja “Živimo zdravije”, član je Saveta Internacionalne asocijacije za gerontologiju i gerijatriju (IAGG / International Association of Gerontology and Geriatrics)  i predsednica je Gerontološkog društva Srbije od 2017. (a član i sekretar GDS još od 1998).

     Bila je sudija porotnik Okružnog suda u Beogradu za maloletnički kriminal, od 2007. i član Upravnog odbora Gerontološkog centra Obrenovac od 2013.

     Najvažniji objavlјeni radovi:

     monografije:

           Selјaštvo kao sudbina Dragolјuba Jovanovića – IPS, Beograd, 1999.

           Maloletnički brakovi u Timočkoj Krajini – IPS, Beograd 2016.

     Vodič – Mreža gerontoloških kapaciteta u Srbiji – drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje; Gerontološko društvo Srbije, Beograd, 2008, ISBN 86-901265-3-8; COBISS, SR – ID 131795980.               

     tekstovi:

     1. Zlostavlјanje decekoja to više nisu, Temida br.1, Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji, 2001, str. 41-47.
     2. Aktuelna pozicija srpske dijaspore u matici; Politička revija br. 2/2003 (br. 1/2004), IPS, Beograd, str.349-367.
     3. Problem siromaštva starih na selu; Politička revija, IPS, 2003.
     4. Međugeneracijski i susedski odnosi u starosti; Gerontologija 1/2004. (str.137-145), GDS, Beograd, oktobar 2004.
     5. Prilog reformi i modernizaciji naše populacione politike; Politička revija IPS, br. 3/2005. UDK: 314.15, str.871-887.
     6. Equalization of the start position of the Rom and other children at enrolling in a school 161-174.- Right to Education: Solution to all Problems or Problem without Solution? Institut international des Droits de l`Enfant c/o Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion, Suisse, 2006. str. 219.
     7. Dijaspora i razvoj gerontoloških kapaciteta – Uvodni referat na VII nacionalnom gerontološkom kongresu od 09-12.05.2006. u Vrnjačkoj Banji; Zbornik uvodnih referata, posebno izdanje časopisa Gerontologija, GDS, Beograd, 2006. str. 144-151. ISBN 0354-415X 
     8. Modeli intergeneracijske saradnje; Gerontologija 1/2006, GDS, ISSN 0354-415X, Beograd, 2007. str. 191-198.
     9. Analitički i istraživački rad u funkciji unapređivanja kvaliteta života u starosti; Gerontologija 1/2006, GDS, ISSN 0354-415X, Beograd, 2007. str. 187-191.
     10. Pilotiranje novog modela zbrinjavanja ostarelih osoba angažovanjem hranitelјske porodice i geronto-hranitelјice; Politička revija IPS, br.2/2008. UDK 364.65-053.9, ISSBN 1451-4281, str. 609-632;
     11. Pojam i praksa volonterskog rada – UDK 613.98-057.71, Gerontologija 1/2007-2008, godina XXXV, izdavač Gerontološko društvo Srbije, ISSN 0354-415X, COBISS.SR-ID 99636743, str.190-213
     12. Gerontološka misao i praksa u Srbiji u 20. vekuGerontologija 1/2009; ISSN 0354 – 415X; Gerontološko društvo Srbije; Beograd; UDK 364.4-053.9 (497.11)”196/…”; 316.346.32-053.9 (497.11)”196/…”; 061.2-053.9 (497.11)” 196/…”; ID: 172128012; str. 69-83 
     13. Doprinos Instituta za socijalnu politiku razvoju sociološke misli i prakse u Srbiji, Sto godina sociologije u Srbiji, Sociološkipregled, god. XLVI (2012), br. 2 (Posebno izdanje), str. 600-612, UDK 316:061.6(497.11), ISSN 0085-6320 , COBISS.SR-ID 932111 
     14. Social implications reform of the Pension system in SerbiaBeograd Preduzetništvo – Naučno – stručni časopis, ISBN 978-86-86707-60-4, COBISS.SR-ID 207731468, vol. 363. str. 197-210.  
     15. Rodne distinkcije starenja Gerontologija 1/2014 ISSN 0354-415X, COBISS.SR-ID 99636743, Vol. 255, str. 55-75.
     16. Evrostarenje ili starenje po meri Evrope, Međunarodni tematski zbornik “Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegracije”, izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica 2015. str. 313-328, UDK 316.65-053.9(4); 316.65-053.9(497.11); 316.346.3-053.9(4); 316.346.3-053.9(497.11); COBISS.SR-ID 220362508; ISBN 978-86-6349-053-6;
     17. Društveni razvoj i siromaštvo starijih; Sociološki godišnjak broj 10, UDK 316, ISSN 1840-1538, Časopis Sociološkog društva Republike Srpske, pregledni rad UDK: 316.346.3-053.9(497.11), COBISS.BH-ID 15307536, str. 331-346 http://www.sociolog.rs/files/socioloski_godisnjak_10.pdf – Jahorina
     18. Problemi i perspektive socijalne gerontologije; Zbornik radova Socijalni rad – izazovi i dileme, Fakultet za medije i komunikaciju, UDK: 364-787-053.9; 364.4-053.9; 613.98, ISBN 978-86-87107-52-6, Beograd 2016, str. 289-300.
     19. Dijaspora i matica na putu očuvanja nacionalnog identiteta i državnog integriteta; Zbornik radova ODLIV MOZGOVA – uzroci i posledice po nacionalni razvoj i identitet“ Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu i Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-414-3; str. 199-217. Niš 2016.
     20. Gerontological and geriatric thought and practice in Serbia (Gerontološka i gerijatrijska misao i praksa u Srbiji), Dragana Dinic & Ljiljana Manic; Stareene, zdrave, geriatrični griži – Sbornik s dokladi i rezюmeta ot naučna konferenciя s meždunarodno učastie, 18-19 maй 2017 g. Starozagorski mineralni bani, ISBN 978-954-338-141-8, Trakiйski Universitet Medicinski Kolež Stara Zagora, Bugarska, Vol. 633, p. 26-33.
     21. Problem usamlјenosti starijih koji žive sami u Beogradu, Gerontologija 1/2017, ISSN 0354-415X, COBISS.SR-ID 255851276, 787.22-053.9(497.111), 316.472-053.9, Vol., str. 4-28,
     22. Gerontological Society of Serbia fighting for the rights of older people for 45 years, international thematic collection / 10th International Congress of Gerontology, 18-19. May 2018, Belgrade, Ageing and human rights, Published by Gerontological Society of Serbia, 2018, ISBN 978-86-915731-6-4, SR-ID 263330572, Vol. 302. p.13-27.
     23. Eutanazija – rešenje problema ili trajni problem, koautor Mile Draganović, Starenje i lјudska prava/Ageing and Human Rights: tematski zbornik međunarodnog značaja, Gerontološko društvo Srbije, ISBN 978-86-915731-5-7, COBISS.SR-ID 263869708, Vol 351, str. 68-81   

     glavni i odgovorni urednik i priređivač:

     • Prilog istoriji socijalne politike i socijalnog rada u Srbiji – Dr Tomislav Krgović; Gerontološko društvo Srbije i Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, Beograd 2011, 297.
     • Prilog psihologiji starenja i starosti – Dr Svetislav Jovanović; Gerontološko društvo Srbije, ISBN 978-86-915731-1-9, COBISS.SR-ID 197097484, Beograd 2013, str. 169.  
     • Ageing and Human Rights: international thematic collection of X International Congress of Gerontology, 18-19. May 2018, Belgrade; [editor-in-Chief Dragana Dinic], Published by Gerontological Society of Serbia, ISBN 978-86-915731-6-4; COBISS.SR-ID 263330572, Vol. 302 str.
     • Starenje i lјudska prava: tematski zbornik međunarodnog značaja, na više jezika [X Međunarodni gerontološki kongres], 18-19. maj 2018. Gerontološko društvo Srbije, Beograd 2018. 9-10: Predgovor / Dragana Dinić. ISBN 978-86-915731-5-7a; COBISS.SRID 263869708, Vol. 351 str.    

          e-mail:  draganadinic@gmail.com   

      

     PROF DR TATJANA MILIVOJEVIĆ

           

      Tatjana Đ. Milivojević je doktor filozofije, vanredni profesor u Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Rođena je u Beogradu, živela je i školovala se u Beogradu i u Francuskoj gde je i maturirala.

      Diplomirala je 1986. na Filozofskom fakultetu, odsek Filozofija, u Beogradu. Za diplomski rad je dobila Oktobarsku nagradu grada Beograda.

      1. je magistrirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nica Sofija-Antipolis (Nice Sophia-Antipolis) u Francuskoj.
       1997
       je doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nica Sofija-Antipolis (Nice Sophia-Antipolis). Dobila je jednoglasno najvišu ocenu komisije, sa posebnim počastima.

      Predavala je na Fakultetu za preduzetnički biznis Univerziteta Union (sada Union – Nikola Tesla) predmete: Poslovna etika, Motivacija za rad i Odnosi s javnošću, a na Arhitektonskom fakultetu istog univerziteta predavala je Kulturologiju. Na Fakultetu za menadžment i medije u Novom Sadu predavala je Poslovnu etiku i Psihologiju u menadžmentu.

      Od 2010 do 2018. na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta predavala je, na osnovnim akademskim studijama: Psihologiju stvaralaštva, Kulturnu antropologiju i Etiku javnog komuniciranja, na master akademskim studijama,  Etiku, motivaciju i komunikaciju; na doktorskim akademskim studijama: Studije modernog diskursa 1 i 2, Teorije stvaralaštva 1 i 2, Ličnost, društvo i kulturu, i Primenjenu etiku.

      Bila je mentor na 21 master radu i pet doktorskih disertacija i član u više komisija za master i doktorske radove. Takođe je, na Fakultetu za kulturu i medije, bila prodekan za više nivoe studija i nauku.

       

      Objavila je značajan broj naučnih radova iz kulturoloških i komunikoloških oblasti, sa posebnim naglaskom na filozofske, etičke i psihološke aspekte, dve monografije (jednu od nacionalnog i drugu od međunarodnog značaja), poglavlja u međunarodnim monografijama, dva udžbenika i dva romana.

       

      Sеrtifikovani je NLP master praktičar (sertifikat je dodelio Institut ETAPE, Nice, France u saradnji sa  Society of Neuro-Linguistic Programming, USA) i transakcioni analitičar – psihoterapeut, član ТА centra Asocijacije transakcionih analitičara Srbije. Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju i član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije.