Izbor budućeg poziva, studijskog programa i visokoškolske ustanove koju će studirati je bitna odluka koju vaše dete treba da donese. Vi, kao roditelji ste tu da mu u tome pomognete.

Kada čuju za Visoku školu socijalnog rada, roditelji prvo pitaju da li je ustanova akreditovana i koliko dugo postoji?

Da, imamo dozvolu za rad Ministarstva prosvete Republike Srbije i AKREDITACIJU. Kompletnu dokumentaciju možete pogledati ovde..

Veoma smo mlada ustanova. Postojimo od 2017. godine, ali itekako imamo šta da ponudimo studentima.

Šta je prednost kada je ustanova skoro osnovana?

Obzirom da smo mlada ustanova, pre nego što smo kreirali studijske programe uradili smo detaljnu analizu tržišta rada jer nas je zanimalo koje su to profesije budućnosti. Zanimalo nas je koja zvanja treba da poseduju naši studenti kako bi što pre došli do zaposlenja. Za razliku od mnogo starijih visokoškolskih ustanova, koje nisu menjale svoje programe od osnivanja, naši programi su orjentisani na budućnost tržišta rada. Za razliku od drugih, posedujemo sveže informacije o tome koji kadrovi su traženi danas i koji će se tražiti u budućnosti. Shodno tome, kreirali smo studijske programe logopedije, socijalnog rada i okupacione terapije.

Druga prednost, jesu male grupe studenata na vežbama i predavanjima. Na taj način se više pažnje posvećuje svakom studentu ponaosob. Profesori imaju mogućnost da prilagode nastavni proces interesovanjima svakog studenta i da im omoguće da grade karijeru u okviru svoje profesije u skladu sa vlastitim interesovanjima.

Ako moje dete izabere da studira na Visokoj školi socijalnog rada, da li će moći da se zaposli kada diplomira?

Da. Kako znamo? Podaci govore za sebe.

U Srbiji je tranutno 1,43 okupaciona terapeuta na 100000 stanovnika, jer ne postoji dovoljno ustanova koje školuju okupacione terapeute. Mi smo jedina ustanova u Srbiji koja je kreirala program AKADEMSKIH studija za okupacione terapeute.  U Nemačkoj npr. radi 74 okupaciona terapeuta na 100000 stanovnika, u Danskoj 187, u Hrvatskoj 13, u Grčkoj 17. U većini zemalja Evropske unije ima od 10 do 100 puta više okupacionih terapeuta nego u Srbiji. Srbija, definitino ima potrebu za kadrom okupacionih terapeuta. Ukoliko veše dete odabere studije okupacione terapije, praktično će biti među onima koji će uspostaviti ovu struku u Srbiji. Obično, ukoliko ste prvi u nečemu imate znatno veće benefite od onih koji dolaze posle vas. Stoga, okupaciona terapija može biti pravi izbor za vaše dete. Prema podacima Američkog biroa za zapošljavanje očekije se povećanje broja radnih mesta za okupacione terapeute od 23,8% u 10 narednih godina.

U Srbiji je trenutno ekspanzija logopedske privatne prakse. U poslednje dve godine otvoreno je više logopedskih ordinacija i edukativnih centara nego tokom poslednje decenije. Trenutno radi 1 logoped na 20000 stanovnika, a ovaj broj se iz dana u dan povećava. Logopedsko društvo Srbije, radi na Nacrtu zakona o logopedskoj delatnosti, pa se očekuje ekspanzija u zapošljavanju logopedskog kadra. Prema podacima Američkog biroa za zapošljavanje očekivano je povećanje broja radnih mesta za 24% do 2024. godine.

Jako je mali broj diplomiranih socijalnih radnika na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (minoran broj nezaposlenih socijalnih radnika). Definisano je da će u bližoj budućnosti u centrima za socijalni rad od ukupnog broja zaposlenih 50% morati da budu socijalni radnici. Planirano je otvaranje novih oblika socijalne zaštite na nivou lokalnih samouprava. Procenjuje se da je Srbiji potrebno oko 20000 socijalnih radnika kako bi se zadovoljile potrebe, brzo rastućeg tržišta radnih mesta.

Zbog čega Visoka škola socijalnog rada traje 4 godine, većina drugih visokih škola 3 godine?

Programi Visoke škole socijalnog rada su četvorogodišnji i stiče se zvanje DIPLOMIRANI, kao na FAKULTETIMA. Većina visokih škola u Srbiji su visoke škole strukovnih, a ne akademskih studija. Zbog toga njihovi programi traju samo 3 godine. Ukoliko želite akademsko, fakultetsko obrazovanje za svoje dete onda su četvorogodišnji programi Visoke škole socijalnog rada pravi izbor.

Koja je razlika između akademskih studija na Visokoj školi socijalnog rada i strukovnih studija na drugim ustanovama?

Nudimo akademsko, fakultetsko obrazovanje. Na našim programima stiče se veći broj ESPB bodova. Studenti koji završe osnovne akademske studije imaju prohodnost na master i doktorske studije.

Ako moje dete završi studije okupacione terapije, gde može da se zaposli?

Diplomirani okupacioni terapeuti se osposobljavaju da primenjuju znanja iz oblasti okupacione terapije u okviru: ustanova zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, bolnice, centri za medicinsku rehabilitaciju, neurološke i psihijatrijske klinike, klinike ambulantnog tipa, zatim zavodi za habilitaciju i rehabilitaciju dece i omladine ometene u razvoju, zavodi za rehabilitaciju, banje i klimatska lečilišta, ustanove za mentalno zdravlje), ustanova socijalne zaštite (gerijatrijske ustanove, domovi za decu, domovi i centri za stara lica, dnevni boravci, centri za hronične bolesnike, domovi za invalidna lica, rezidencijalni centri za stara lica, zavodi za profesionalno osposobljavanje),  vaspitno-obrazovnih ustanova (škole, specijalne škole), kazneno-popravnih ustanova (centri za maloletničku delinkvenciju, okružni zatvori), velikih radnih organizacija, privatne prakse (rad na programima prevencije, planiranje odlaska u penziju, prilagođavanje poslova, prilagođavanje radnog mesta, prilagođavanje stambenih uslova), nevladinih organizacija.

Ako moje dete završi studije socijalnog rada, gde može da se zaposli?

Socijalni radnici imaju širok dijapazon mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru. Najveći broj se zapošljava u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, u ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme), u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovnim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, udruženjima građana i sl.

Ako moje dete završi studije logopedije, gde može da se zaposli?

S obzirom da studijski program karakteriše multidisciplinarnost, što studentima pruža mogućnost da pored specifičnih znanja i veština, steknu i opšta znanja iz oblasti medicinskih nauka, pedagoških, socioloških, lingvističkih, psiholoških čime se kvalifikuju za rad u raznorodnim oblastima i institucijama: u sistemu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savetovalištima); području vaspitanja i obrazovanja (kao stručni saradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za vaspitanje i obrazovanje), u sistemu socijalne zaštite (gerijatrijskim ustanovama, dečjim domovima, domovima za stara lica, dnevnim boravcima, službama pomoći u kući i ostalim oblicima zaštite na lokalnom nivou), posebnim ustanovama (centrima i specijalnim ustanovama za rehabilitaciju), naučno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.) i privatnoj praksi.

DA LI POSTOJE OLAKŠICE PRI PLAĆANJU ŠKOLARINE?

Na osnovu ugovora između “Komercijalne banke” i “Visoke škole socijalnog rada” nudimo studentske kredite za plaćanje školarine.  Rok otplate je 12 meseci.  Troškove kamate i jednokratne nadoknade snosi Visoka škola socijalnog rada.

Obrasci koje podnosilac zahteva overava kod svog poslodavca i to;

  • Potvrdu  poslodavca i
  • Rešenje o ADZ (overa u 2 primerka)

Uz navedeno, prilikom podnošenja zahteva, neophodno je dostaviti i promet uplata zarade za poslednjih 6 meseci iz banke preko koje se zarada isplaćuje i (poželjno) isplatne listiće za poslednje 3 zarade.

Zainteresovani su slobodni da se obrate ekspozituri Komercijalne banke na adresi Trg Nikole Pašića 2, Beograd ili telefonskim putem Jiliji (011/3232-406), Biljani (011/3347-031) ili Jeleni (011/3235-087) ili na mejl ekspoziture ekspo_28@kombank.com.  

ŠTA O ŠKOLI KAŽU STUDENTI I DIPLOMCI?

Dobila sam mnogo znanja. Predavanja su odlična i sadrže sveža znanja savremene logopedije. Profesori su jako ljubazni, dostupni u bilo kom trenutku, veliki stručnjaci u svom poslu. Znanje stečeno tokom studiranja je ono najvrednije što ćemo poneti kad završimo školovanje. Zaposleni u studentskoj službi su divni, ljubazni i strpljivi.

SVE PREPORUKE! OSTVARITE SVOJE SNOVE!

Dona Podunavac

student

Moje iskustvo na Visokoj školi socijalnog rada je krajnje pozitivno. Okruženje je prijatno, zaposleni su ljubazni, a profesori stručni i pravedni. U suštini iz ove Ustanove nosim samo pozitivna iskustva.

Anđela Milovanović

student

Ova visokoškolska ustanova je na zaista zavidnom nivou. Na osnovu ličnog iskustva mogu da kažem profesionalnost, dostupnost i ljubaznost su osnovne odlike ove ustanove. Srdačna preporuka za Visoku školu socijalnog rada svim budućim studentima. Vrata su otvorena svima koji žele da unaprede svoje znanje..

Benjamin Bojadžić

student, Facebook profil

Studiranje na Visokoj školi socijalnog rada za mene je predstavljalo pravo zadovoljstvo. Pored toga što raspolaže izuzetno kvalitetnim profesorskim kadrom, škola poseduje i veoma prijatan ambijent. Profesori su veoma posvećeni, dostupni i otvoreni za sva pitanja i nedoumice studenata. Predavanja su odlično raspoređena i zanimljiva, tako da se na svakom novom predavanju sva stečena znanja konstantno proširuju. Za jednu plemenitu i humanu granu nauke, kao što je to oblast socijalnog rada, smatram da je Visoka škola socijalnog rada pravi izbor. Razlog tome je što se ovde stiče adekvatno znanje koje doprinosi daljem profesionalnom napredku.

Dušica Trifunović

student, Facebook profil

Moje iskustvo sa Visokom školom socijalnog rada je zaista divno! Prezadovoljna sam. Kompetentnost i stručnost profesora je na zavidnom nivou, njihovo umeće prenošenja znanja takođe! Preporučila bih školu svima koji su zainteresovani za pomenutu oblast. Ovde će dobiti adekvatno obrazovanje!

Violeta Nenadić

diplomirani socijalni radnik

Tajna svakog uspeha je vera u sebe. Ulaganjem u svoje obrazovanje investirate u sopstvenu budućnost. Savršen balans između teorije i prakse, profesionalan odnos profesora prema studentima, ozbiljan pristup radu, konstantna podrška i otvorenost za saradnju, kao i kolegijalnost između samih studenata – uslovi su u kojima ćete izvući maksimum svojih potencijala. Upravo to Visoku školu socijalnog rada čini jedinstvenom. Pažljivo birajte svoje zanimanje i zapamtite – Ukoliko radite ono što volite, onda to zapravo nije posao, vec zadovoljstvo.

Simona Pavlović

diplomirani socijalni radnik