DOC. DR NEDA MILOŠEVIĆ

DOC.DR NEDA MILOŠEVIĆ

ŠEF KATEDRE ZA LOGOPEDIJU

E-MAIL: NEDA.MILOSEVIC@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2019 – do danas osnivač ustanove Logomedica instrumenti doo
 • 2018 – do danas šef katedre za logopediju
 • 2017 – do danas docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, 
 • 2014 – do danas direktor Centara za patologiju govora – Logomedica – odeljenje Vračar
 • Od 2010-2013.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – radno iskustvo stiče u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe
 • Od 2010 – do danas angažovana u privatnim školskim i predškolskim ustanova u Beogradu kao stručni saradnik – logoped.
 • Od 2009-2010.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – pripravnički staž sa položenim stručnim ispitom u Ministarstvu zdravlja

OBRAZOVANJE

 • 2017.godina Doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja)
 • 2010.godina Master rad na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima)
 • 2009.godina Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, odsek logopedija

EDUKACIJE I DODATNA USAVRŠAVANJA

 • Završila je profesionalnu edukaciju na HARVARD GRADUATE SCHOOL of EDUCATION – Razvojni pristup jačanja jezičkih sposobnosti i sposobnosti čitanja, Kembridž (SAD)
 • Završila je sertifikovan program: Podrška dece sa teškoćama čitanja i pisanja – UNIVERSITY OF LONDON, UCL Institute of Education and Dyslexia and Literacy International
 • Završila je sertifikovan program: Neurolingvistika – Saint Petersburg State University, Rusija

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Od 2014.godine licencirani je edukator i ekskluzivni zastupnik za područje Republike Srbije od strane Tara Centra (R.Hrvatska) za primenu:
 • Digitalnog signalnog procesiranja zvuka u rehabilitaciji govora, glasa i sluha – tehnologije u logopediji „Digitalni logopedski set“,
 • primena testa za poremećaj slušnog procesiranja – PSP – 1 test,
 • program „Učimo slušati” 
 • Slušni integracioni trening“ .
 • od 2014.godine edukator/instruktor za primenu mehaničkih logopedskih instrumenata: logopedske sondei logofon. 
 • Licencirana za primenu standardizovanih logopedskih instrumenata u inostranstvu
 • od 2019.godine autor je Kratkog programa „Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja – Prevencija disleksije“ namenjen logopedima, vaspitačima i učiteljima 
 • Autor PoPrograma– Poseban pripremni obrazovni program za decu sa jezičkim smetnjama i poremećajima
 • Autor je knjige „Fonološka sposobnost i fonološki poremećaji
 • Autor je Priručnika za upotrebu logopedskih instrumenata
 • Objavila je preko 50 naučnih i stručnih radova. 
 • Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara
 • učestvovala i organizovala skupove u našoj zemlji i inostranstvu

 

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Logopedska tehnologija
 • Poremećaj slušnog procesiranja
 • Fonološki poremećaji
 • Specifični poremećaj jezika
 • Specifične teškoće učenja

 KURSEVI

Osnovne studije

 • Fonetika u funkciji logopedije
 • Psihoakustika
 • Artikulaicono-fonološki poremećaji
 • Tretman govorno-jezičkih poremećaja

Master studije

 • Logopedska dijagnostika
 • Savremene tehnologije u logopediji

OSTALO

 • Dobitnik priznanja Udruženja logopeda Srbije 2014.godine “Zlatna plaketa za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti”.
 • Predsednica Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2014. do 2017.godine.
 • Član Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2012-2014.godine.
 • Sekretar Udruženja logopeda Srbije od 2010. do 2014. godine.

REFERENCE

 1. Milošević, N. (2019). Fonološka sposobnost i fonološki poremećaj. Monografija. Beograd: Visoka škola socijalnog rada.
 2. Milošević, N. (2019). Detection and treatment of children with auditory processing disorder in Republic of Serbia. Journal of Hearing Science. (9)1
 3. Milošević, N., Davinić, I. (2019). Poremećaj slušnog procesiranja. Međunarodni naučni skup Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu ALOS19: „Između tradicije i tranzicije“. Visoka škola socijalnog rada
 4. Milosevic, N., Vukovic, M. (2018). Awareness Of Rhyme In Preschool Children With Specific Language Impairment And Without Language Difficultiess. Croatian Journal Of Education-Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 20; Sp.Ed.No.2/2018 https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.2481
 5. Milosevic, N., Vukovic, M. (2017). Rapid naming in children with specific language impairment and in children with typical language development. Journal of special education and rehabilitation, Macedonia, Vol 18 (1-2). https://doi.org/10.19057/jser.2017.18
 6. Milošević, N., Vuković, M. (2016). Fonološka sposobnost kao determinanta definiranja i interpretacije fonološkog poremećaja. Hrvatska revija za rehabilitacijka istraživanja. Vol.52, No.1. https://doi.org/10.31299/hrri.52.2.8
 7. Milošević, N., Heđever, M., Drobnjak, B. (2015). Primena digitalnog logopedskog seta u tretmanu lateralnog sigmatizma. Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba: II Kongres logopeda Srbije. Međunarodni skup održan 15-17.maja 2015.godine. Zbornik radova Ur. Neda Milošević. Beograd: Udruženje logopeda Srbije,str. 187-195.