Doc. dr Maša Đurišić

 

Doc. dr Maša Đurišić

katedra: psihologija, okupaciona terapija

e-mail: masa.djurisic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2021 godine – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2010-2021. godine – profesor razredne nastave u OŠ „Veselin Maslešaˮ u Beogradu

OBRAZOVANJE

 • 2020. godine doktorila na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Povezanost školske klime i problema u ponašanju kod učenika mlađih razreda osnovne škole) i stekla zvanje Doktor defektoloških nauka
 • 2011. godine odbranila master rad na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: Uloga Interneta u permanentnom usavršavanju učitelja) i stekla zvanje Master učitelj
 • 2010. godine diplomirala na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje Profesor razredne nastave

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Član redakcije elektronske revije „Prosvetionikˮ, 2021. godine
 • Angažovana je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao stručno lice koje je učestvovalo u postupku davanja stručne ocene kvaliteta  rukopisa udžbenika (2018/2019; 2020/2021)
 • Angažovana je kao spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2019/2020; 2020/2021)
 • Realizator je odobrenog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „Razvijanje socijalnih veština u školi” (2016/2017. i 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021)
 • Član redakcije „Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju”, 2016. godine
 • Angažovana je kao autor na izradi studije  „Pokretači i determinante nasilja nad decom u Srbiji“, Udruženje građana  SeConS-grupa za razvojnu inicijativu i UNICEF, 2016. godine
 • Učestvovala je u realizaciji projekta „Podrška roditeljima dece sa teškoćama u učenju i ponašanju u procesu inkluzije”, odobrenom od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, 2012. godine

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Teorijski i metodski pristupi u prevenciji i tretmanu poremećaja ponašanja
 • Inkluzivno obrazovanje
 • Planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada

 KURSEVI

 • Evaluacija znanja i obrazovnih ishoda
 • Okupaciona terapija u školskom okruženju
 • Kognitivne strategije učenja
 • Okupaciona terapija – praksa

OSTALO

 • Član Društva defektologa Srbije

REFERENCE

 • Đurišić, M., i Žunić Pavlović, V. (2021). Školska klima i adaptivne karakteristike učenika mlađih razreda osnovne škole. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 20 (2), 93−108.
 • Đurišić, M. (2019). Školska klima: procena i unapređivanje. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 172 (4), 507−515.
 • Đurišić, (2018). Podrška učenicima sa emocionalnim i bihevioralnim poremećajima u obrazovno-vaspitnom sistemu. U M. Šćepanović (Ur.), Obrazovanje dece i učenika u inkluzivnim uslovima (str. 244−254). Društvo defektologa Vojvodine.
 • Đurišić, M., i Bunijevac M. (2017). Parental Involvement as a Important Factor for Successful Education. Center for Educational Policy Studies Journal, 7 (3), 135–153.
 • Đurišić, M., i Gajić, J. (2016). Socijalno funkcionisanje učenika sa problemima u ponašanju. Pedagogija, 71 (3), 347−358