DOC. DR EMINA BORJANIĆ BOLIĆ

ZVANJE IME PREZIME: DOC. DR EMINA BORJANIĆ BOLIĆ

KATEDRA: OKUPACIONA TERAPIJA

e-mail: emina.borjanic@asp.edu.rs

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – do danas – docentkinja Visoke škole socijalnog rada u Beogradu.
 • Septembar 2015 – Septembar 2018 god.  SONECO d.o.o., Beograd.
 • Jun 2003 – Septembar 2015.god. –  Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd. OJ „Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece“.

OBRAZOVANJE

 • 2016.godina doktorirala/o na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu (tema: Izgaranje na poslu i vikarijske traume kod zaposlenih u socijalnoj zaštiti dece i mladih)
 • 2011.godina magistarski rad na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu (tema: Promena ponašanja kod dece – ishodi tretmana u Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece)
 • 1999.godina diplomirala na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra za socijalni rad i socijalnu politiku.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Članica radne grupe za socijalnu politiku, Mental Health Europe, Brisel. (10/2018-10/2021)
 • Zamenica člana Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2025), i Predloga akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima (2020-2022) Beograd, Srbija.

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Profesionalni rizici u socijalnom radu – vikarijska trauma i sindrom izgaranja
 • Zaštita dece zasnovana na znanjima o traumi
 • Deca na alternativnom staranju
 • Negativna iskustva u detinjstvu
 • Vođenje slučaja

KURSEVI

 • Socijalni rad sa porodicom (OAS Socijalni rad)
 • Osnovi gerontologije (OAS Socijalni rad; OAS Okupaciona terapija)
 • Okupaciona terapija u adaptaciji radne sredine (OAS Okupaciona terapija)
 • Profesionalni rizici u humanističkim profesijama (OAS Okupaciona terapija; OAS Logopedija)

OSTALO

 • Saradnica Centra za edukaciju i razvoj ličnosti – KRUGOVI
 • Član Društva socijalnih radnika Srbije

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Borjanić Bolić, E., Ristić, I. (2021). Škola senzitivna na traumatična iskustva dece, Baština, Vol 31. Sveska 55, str.469-486.
  https://iskp.co.rs/wp-content/uploads/2022/01/BASTINA-55-za-nbs.pdf
 2. Borjanić Bolić, E. (2019). Socijalni rad sa decom i mladima i zaštita zasnovana na znanjima o traumi. U: M. Miljević (ur.) Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova (str. 493 -503). Beograd: Visoka škola socijalnog rada i Krimski federalni univerzitet imeni V. I. Vernadskogo.
 3. Borjanić Bolić, E. (2018). Mogućnosti prevazilaženja vikarijske traume kod profesionalnih pomagača u zaštiti dece i mladih. Temida, br.3, Vol. 21, str. 411-428.
  http://www.vds.rs/File/Temida1803.pd
 4. Borjanić Bolić, E. (2018). Secondary traumatic stress and vicarious tramatization in child welfare professionals in Serbia, Journal of Public Child Welfare, Volume 13, Issue 2, 214-233. DOI:10.1080/15548732.2018.1502117.
  https://trandfonline.com/eprint/RyJ7NpMwhhaWkicZpKEX/full
 5. Živanović, M., Borjanić Bolić, E., Vukčević Marković, M. (2021).
  Psychometric properties and structural validity of the Serbian version of the Copenhagen Burnout Inventory (CBIser). SAGE Open. Vol. 11. br.4.DOI: 10.1177/21582440211048889.