DOC. DR ANA GRBIĆ
ZVANJE IME PREZIME: DOC.DR ANA GRBIĆ

KATEDRA: SOCIJALNI RAD

E-MAIL: ANA.GRBIC@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2018 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu;
 • 2015 -2018- docent Pravnog fakulteta  Univerziteta Megatrend u Beogradu;
 • Od 2011-2015.- asistent  Pravnog fakulteta Univerziteta Megatrend u Beogradu;
 • Od 2008-2010- saradnik u nastavi Fakulteta za drzavnu upravu i administraciju Univerziteta Megatrend u Beogradu;

OBRAZOVANJE

 • 2015.godina doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Megatatrend u Beogradu (tema: Upravljanje sistemom društvene brige o porodici i deci i njegove implikacije na porodične odnose i razvoj lokane zajednice )
 • 2010.godina master/ magistarski rad na Fakultetu_za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta (tema: Socijalna poitika RS sa posebnim osvrtom na problem nezaposlenosti).
 • 2007.godina diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra:Socijalna politika i socijalni rad

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

Saradnik na projektu Ministarstva nauke RS, Broj 47004”Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta“ .

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Društvena zastita porodice i dece
 • Socijalna sigurnost
 • Porodično i socijalno zakonodavstvo

KURSEVI

 • Socijana uključenost i smanjivanje siromaštva
 • Socijalni rad i država blagostanja
 • Stručna praksa
 • Sociologija obrazovanja

OSTALO

 • Koordinator Centra za razvoj karijere Visoke škole socijanog rada

REFERENCE (do 5 značajnih)

1.D.Todić, T.todosijević, A. Grbic„Land Protection and Climate Changes in the Regulations of the Republic of Srbia ( Harmonization of the National Legislation wit EU Legislation)“Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change,Advances in Geoecology 43, Catena Verlag Gmbh,35447, Reiskirchen ,Germany,2014.p(211-221)ISBN 978-3-923381-61-6,US ISBN 1-59326-265-5

2.Grbić, A, Todić, D“ Javne politike i učešće javnosti u njihovom kreiranju“Megatrend revija, 2011 str.(379-408),UDK 323.21(497.11); 251.072.6./7(497.11),ISSN 1820-3159,UDK 33-

3.Blanuša, А., Grbić, А.,“ Učešće građana u upravljanju u lokanoj samoupravi u Republici Srbiji#, Megatrend revija, 2011, Beograd.str.( 605-622),UDK352(497.11),ISSN 1820-3159,UDK 33.

4.Todić, D., Grbić A., “Hemijski udesi u propisima Evropske unije”, Evropsko zakonodavstvo, Institut za Međunarodnu politiku i privredu, godina XI, br.39-40, str. (337-352), Beograd,2012 UDK:544.34:061.1UDK34,ISSN 1451-3188.

5.Grbić, A., Vuković, J. „Razvoj i impementacija zakonodavstvo sistema državne brige o porodici i deci u okvire savremenog porodičnog života, Megatrend revija2/2017, Beograd, str (145-158) UDC364.65-053.2UDK34ISSN 1820-4570.