„AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI,

OKUPACIONOJ TERAPIJI, PSIHOLOGIJI I

SOCIJALNOM RADU- ALOPS 22“

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Beograd, 1. i 2. decembar 2022.

U procesu akreditacije u oblastima socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja

Tema:

POGLED U BUDUĆNOST: HUMANISTIČKE NAUKE I PRAKSA

Poštovani,

u skladu sa svojom misijom usmerenom na razvoj obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Sveučilište Hercegovina, Visoka strukovna škola ICEPS, u saradnji sa Кomorom socijalne zaštite Srbije i Srpskom logopedskom asocijacijom organizuje peti po redu Međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije, psihologije i socijalnog rada ALOPS22. Kao i prethodnih godina i ovogodišnji skup predstavljaće priliku za objedinjavanje vodećih pogleda akademskih naučnika i pronicljivih praktičara iz zemlje i inostranstva na postavljene teme iz navedenih oblasti. Uvažavajući Vaše dosadašnje rezultate u naučnom i stručnom radu pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete razmeni znanja, iskustava i uspešnosti i ovogodišnjeg skupa. ALOPS22 je planiran kao konferencija koja se održava na Visokoj školi socijalnog rada, Beograd, sa mogućnošću prisustva i putem Zoom aplikacije.

TEMATSKA PODRUČJA

AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI

Preventivni pristupi u logopediji

Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici

Inovativna logopedska tehnologija

Savremeni modeli logopedskog tretmana

Normativni okvir logopedske profesije

Logopedska profesija u pandemiji Covid

AKTUELNOSTI U OKUPACIONOJ TERAPIJI

Specijalna edukacija i rehabilitacija

Izazovi i iskustva u praksi okupacionih terapeuta

Procena i tretman u okupacionoj terapiji

Okupaciona terapija kod dece

Okupaciona terapija i zdravo starenje

Okupaciona terapija i mentalno zdravlje

Okupaciona terapija i fizikalna rehabilitacija

Okupaciona terapija i rana intervencija

Podrška i osnaživanje porodice

Senzorna integracija

Savremene i asistivne tehnologije

Praksa zasnovana na dokazima

AKTUELNOSTI U PSIHOLOGIJI

Psihološke krizne intervencije

Stres, trauma i rezilijentnost

Krize i razvoj

Izazovi za mentalno zdravlje

Psihologija krizne komunikacije

Kreativnost i inovacije u kriznim vremenima

Prevencija nasilnih veza mladih

Informacione tehnologije u psihoterapiji i savetovanju

Razumevanje nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja iz psihološke i psihoterapijske perspektive

Multikulturalnost u teoriji i praksi psihološkog savetovanja

Celoživotni razvoj i obrazovanje

Uticaj krize na obrazovanje  i održivi razvoj

AKTUELNOSTI U SOCIJALNOM RADU

Iskustva socijalne zaštite u periodu pandemije izazvane Covidom19

Uticaj pandemjskih okolnosti na porast  nasilja u porodici i vršnjačkim grupama

Bolesti zavisnosti: novi oblici, virtuelna stvarnost

Sajber prostor – novi aspekt nasilja                                                                                                Pravosuđe i socijalna zaštita                                                                                                                 Novi aspekti bavljenja psihoterapijom za struku socijlanog rada                                                                                                           Savetodavni i supervizijski rad u socijalnoj zaštiti

Novi vidovi psihosocijalnih preventivnih programa

Privredna delatnost i nevladin sektor kao interesantno polje za kreativnost u socijlanom radu

Briga za stare: izazovi u socijalnoj zaštiti


Radni jezici Skupa su srpski i engleski.

Na skupu će biti izloženi originalni naučni radovi, pregledni radovi i studije slučaja, koji nisu prethodno publikovani, niti sapšteni na drugim skupovima.

Oblici učešća na skupu su usmena saopštenja i poster prezentacije.

 

VAŽNI DATUMI

 

Učesnici sa saopštenjem

Prijava učešća i dostavljanje apstrakata

do 5.10.2022.

Obaveštenje učesnika o prihvatanju apstrakta

do 10.10.2022.

Dostavljanje radova u celini

do 5.10.2022.

Uplata kotizacije

do 15.11.2022.

Obaveštenje učesnika o prihvatanju radova u celini

do 1.11.2022.

Učesnici bez saopštenja

Prijava učešća

do 15.11.2022.

Uplata kotizacije

do 15.11.2022.

 

Prijava za učešće na Skupu je obavezna za sve učesnike, bez obzira na način učešća. Prijava se vrši slanjem popunjenog Prijavnog obrasca na email adresu: alops22@asp.edu.rs

 

KOTIZACIJA

Rana kotizacija: do 10.10.2022.

Kasna kotizacija: do 15.11.2022.

Nakon navedenih datuma cena kotizacije iznosi 150€ u dinarskoj protivvrednosti.

 

Za učesnike iz Srbije:

 

 

do 10.10.2022.

do 15.11.2022.

Aktivno učešće                           

6.000 RSD

9.000 RSD

 

Pasivno učešće                           

3.000 RSD

4.500 RSD

 

Studentska kotizacija*                

2.000 RSD

3.000 RSD

 

Za učesnike iz inostranstva:

 

 

do 10.10.2022.

do 15.11.2022.

Aktivno učešće                           

60 EUR

90 EUR

 

Pasivno učešće                          

40EUR

60EUR

 

Studentska kotizacija*                

20 EUR

30 EUR

*pravo na studentsku kotizaciju imaju svi studenti osnovnih i master studija logopedije, okupacione terapije, psihologije i socijalnog rada sa svih akreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji i regionu. Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.

 

Uplate je potrebno izvršiti na sledeće račune:

Broj računa: 170-0030036480000-17 Unikredit banka

Za uplate iz inostranstva: RS0071900001783 Komercijalna banka

BIC/SWIFT CODE: KOBBRSBG

Naziv ustanove: Visoka škola socijalnog rada

Adresa: Terazije 34, 11000 Beograd

Označite bankovni transfer kao: ALOPS22  + ime i prezime

Kopiju (skeniranu) uplatnice pošaljite na: alops22@asp.edu.rs

 

Uplatom kotizacije stiče se pravo na: učešće na skupu, objavljivanje apstrakta i/ili rada u zborniku (CD), konferencijski materijal i osveženje tokom skupa.

 

ZVANIČNI JEZICI SKUPA

Zvanični/radni jezici Naučnog skupa su srpski i engleski.

 

PRIPREMA SAOPŠTENJA

 

Da biste aktivno učestvovali na konferenciji možete prijaviti samo sažetak ili sažetak i ceo rad.

Jedan autor može da prijavi najviše dva rada, s tim što samo na jednom može biti prvi autor. Autori mogu predati apstrakt i/ili rad u celini. Apstrakte i radove u celini treba pripremiti prema Uputstvima za autore koja su data u prilogu ovog poziva i poslati na e-adresu: alops22@asp.edu.rs. Za sve prijavljene apstrakte i radove će biti primenjen postupak dvostruko anonimnog recenziranja. Prihvaćeni apstrakti će biti objavljeni u Zborniku apstrakata, a prihvaćeni radovi u Zborniku radova.

SERTIFIКATI

Potvrde o učešću na skupu (sa saopštenjem i bez saopštenja) će biti dodeljeni svim učesnicima Skupa koji su uplatili kotizaciju. Organizator će akreditovati Skup kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Кomore socijalne zaštite i Zdravstvenog saveta Srbije.

 

КONTAКT

Za sve ostale informacije, možete se obratiti na e-adresu: alops22@asp.edu.rs.