ASISTENT ALEKSANDAR STEVANOVIĆ

      Aleksandar Stevanovic

ASISTENT ALEKSANDAR STEVANOVIĆ

KATEDRA: PSIHOLOGIJA

E-MAIL: ALEKSANDAR. STEVANOVIC@ASP.EDU.RS

PROFESIONALNA KARIJERA

 • od 2021.          Asistent, Visoka škola socijalnog rada, Beograd
 • 2018 – 2019.   Profesor zdravstvene psihologije, Srednja škola “Sveti Sava”, Beograd
 • 2016-2017.      Saradnik u nastavi – demonstrator, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini,  sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • 2015 – 2016.   Profesor psihologije – pripravnik, Ekonomsko-trgovinska škola, Vranje

OBRAZOVANJE

 •  2022 –  Student doktorskih studija, Universidad Catolica de Murcia, Španija (UCAM)
 • 2019 -Student doktorskih studija, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2018. godine odbranio master rad na Filozofskom fakultetu, Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i stekao zvanje master psiholog – modul klinička psihologija (tema: „Povezanost stepena traume i opšte psihopatologje kod izbeglica sa Bliskog istoka“)
 • 2014. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu, Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i stekao zvanje diplomirani psiholog (tema: „Domeni ličnosti i intimno ponašanje“)

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI

 • od 2019 – volonter na projektu Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja“, Centar za bihejvioralnu genetiku, Filozofski fakultet, Novi Sad.
 • 2017. IAN – Međunarodna mreža pomoći, Beograd. „Istraživanje psiholoških parametara i kvaliteta života izbeglica sa Bliskog istoka”, Beograd – Preševo.
 • 2016 – 2017.   Grupa 484 iz Beograda,“U susret boljoj zaštiti razdvojene i dece bez pratnje u migracijama“, Preševo.
 • Učesnik na naučnim i stručnim skupovima od međunarodnog i nacionalnog zančaja sa preko dvadeset saopštenih radova iz oblasti Psihologije

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Kvalitativna istraživanja u psihologiji
 • Razvoj ličnosti, Self – koncpet i identitet
 • Psihoterapija i savetovanje

KURSEVI

 • Psihologija ličnosti 1
 • Psihologija ličnosti 2
 • Osnovi savetovanja i psihoterpije
 • Uvod u psihoanalizu

OSTALO

 •  2022 – edukant O.L.I. Integrativne psihodinamske psihoterapije, Beograd
 • 2021 –  član Društva psihologa Srbije
 • 2020. Osnovna obuka – softver za kvalitativnu obradu podataka, MAXQDA (Analitics pro 2020).
 • 2014 – 2016.    jednogodišnji edukativni kurs iz Psihodinamski orijentisane psihoterapije, Centar za psihodramu, Niš
 • 2013. uvodni kurs iz Grupne psihoterapije, Beogradu

REFERENCE

 1.  Stevanović, A., (2021). Kvalitativna analiza Self – koncepta kod blizanca. Međunarodno naučno – stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, 28 – 30. oktobar 2021., Novi Sad: Knjiga rezimea str. 158 i 159. http://stup.ff.uns.ac.rs/STuP2021.pdf
 2. Stevanović, A., (2021). Seksualni identitet – demiseksualnost kao poluseksualnost ili kvalitetno izbirljivi čudaci. Međunarodni naučni skup, Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu – ALOPS 21, 25 – 26 novembar 2021., Beograd: Knjiga rezimea str.150. https://drive.google.com/file/d/1a5NIDnyObib0PJziQWsCEoHCaCJJ83L7/view
 3. Stevanović, A., Martinović, V. (2018). Primena vaspitnih naloga i uticaj na razvoj maloletnika. U M. Lončar Vujnović (Ur.), Nauka bez granica II: Međunarodni tematski zbornik, knjiga 5: Glasovi (str. 305-322). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. https://drive.google.com/file/d/1bzl2N4aKci_8XqMG203gr0txOwUtkbZ_/view
 4. Stevanović, A., Keljanović, A. (2017). Stavovi mladih o uslugama psihologa i psihoterapeuta u savremenom društvu. Međunarodno naučno – stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, 19 – 21. oktobar 2017., Novi Sad: Knjiga rezimea str. 83. ISBN : 978 – 86- 6065-434-4 http://stup.ff.uns.ac.rs/STuP_2017.pdf
 5. Stevanović, A. (2017) Domeni ličnosti i intimno ponašanje. 65. Naučno – stručni skup Kongres psihologa Srbije, Globalizacija i lokalizacija psihologije, 24-27. maj 2017., Zlatibor: Knjiga rezimea str. 130 i 131.  http://dps.org.rs/images/65_Naucno-strucni_skup_psihologa_Srbije_-_Knjiga_rezimea.pdf
 •