„AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI,

OKUPACIONOJ TERAPIJI,

PSIHOLOGIJI I SOCIJALNOM RADU

-ALOPS 21“

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

Visoka škola socijalnog rada, Beograd,

Terazije 34 & Online stream

Beograd, 25. i 26. novembar 2021.

“NOVA REALNOST: KONTINUITET I PROMENE”

PRVI POZIV

U skladu sa svojom misijom usmerenom na razvoj obrazovanja i nauke Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, u saradnji sa Komorom socijalne zaštite, organizuje četvrti po redu Međunarodnu naučnu konferenciju iz oblasti logopedije, okupacione terapije, socijalnog rada, a od ove godine i psihologije, zbog čega je i akronim Konferencije (ALOS) dobio jedno slovo P i sada glasi ALOPS.

Kao i prethodnih godina i ovogodišnji naučni skup predstavljaće priliku za objedinjavanje vodećih pogleda akademskih naučnika i pronicljivih praktičara iz zemlje i inostranstva na postavljene teme iz oblasti logopedije, okupacione terapije, socijalnog rada i psihologije. Uvažavajući Vaše dosadašnje rezultate u naučnom i stručnom radu pozivamo Vas da nam se pridružite i svojim učešćem doprinesete razmeni znanja i iskustava i uspešnosti i ovogodišnjeg Međunarodnog naučnog skupa.

ALOPS21 je planiran kao online Konferencija ali u slučaju promena pandemijskih uslova, drago bi nam bilo da se vidimo uživo.

TEMATSKA PODRUČJA

AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI

Preventivni pristupi u logopediji

Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici

Inovativna logopedska tehnologija

Savremeni modeli logopedskog tretmana

Normativni okvir logopedske profesije

Logopedska profesija u pandemiji Covid

AKTUELNOSTI U OKUPACIONOJ TERAPIJI

Specijalna edukacija i rehabilitacija

Izazovi i iskustva u praksi okupacionih terapeuta

Procena i tretman u okupacionoj terapiji

Okupaciona terapija kod dece

Okupaciona terapija i zdravo starenje

Okupaciona terapija i mentalno zdravlje

Okupaciona terapija i fizikalna rehabilitacija

Okupaciona terapija i rana intervencija

Podrška i osnaživanje porodice

Senzorna integracija

Savremene i asistivne tehnologije

Praksa zasnovana na dokazima

AKTUELNOSTI U PSIHOLOGIJI

Psihološke krizne intervencije

Stres, trauma i rezilijentnost

Krize i razvoj

Izazovi za mentalno zdravlje

Psihologija krizne komunikacije

Kreativnost i inovacije u kriznim vremenima

Prevencija nasilnih veza mladih

Informacione tehnologije u psihoterapiji i savetovanju

Razumevanje nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja iz psihološke i psihoterapijske perspektive

Multikulturalnost u teoriji i praksi psihološkog savetovanja

Celoživotno obrazovanje

Uticaj krize na obrazovanje

AKTUELNOSTI U SOCIJALNOM RADU 

Izazovi socijalne zaštite u periodu pandemije izazvane Kovidom19

Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje

Bolesti zavisnosti: novi oblici, virtuelna stvarnost

Nasilje i kriminal u sajber prostoru

Problemi izazvani delovanjem verskih sekti

Specifičnosti rada sa ugroženim populacijama

Novine u savetodavnom i supervizijskom radu

Novi vidovi psihosocijalnih preventivnih programa

ZNAČAJNI DATUMI:

 

Prijava učešća i slanje apstrakta: 10.10.2021.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 25.09.2021.

Rok za dostavljanje celih radova: 15.12.2021.

Obaveštenje o prihvatanju radova: 28.12.2021.

Prijava pasivnog učešća: 10.11.2021.

Slanje kompletnih radova i obaveštenje o prihvatanju radova nakon izloženih prezentacija na ALOPS21.

ZVANIČNI JEZIK KONFERENCIJE

 

Zvanični/radni jezici Naučne konferencije su srpski i engleski.

PREUZMITE OBRAZAC ZA PRIJAVU

KOTIZACIJA

Rana kotizacija aktivno učešće:

do 30.10.2021.6000

Kasna kotizacija aktivno učešće :

do 10.11.2021. 9000

Rana kotizacija pasivno učešće u ustanovi: do 20.11.2021. 3.000

Kasna kotizacija pasivno učešće u ustanovi : do 25.11.2021. 4000

Rana kotizacija pasivno učešće online: do 20.11.2021. 2.000

Rana kotizacija pasivno učešće online grupa (minimum 5 učesnika*) 6.000

Kasna kotizacija pasivno učešće online : do 25.11.2021. 3.000

Studentska kotizacija u ustanovi* – 2.000 rsd/3.000 rsd

Studentska kotizacija online* – 1.000 rsd/2.000 rsd

Rana kotizacija pasivno učešće online grupa (minimum 5 učesnika) podrazumeva minimum 5 učesnika iz jedne ustanove za online praćenje skupa preko jednog linka. Samo prijavljeni učesnici dobijaju potvrdu prisustva I bodove

Nakon navedenih datuma cena kotizacije iznosi 150€ u dinarskoj protivvrednosti.

****

Kotizacija uključuje zbornik apstrakta (CD), konferencijski materijal i osveženje tokom skupa*.

Plaćena kotizacija i dve pozitivne recenzije su uslov za objavljivanje rada.

PRIJAVA PASIVNIH UČESNIKA JE OBAVEZNA PUTEM MEJL ADRESE: ALOPS21@ASP.EDU.RS

Kopiju (skeniranu) uplatnice pošaljite na: alops21@asp.edu.rs

Za učesnike iz Srbije:

 • Aktivno učešće – 6.000 rsd / 9.000 rsd
 • Pasivno učešće – 3.000 rsd / 4.500 rsd
 • Studentska kotizacija* – 2.000 rsd/3.000 rsd

*pravo na studentsku kotizaciju imaju svi studenti osnovnih i master studija logopedije, okupacione terapije, psihologije i socijalnog rada sa svih akreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.

Za učesnike iz inostranstva:

 • Aktivno učešće – 60 Eura – 90 Eura
 • Pasivno učešće – 40 Eura – 60 Eura

Uplate je potrebno izvršiti na sledeće račune:

Broj računa: 170-0030036480000-17 Unikredit banka

Za uplate iz inostranstva:RS0071900001783 Komercijalna banka

BIC/SWIFT CODE: KOBBRSBG

Naziv ustanove: Visoka škola socijalnog rada

Adresa: Terazije 34, 11000 Beograd

Označite bankovni transfer kao: ALOPS21  + ime i prezime

Kopiju (skeniranu) uplatnice pošaljite na: alops21@asp.edu.rs

UPUTSTVO ZA AUTORE – DOSTAVLJANJE SAŽETAKA

 

Predlog sažetka rada za izlaganje na konferenciji treba da sadrži: ime i prezime autora, afilijaciju, naslov, tekst sažetka rada i ključne reči. Tekst sažetka treba napisati u obimu do 300 reči (font 12, Times New Roman, Justify), a on treba da sadrži: predmet analize, cilj rada, korišćene teorijsko-metodološke pristupe, rezultate i zaključke rada. Ispod teksta sažetka navesti do 5 ključnih reči. Jedan autor može prijaviti najviše dva rada, pri čemu samo na jednom može biti prvi autor. Naslov rada i apstrakt poslati na srpskom i engleskom jeziku. Apstrakti svih prijavljenih radova biće podvrgnuti recenzentskom postupku. Apstrakti prihvaćenih radova za saopštenje na Međunarodnom naučnom skupu biće publikovani u Zborniku rezimea.

Celi radovi biće štampani u tematskim zbornicima kategorije M14 i M33 nakon završetka Konferencije svih autora koji budu prezentovali radove i dobili dve pozitivne recenzije. Celi radovi se šalju na engleskom jeziku.

 

Apstrakte slati na email adresu: alops21@asp.edu.rs

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMU RADOVA

 

Rok za dostavljanje celih radova je 15.12.2021.

 

Izuzetno je važno da radove pripremite prema navedenim propozicijama. Imajte na umu da su autori sami odgovorni za lektorisanje svojih radova.

Оbim rada: minimum 24.000, maksimim  30.000 karaktera (sa razmacima)

Jezici: srpski i engleski

Format teksta: MS Word (.docx, .doc)

Font: Times New Roman, latinica

Format stranice: A4 (210×297mm)

Razmak između redova (Line spacing): 1,5

Margine: leva 2cm, desna 1,5cm, gornja 2cm, donja 1,5cm

Naslov rada: 14 pt., bold, centralno ravnanje (alignment centered), velika slova, jedan prored iznad i ispod naslova

Imena i afilijacije autora: 12 pt., centralno ravnanje (alignment centered), jedan prored ispod naslova, jedan autor mora biti podvučen kao autor koji će prezentovati rad

E-mail autora za korespodenciju: u prvoj fusnoti, 10 pt., potpuno ravnanje (alignment justified), na dnu naslovne strane

Apstrakt: 200-300 reči, 12 pt. potpuno ravnanje (alignment justified), jedan prored ispod afilijacija

Rezime (Summary): na kraju rada, posle spiska korišćene literature, na engleskom; isti uslovi kao i za apstrakt

Ključne reči: odmah ispod apstrakta – do 6 ključnih reči

Tekst rada: 12 pt., potpuno ravnanje (alignment justified)

Podnaslovi: 12 pt, bold, velika slova, centralno ravnanje, jedan prored iznad i ispod podnaslova, bez rednog broja

Citiranje: APA 6

Navođenje referenci abecednim redom, 10 pt, regular, obostrano poravnanje

Naslovi slika: 12 pt., italic, centrirano ispod slike

Naslovi tabela: 12 pt., italic, centrirano iznad tabele

Formati slika: TIF, GIF, JPG, BMP, WMF, CDR

Radove slati na e-mail: alops21@asp.edu.rs

 

CITIRANJE REFERENCI U TEKSTU

Referenca se stavlja u zagrade i treba da sadrži prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju doslovnog navoda, stranicu (primer: Mišović, 2016, str. 22; Hariss, 2010, pp. 24).

Ako se u članku citira referenca sa dva autora, treba oba autora navesti na svakom mestu gde se citira njihov rad (primer: Ristić & Medenica, 2019).

Ako se u radu citira referenca sa tri do pet autora, prvi put se u tekstu pišu svi autori (primer: Ristić, Medenica & Đurđević, 2016), a u svim narednim citatima piše se prezime prvog autora, sa dodatkom et al (za reference na engleskom i drugim stranim jezicima), odnosno dodatkom i sar. (za reference na srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku), uz godinu izdanja, odvojenu zarezom (primeri: Hulm et al., 2007; Ristić i sar., 2016).

Ukoliko se citira referenca sa šest i više autora, u tekstu se navodi samo prezime prvog autora, dodatak et al (za reference na engleskom i drugim stranim jezicima), odnosno dodatak i sar. (za reference na srpskom/bosanskom/hrvatskom jeziku).

Ukoliko se autor u rukopisu istovremeno poziva na više izvora, reference u zagradi treba da budu navedene abecednim redom, odvojene tačkom i zarezom, a ako ima više referenci istog autora, onda i hronološki, odvojeno zarezom (primer: Begić, 2017; Junuzović-Žunić, 2002, 2013; Teskeredžić, 2014). U slučaju da se u tekstu pojavljuje više referenci jednog ili više istih autora iz iste godine, neophodno je nakon godine izdanja navesti po jedno malo slovo za svaku od referenci, počevši od slova a za izvor koji se prvi pojavljuje u tekstu (primeri: Kiš-Glavaš, 2010a; Kiš-Glavaš, 2010b; Kiš-Glavaš, 2012a,b).

REFERENCE U POPISU LITERATURE

Na kraju članka, u popisu literature treba navesti sve izvore koji se referišu ili navode u tekstu članka. Lista referenci se formira prema APA pravilima – The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed., 2010.

Abecednim redom po prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog (istih) autora. Reference se navode u izvornom obliku, na pismu na kom su objavljene. Pri navođenju internetskih izvora neophodno je naznačiti datum preuzimanja informacija.

Primeri navođenja članka sa jednim autorom:

 1. Marković, M. (2012). Teorija disperzije i vokalski sistem srpskog jezika. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 55(2), 53-70.
 2. Alt, M. (2011). Phonological working memory impairments in children with specific language impairment: Where does the problem lie? Journal of Communication Disorders, 44 (2), 173–185.

Primeri navođenja članka sa dva autora:

 1. Milošević, N., & Vuković M. (2016). Fonološka vještina kao determinanta definiranja i interpretacije fonološkog poremećaja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 52(2), 83-94.
 2. Austin, B. S., & Lee, C. L. (2014). A Structural Equation Model of Vocational Rehabilitation Services: Predictors of Employment Outcomes for Clients with Intellectual and Co-occurring Psychiatric Disabilities. Journal of Rehabilitation, 80(3), 11-20.

Primeri navođenja članka sa tri do pet autora:

 1. Radić Šestić M., Milanović Dobrota, B., & Radovanović, V. (2013). Zainteresovanost osoba sa lakom intelektualnom ometenošću za zaposlenje. Beogradska defektološka škola, 19(1), 171-182.
 2. Burge, P., Quellette-Kuntz, H., & Lysaght, R. (2007). Public views on employment of people with intellectual disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation, 26, 29-37.

Primer navođenja članka sa šest i više autora:

 1. Bax, M., Goldstein, M., Rosenbaum, P., Leviton, A., Paneth, N., Dan, B., … & Damiano, D. (2005). Proposed definition and classification of cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 47(8), 571-576.

Primer navođenja članka sa DOI brojem:

 1. Andrews, A., & Rose, J.L. (2010). A Preliminary Investigation of Factors Affecting Employment Motivation in People With Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7(4), 239-244. DOI: 10.1111/j.1741-1130-2010.00272.x

Primeri navođenja knjiga:

 1. Gligorović, M. (2015). Procena radnih sposobnosti, sklonosti i veština osoba sa intelektualnom ometenošću. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (ICF).
 2. Bernthal, J., & Bankson, N. (2004). Articulation and Phonological Disorders (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Primeri navođenja poglavlja knjige:

 1. Jablan, B., & Hanak, N. (2008). Teorija uma dece sa oštećenjem vida. U N. Glumbić (Ur.), Teorija uma dece sa posebnim potrebama (str. 96-110). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Izdavački centar (CIDD).
 2. Moriss, J.R., & Moriss, Y.P. (2011). Developmental Disabilities. In S.R. Flanagan, H. Zaretsky & A. Moroz (Eds.), Medical aspects of disability: A handbook for the rehabilitation professional – Forth Edition (pp. 237-264). New York: Springer Publishing Company.

Primeri navođenja članka iz zbornika radova:

 1. Petričević, M., & Vantić-Tanjić, M. (2018). Samopoimanje braće i sestara djece s posebnim potrebama. U M. Nikolić & M. Vantić-Tanjić (Ur.), Zbornik radova „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ (str. 247-259). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih.
 2. Nikolic, M., Vantic-Tanjic, M., & Imširović, F. (2010). Influence of gender on friendship quality evaluation at students with slow cognitive development in regular education conditions. In G. Nedovic et al. (Eds.), „Special education and rehabilitation-science and/or practice“ (pp. 725-748). Sombor: Society of Special Educators and Rehabilitators of Vojvodina, Novi Sad.

Primeri navođenja doktorskih disertacija i magistarskih radova:

 1. Bratković, D. (2002). Kvaliteta življenja osoba s umjerenom i težom mentalnom retardacijom u obiteljskim i institucionalnim uvjetima života (Doktorska disertacija). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
 2. Franchi, D. (1998). Performance profile of children with learning disabilities and sensory integration dysfunction: An underlying constructional abilities deficit (Doctoral disertation). Toronto: Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.

Primeri navođenja elektronskih izvora:

 1. Siperstein, G. N., Sugumaran, K., Norins Bardon, J., & Parker, R. C. (2004). Attitudes of the Public in India towards People with Intellectual Disabilities /online/. Retreived on 25th January 2018 from https://media.specialolympics.org/soi/files/healthy-athletes/Research-Studies/India_ Full_Report.pdf
 2. Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. (2008). Preuzeto 2. listopada 2014. sa http://skupstinabd.ba/ba/zakoni/ba/zakon-o-obrazovanju-u-osnovnim-i-srednjim-kolama.html
 3. POSTER PREZENTACIJA – UPUTSTVA ZA PRIPREMU POSTERA

Tehničke karakteristike postera

Poster za prezentaciju rada se izrađuje na B1 formatu papira (707mm × 1000mm) i ne sme prelaziti navedene dimenzije. Gramaža papira na kojem se izrađuje poster ne bi trebalo da bude manja od 140 g/m2.

Sadržaj postera

Ispod zaglavlja postera obavezno se upisuju naslov rada i podaci o autoru/autorima i institucijama.

Autorima se preporučuje da poster sadrži sledeće celine:

˗ Apstrakt ‒ sačinjen u skladu sa uputama za pisanje rada;

˗ Uvod ‒ naglasiti ciljeve koji su postavljeni u istraživanju;

˗ Metode rada ‒ opisati uzorak istraživanja, merni instrumenti, način sprovođenja istraživanja i metode obrade podataka;

˗ Rezultati – za prezentovanje rezultata koristiti jednostavne grafičke prikaze (tabele, grafikone, slike) i uz njih obavezne legende radi lakšeg snalaženja;

˗ Zaključak – treba da bude kratak i jasan.

Autori mogu dodati i druge celine za koje smatraju da su neophodne (literatura, zahvalnica i slično).

Propisane veličine i stil fontova:

˗ Naslov rada – Arial, 72 pt, Centered, All Caps

˗ Podaci o autoru/autorima i instituciji/institucijama – Arial, 28 pt, Centered

 1. UPUTSTVA ZA USMENU PREZENTACIJU

Osnovna i obavezna pravila:

˗ Vašu ppt. prezentaciju pripremite u 2007 ili 2010 verziji.

˗Prezentaciju poslati najkasnije pet dana prije početka konferencije na e-mail: alops21@asp.edu.rs

˗ Vreme trajanja usmene prezentacije je maksimalno 10 minuta.

NAUČNI I PROGRAMSKI ODBOR:

 

Prof. dr Vladimir Ilić, direktor Visoke škole socijalnog rada, Beograd, predsednik Programskog odbora Konferencije

MA Sandra Perić, direktor Komore socijalne zaštite, Beograd, Srbija

Akademik prof. dr Nenad Arsović (Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr Miroslav Brkić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr Zoran Zoričić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, Direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti Republike Hrvatske

Prof. dr sc Harun Hodžić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Zenci, Bosna i Hercegovina

Prof. dr Sanja Balalić, drs S. Balalic, Senior Lecturer, Hanze University for Applied Sciences Groningen, The Netherlands

Prof. dr Jusuf Nuković, International University Travnik, Bosna and Herzegovina

Prof. dr Uglješa Janković, Fakultet političkih nauka Univerzitet  Crne Gore

Prof. dr Petar Nastasić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Ljiljana Manić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr Milica Bošković, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Tatjana Milivojević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Veselin Medenica, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr Saša Stepanović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. Đorđe Stojanović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. Aleksandar Lukić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prof. dr. Suada Buljubašić, Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Prof. dr Husnia Hasanbegović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzite u Tuzli, BiH

Doc. dr sc Adnan Mujezinović, Medicinski fakultet,Univerzitet u Zenci, Bosna i Hercegovina

Doc. dr Sanja Đurđević, Visoka škola socijalnog rada, Beograd,

Doc. dr Vesna Dukanac, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Neda Milošević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Gordana Čolić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Dragan Čauševac, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Milorad Đurić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Milenko Čurović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Nataša Ljubomirović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Ivana Milosavljević Đukić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Jelena Živković, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Ivana Ristić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Doc. dr Ana Grbić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Mile Draganović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Emina Borjanić Bolić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Doc. dr Svetlana Zdravković, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

Prim. dr Goran Čerkez, Federalno Ministarstvo zdravlja, Bosna i Hercegovine

Dr Lea Šuc, PhD, MSc OT, University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia

Prof. dr Svetlana Trbojevik, University of Ss Cyriland Methodious,Faculty of Philosophy, Institute of Social Work and Social Policy

Prof. dr Natalija Perišić, Voditeljka departmana za socijalni rad i socijalnu politiku

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Ms Gillian MacIntyre, Senior Lecturer, School of Social Work & Social Policy

University of Strathclyde, Glasgow

 

SEKRETAR PROGRAMSKOG ODBORA:

Una Kostadinović Dišović

ORGANIZACIONI ODBOR:

 

Doc. dr Neda Milošević, predsednik

Prof. dr Ljiljana Manić

Doc. dr Sanja Đurđević

Doc. dr Vesna Dukanac

Doc. dr Milorad Đurić

Doc. dr Saša Stepanović

Doc. dr Ana Grbić

Doc. dr Gordana Čolić

Prof. dr Veselin Medenica

Doc. dr Aleksandra Pavić Panić

Doc. dr Jelena Živković

Marija Stevanović

 

Tehnička podrška:

Petar Matić

 

SEKRETAR ORGANIZACIONOG ODBORA:

Asis. Tamara Trivković