Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo sve koleginice i kolege koji su prijavili rad za aktivno učešče na Međunarodnoj naučnoj Konferenciji „ALOS-20“, u organizaciji Visoke škole socijalnog rada iz Beogradu i Komore socijalne zašptite, sa planiranim datumom održavanja 26. i 27. novembra ove godine, da se zbog novog talasa epidemije virusa Corona, Konferncija odlaže za proleće. Precizan datum  održavanja Konferencije biće naknadno i blagovremeno objavljen.

U skladu sa sa ovom promenom, takođe, vas obaveštavamo da je rok za slanje  radova u celosti produžen do kraja novembra ove godine.

 

Srdačan pozdrav,

Programski i Organizacioni odbor

„ALOS 20“

 

Dear Colleagues,

We would like to inform all colleagues who have applied for active participation in the International Scientific Conference “ALOS-20”, organized by the College of Social Work from Belgrade and the Chamber of Social Protection, with the planned date of November, 26th and 27th this year that, due to the new wave of the Corona virus epidemic, the Conference will be postponed for the spring next year

The exact date of the Conference will be announced later and in a timely manner.

In accordance with this change, we are also informing you that the deadline for submitting works in full has been extended until the end of November this year.

 

Best regards,

Program and Organizing Committee

“ALOS 20”

 

 

 

 

Уважаемые коллеги,

 

Сообщаем всем, подавшим заявку на активное участие в Международной научной конференции «АЛТС-20», которая должна была состояться 26 и 27 ноября этого года, в организации Высшей школой социальной работы из Белграда и Палатой социальной защиты, что Конференция откладывается до весны, по причине новой волны эпидемии коронавируса.

Точная дата конференции будет объявлена позже и своевременно.

В соответствии с данным изменением также сообщаем, что срок подачи полных работ продлен до конца ноября.

 

С уважением,

Программный и Oрганизационный комитет

«АЛОС 20»

 

 

 

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da, zbog novog talasa epidemije virusa Corona, odlažemo za proleće Međunarodnu naučnu konfernciju „ALOS-20“, u organizaciji Visoke škole socijalnog rada iz Beograda i Komore socijalne zabštite, koji je trebalo da bude održan 26. i 27. novembra ove godine.

Precizan datum održavanja biće naknadno i blagovremeno objavljen.

 

Srdačan pozdrav,

Programski i Organizacioni odbor

„ALOS 20“

 

 

 

Уважаемые коллеги,

Сообщаем вам, что из-за новой волны эпидемии коронавируса мы откладываем Международную научную конференцию “AЛТС-20”, которая должна была состояться 26 и 27 ноября этого года, в организации Высшей школой социальной работы из Белграда и Палатой социальной защиты.

Точная дата мероприятия будет объявлена позже и своевременно.

 

С уважением,

 

 

Программный и организационный комитет

«АЛОС 20»

 

 

“AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU- ALOS 20”MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Visoka škola socijalnog rada Beograd
Beograd, 26. i 27. novembar 2020.

Tema:

PRIMENA TEORIJSKIH MODELA U PRAKSI:
MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, u saradnji sa Komorom socijalne zaštite, organizuje treći po redu Međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada. Kao i prethodnih godina i ovogodišnji naučni skup predstavljaće priliku za svojevrsno spajanje različitih nauka i naučnih disciplina, kao i mesto idejnog povezivanja teorije i prakse.

Uvažavajući Vaše dosadašnje rezultate u naučnom i stručnom radu pozivamo Vas da nam se pridružite i svojim učešćem doprinesete uspešnosti Međunarodnog naučnog skupa.

Preuzmite program

”LATEST DEVELOPMENTS IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY, OCCUPATIONAL THERAPY AND SOCIAL WORK –ALOS 20” INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

The College of Social Work Belgrade
Belgrade, November 26 – 27, 2020.

The Theme of the Conference:

IMPLEMENTATIONS OF THEORETICAL MODELS IN PRACTICE: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS

In pursuing its mission in the field of education and science, the College of Social Work in Belgrade in cooperation with the Social Protection Chamber is organizing the Third International Scientific Conference in Speech and language pathology, Occupational therapy and Social work. As in previous years, this scientific conference provides an opportunity for a unique joining together various sciences and scientific disciplines, as well as theory and practice.

Appreciating your previous results in
scientific and professional work, we would like to invite you to join us and contribute to the Conference.

Download 

‘‘АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ЛОГОПЕДИИ, ТРУДОТЕРАПИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» –
АЛТС 20’’ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Высшая школа социальной работы, Белград, 26 и 27 ноября 2020 года

Тема:

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРАКТИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Выполняя свою миссию в области образования и науки, Высшая школа социальной работы в Белграде в сотрудничестве с Палатой социальной защиты организует третью Международную научную
конференцию в области логопедии, трудотерапии и социальной работы. По традиции, научная конференция станет местом своеобразного соединения различных наук и научных дисциплин, а также слияния теории и практики.

Уважая достигнутые вами результаты в научной и профессиональной деятельности, приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы способствовать успешной работе Международной научной конференции.

Скачать

TEMATSKA PODRUČJA:

THEMATIC FIELDS:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ:

Preventivni pristupi u logopediji

Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici

Inovativna logopedska tehnologija

Savremeni modeli logopedskog tretmana

Normativni okvir logopedske profesije

Digitalizacija u okupacionoj terapiji

Okupaciona terapija u uslovima COVID 19 pandemije

Podrška participaciji u obrazovanju, igri i učenju od kuće

Okupaciona terapija u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite i vaspitnoobrazovnim ustanovama

Okupaciona terapija i zdravo starenje

Okupaciona terapija i mentalno zdravlje

Modeli rada i procena u okupacionoj terapiji

Izazovi i iskustva u praksi okupacionih terapeuta

Podrška i osnaživanje porodice

Okupaciona terapija i rana intervencija

Senzorna integracija

Primena asistivne tehnologije

Okupaciona terapija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

Savremeni pristupi u radu sa osobama sa kognitivnim, motornim i senzornimoštećenjima, autizmom i disharmoničnim razvojem

Praksa zasnovana na dokazima

Funkcija i uloga socijalnog rada u vreme pandemijske krize

Promene socijalno emocionalne sigurnosti u vreme pandemije

Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje

Bolesti zavisnosti: novi oblici, virtuelna stvarnost

Specifičnosti rada sa ugroženim populacijama

Pandemija i ugrožavanje socijalne zaštite i socijalne podrške licima sa posebnim potrebama

Briga o starima – šta nas je kriza naučila?

Kako pomoći deci sa traumatskim iskustvom u vreme krize/pandemije?

Zaštita dece na alternativnom staranju u vreme pandemije COVID- 19.

Adolescentska problematika u periodu pandemije

Interna i eksterna komunikacija (PR) u vreme krize

Novine u savetodavnom radu

Novi vidovi psihosocijalnih preventivnih programa

Preventive approaches in speech and language pathology

Latest developments in speech and language pathology diagnostics

Innovative technology in speech and language pathology

Contemporary models of speech therapy

Normative framework of speech and language pathology as a profession

Digitalisation in Occupational Therapy

Occupational therapy during the COVID 19 pandemic

Support for participation in education, play and home-based learning

Occupational therapy in health and social care institutions and
educational institutions

Occupational therapy and healthy ageing

Occupational therapy and mental health

Performance and assessment models in occupational therapy

Challenges and experiences in working as an occupational therapist

Family support and empowerment

Occupational therapy and early intervention

Sensory integration therapy

Implementation of assistive technology

Occupational therapy in special education and rehabilitation

Contemporary approaches to work with people with cognitive, motor and
sensory impairments, autism and developmental disharmony

Evidence-based practice

The function and role of social work in a time of pandemic crisis

Changes in social and emotional security during a pandemic

Pandemic and endangering social protection and social support
for people with special needs

Elderly care – what the crisis has taught us

How to help children with traumatic experiences in a time of crisis/pandemic?

Protection of children in alternative care during the COVID-19 pandemic

Adolescent problems during the pandemic.

Internal and external communication during times of crisis

Social psychiatry and social work

Latest developments in advisory work

New forms of psychosocial preventive programs

Addictions: new forms, virtual reality

Violence and crime in cyberspace

Domestic violence, peer violence

Characteristics of work with vulnerable groups

Профилактические подходы в логопедии

Актуальные вопросы логопедической диагностики

Инновационная логопедическая технология

Современные модели логопедической терапии

Нормативные рамки логопедической профессии

Дигитализация в трудотерапии

Трудотерапия в условиях пандемии COVID-19

Поддержка партисипации в образовании, игре и обучении на дому

Трудотерапия в учреждениях здравоохранения и социальной защиты и вобразовательных учреждениях

Трудотерапия и здоровое старение

Трудотерапия и психическое здоровье

Модели работы и оценка в трудотерапии

Вызовы и опыты в практике трудотерапевтов

Поддержка и усиление семьи

Трудотерапия и раннее вмешательство

Сенсорная интеграция

Применение вспомогательных технологий

Трудотерапия в специальном образовании и реабилитации

Современные подходы в работе с людьми с когнитивными,двигательными и сенсорными нарушениями, аутизмом и дисгармоничным развитием

Доказательная практика

Функция и роль социальной работы во время пандемического кризиса

Изменения в социально-эмоциональной безопасности во время пандемии

Домашнее насилие, насилие среди сверстников

Болезни зависимости: новые формы, виртуальная реальность

Особенности работы с уязвимыми группами населения

Пандемия и угроза социальной защиты и социальной поддержки лиц сособыми потребностями

Забота о пожилых людях – чему научил нас кризис?

Как помочь детям, пережившим травматический опыт во время кризиса /пандемии?

Защита детей в условиях альтернативного ухода во время пандемииCOVID-19

Проблемы подростков во время пандемии

Внутренняя и внешняя коммуникация (PR) во времена кризиса

Новизны в консультативной работе

Новые виды программ психосоциальной профилактики

ZNAČAJNI DATUMI
Prijava učešća i slanje apstrakta: 15.06.2020.
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta : 30.06.2020.
Slanje kompletnih radova:25.09.2020.
Obaveštenje o prihvatanju radova:26.10.2020.

KOTIZACIJA
Rana kotizacija: do 20.09.2020.
Puna kotizacija: do 01.11.2020.
Aktivno učešće
Za učesnike iz Srbije:
6.000 Rsd 9.000 Rsd
Pasivno učešće 4.500 Rsd
Studentska kotizacija*1.500 Rsd
Za učesnike iz inostranstva :
Aktivno učešće 60 Eura 90 Eura
Pasivno učešće 40 Eura 60 Eura
*pravo na studentsku kotizaciju imaju svi studenti osnovnih i master studija logopedije i socijalnog rada sa svih akreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji.
Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.
Kotizacija uključuje zbornik radova (CD), konferencijski materijal i osveženje tokom skupa.
Plaćena kotizacija i dve pozitivne recenzije uslov su za objavljivanje rada.

ZVANIČNI JEZIK SKUPA
Zvanični/radni jezici Međunarodnog naučnog skupa: srpski i engleski.
Sve informacije na: alos2020@asp.edu.rs; 064/128-87-05 (V. Dukanac); 060/636-54-34 (G. Čolić)

IMPORTANT DATES
Application and abstract submission deadline:
15 June 2020. Confirmation of acceptance of the abstract: 30 June 2020. Full paper submission deadline: 25 September 2020. Confirmation of acceptance of the paper: 26 October 2020.

REGISTRATION FEE
Early registration fee: until 20 September 2020.
Regular registration fee: until 01 November 2020.
For participants from Serbia:
Active participants 6.000 rsd 9.000 rsd
Passive participiants 3.000 rsd 4.500 rsd
Student fee* 1.500 rsd 1.500 rsd
For participants from other countries:
Active participants 60 Eura 90 Eura
Passive participiants 40 Eura 60 Eura
* student registration fee is for all undergraduate and master’s students of Language and Speech
Therapy and Social work from all accredited higher education institutions in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, the Republic of North Macedonia, Croatia and Slovenia.
The number of applications is limited.
Registration fee includes Book of Proceedings (CD), conference materials, refreshments during the Conference. Payment of the conference fee and two positive reviews are necessary for publishing a paper.

THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE CONFERENCE
The official/working languages of the Conference are Serbian and English.
For questions and further information: alos2020@asp.edu.rs;
064/128-87-05 (V. Dukanac); 060/636-54-34 (G. Čolić)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участников и подача тезисов (аннотаций): 15.06.2020.
Уведомление о принятии тезисов (аннотаций): 30.06.2020.
Подача полных работ: 25.09.2020.
Уведомление о принятии работ: 26.10.2020.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Ранняя регистрация: дo 20.09.2020. Полная регистрация: дo 01.11.2020.
Для участников из Сербии:
Активное участие 6.000 дин 9.000 дин
Пассивное участие 3.000 дин 4.500 дин
Для студентов* 1.500 дин 1.500 дин
Для зарубежных участников:
Активное участие 60 евро 90 евро
Пассивное участие 40 евро 60 евро
* Право на студенческий регистрационный взнос предоставляется всем студентам бакалаврам
и магистрам по логопедии и социальной работе из всех аккредитованных высших учебных заведений в
Республике Сербия, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Хорватии и Словении. Количество мест на этом основании ограничено. Регистрационный взнос включает в себя сборник работ (CD), материалы конференции и прохладительные напитки во время мероприятия.
Оплата регистрационного взноса и две положительных рецензии являются обязательным условием для публикации статьи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
Официальные / рабочие языки Международной научной конференции: сербский и
английский.
Вся информация по адресу: alos2020@asp.edu.rs;
064 / 128-87-05 (В. Дуканац); 060 / 636-54-34 (Г. Чолич)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0