Pre 10 godina logoped je bio stručnjak čije se radno mesto nalazilo uglavnom u zdravstvenim ustanovama poput doma zdravlja ili eventualno školi. Danas se radno mesto logopeda pronalazi u svim sektorima:

  • u sistemu zdravstvene zaštite i to najčešće:

u centrima za rehabilitaciju slušanja i govora,

centrima za medicinsku rehabilitaciju,

otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama,

ustanovama za mentalno zdravlje.

zdravstvenim centrima primarne zdravstvene zaštite,

savetovalištima;

  • u sistemu vaspitanja i obrazovanja:

kao stručni saradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama,

centrima za vaspitanje i obrazovanje

  • u sistemu socijalne zaštite:

gerijatrijskim ustanovama,

dečjim domovima,

domovima za stara lica,

dnevnim boravcima,

službama pomoći u kući i ostalim oblicima zaštite na lokalnom nivou,

  • posebnim ustanovama (centrima i specijalnim ustanovama za rehabilitaciju),

centrima za rehabilitaciju patologije govora,

ustanovama za rehabilitaciju osoba sa cerebralnom paralizom i intelektualnom ometenošću,

centrima za autizam,

  • naučno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.)
  • privatnoj praksi

U zbrinjavanju komunikativnih poremećaja u Srbiji danas u državnom sektoru (zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti) svoje profesionalne usluge pruža oko 350 logopeda (prema podacima Udruženja logopeda Srbije iz 2010. godine) i više od 300 logopeda u privatnom sektoru prema podacima Agencije za privredne registre Srbije (svoju delatnost logopedi registruju u kategoriji ostalog obrazovanja – šifra 8559).

Doc. dr Neda Milošević