Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ,,Dani defektologa 2020″ održana je u Beogradu. Saradnik Visoke škole socijanog rada Rada Savić Kukolj i doc.dr Ivana Ristic su izložile rad na temu ,,Poremećaj senzorne integracije i realizacija nastave fizičkog vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju”.