Okupaciona terapija se fokusira na procenu i poboljšanje funkcionalne sposobnosti osobe i na to kako pojedinac koristi fine motoričke i kognitivne veštine za obavljanje  za njega  korisnih zadataka. Dakle, diplomirani terapeuti pomažu svojim klijentima/pacijentima u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i zadataka.

Biti diplomirani  terapeut veoma je izazovna i dinamična profesija.  Diplomirani terapeut svojom profesijom donosi  veliku razliku u  životima ljudi (dece, mladih i starih), jer im pomaže da razviju praktične strategije i daje im samostalnost da rade ono što žele dok istovremeno  uče da se prevazilaze  svoje fizičke, mentalne i/ili socijalne barijere.

Klijentima/pacijentima koji se oporavljaju od povreda ili imaju razvojne ili kognitivne smetnje koje utiču na njihove motoričke veštine, emocije ili ponašanje, diplomirani  terapeut  pomaže u nezavisnosti, poboljšanju životnih veština i razvijanju sposobnosti da obavljaju svakodnevne aktivnosti. Radi sa ljudima svih starosnih grupa na prevazilaženju fizičkih prepreka, bolesti ili razvojnih smetnji i poremećaja sa ciljem unapređivanja kvaliteta života klijenata/pacijenata i njihovih porodica.

Segmenti  okupacione terapije mogu biti realizovani u određenoj instituciji ili ordinaciji diplomiranog terapeuta,  međutim veliki deo terapije izvodi se u klijentovom/pacijentovom domu  ili radnom okruženju. Razlog za to je što okupaciona terapija stavlja snažni naglasak na praktične aspekte pomaganja pojedincima  kroz holistički, celokupan pristup svakom pojedincu.

Diplomirani terapeut vrši opservaciju načina obavljanja zadataka od strane klijenata/pacijenata, postavlja pitanja i pregleda anamnestičke podatke na osnovu kojih vrši procenu i potrebe klijenta/pacijenta, pravi plan terapije za klijente/pacijente, određuje vrste aktivnosti i specifične ciljeve koje treba ispuniti, pomaže osobama sa raznim poteškoćama u obavljanju različitih zadataka, poput pomaganja starijoj osobi sa lošom memorijom da koristi računar ili vođenja deteta sa autizmom u igrama, demonstrira vežbe koje mogu pomoći ublažavanju bolova ljudima koji imaju hronična stanja, procenjuje klijentov/pacijentov dom ili radno mesto i utvrđuje na koji način se može bolje prilagoditi klijentovim/pacijentovim potrebama, edukuje porodicu ili poslodavca o tome kako da se prilagodi i brine o klijentu, daje preporuku vezano za posebnu opremu, poput različitih vrsta pomagala i upućuje klijente/pacijente kako da koriste opremu, procenjuje i evidentira aktivnosti i napredovanje klijenta.

Klijentima/pacijentima sa trajnim oštećenjima, kao što je cerebralna paraliza, često je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Diplomirani terapeut pokazuje klijentima/pacijentima kako da koriste odgovarajuću adaptivnu opremu, poput nosača ili kolena, invalidskih kolica i pomagala za jelo sa ciljem da  mogu samostalno funkcionisati i kontrolisati svoje životno okruženje pomoću ovih uređaja.

U edukativnom okruženju diplomirani terapeut  radi sa decom pojedinačno ili u malim grupama. Procenjuje sposobnosti dece sa invaliditetom ili drugom smetnjom i poremećajem u razvoju, menja opremu u učionicama kako bi se prilagodili određenim smetnjama i pomaže deci da učestvuju u školskim aktivnostima. Osim toga, diplomirani terapeut  pruža terapiju rane intervencije odojčadi i maloj deci koja imaju ili im preti rizik  razvojnog kašnjenja.

Diplomirani terapeut koji radi sa starijim osobama pomaže im  da vode samostalniji i aktivniji život. Procenjuje sposobnosti i okruženje i daje preporuke, poput korišćenja adaptivne opreme ili identifikacije i uklanjanja potencijalnih opasnosti od pada u kući.

U nekim slučajevima, diplomirani terapeut pomaže klijentima da stvore funkcionalno radno okruženje. Vrši procenu radnog prostora, planira radne aktivnosti i sastaje se sa poslodavcem klijenta  kako bi sarađivali  vezano za  promene u radnom okruženju ili radnom rasporedu klijenta.

Takođe, diplomirani  terapeut može raditi u ustanovama za mentalno zdravlje gde pomaže pacijentima  kod kojih je prisutan  neki  mentalni poremećaj  ili emocionalni problem. Ovim pacijentima pruža podršku da se nose sa problemima i uključe u svakodnevni život podučavanjem veština kao što su upravljanje vremenom, donošenje budžeta, korišćenje javnog prevoza i obavljanje kućnih poslova. Takođe, diplomirani terapeut može raditi sa osobama koje imaju problema sa zloupotrebom droga, alkoholizmom, depresijom ili pate od drugih poremećaja.

 Zaposlen u bolnici ili lekarskoj ordinaciji, diplomirani  terapeut radi kao deo zdravstvenog tima, zajedno sa lekarima, registrovanim medicinskim sestrama i drugim vrstama terapeuta. Osim navedenih institucija, diplomirani terapeut ima velike mogućnosti za profesionalni razvoj kroz privatnu praksu.

doc.dr Ivana Ristić