Starenje je prirodan i biološki proces u životnom ciklusu svakog čoveka. Manifestuje se postepenim smanjenjem fizičkih i mentalnih sposobnosti, ali i promenama u kvalitetu glasa. Sve ove promene su individualne i napreduju različitom brzinom,  odnosno možemo reći da su promene koje dolaze sa starenjem  kompleksne. Šta to znači? Pojam biološka i hronološka starost nisu isto. Biološka starost je u maloj meri vezana za godine života, npr. neke osobe od sedamdeset ili osamdeset godina mogu imati fizičke i mentalne karakteristike kao neko od dvadeset ili trideset godina, dok druge osobe njihovo opadanje doživljavaju mnogo ranije.    Na procese starenja utiče mnogo faktora genetika, način života (ishrana, stres…) i sredina u kojoj osoba živi.

Tako promene glasa kod osoba treće životne dobi mogu biti posledica normalnog procesa starenja, patološkog procesa vezanog za zlouptrebu glasa, fizičkog ili psihičkog poremećaja zdravlja, upotreba lekova, ali mogu nastati kao posledica nekih neuroloških bolesti ili stanja, nepotpunim zatvaranjem glotisa uzrokovanim perezom, paralizom glasnica, narušenom respiracijom, hiperkinezijom larinksa i gorenjeg dela grudnog koša i drugo. Glas osoba treće životne dobi karakteriše zamor, promuklost, hrapavost, smanjen raspon, nestabilnost, šumnost, smanjenje jačine govora, visina glasa kod muškaraca se povećava a kod žena smanjuje. Glas je manje fleksibilan, moguća je pojava tremora u glasu.

Lečenje je multidisciplinarno, jer pruža najbolje rezultate koji dovode do poboljšanja glasa. Prvenstveno treba utvrditi uzro poremećaja glasa ta na osnovu njega izabrati metodu lečenja.

Doc. dr Mila Bunijevac