Doc. dr Veselin Medenica, 30.5 i 31.5. 2019.  održao edukaciju pod nazivom “Primena Klein Bel skale aktivnosti svakodnevnog života u radu sa starim osobama”, radnim terapeutima i fizioterapeutima, zaposlenim u Domu starih “Grabovac”, Risan, Crna Gora.

Potreba za realizacijom ovog programa edukacije proistekla je iz želje profesionalaca, radnih terapeuta i fizioterapeuta, kao i menadžmenta doma da se status aktivnosti svakodnevnog života posmatra mnogo detaljnije i objektivnije kod korisnika doma. Stoga se nadamo da će sprovedena edukacija doprineti da se kod korisnika mnogo objektivnije prati status ASŽ, kao i da se sveobuhvatnije prate efekti tretmana i rehabilitacije.

Edukaciju su uspešno završili: Samardžić Jovana, Kankaraš Svetlana, Đuranović Vesna, Krivokapić Sibila, Jovanović Aleksandra, Luković Emil, Klimović Smilja, Odalović Vesna i Vico Nenad.

Prvog dana edukacije održan je teorijski deo o Klein Bel skali aktivnosti svakodnevnog života. Govorilo se validnosti i pouzdanosti instrumenta. Odgovolili smo na pitanja gde i kada je moguće koristiti instrument i na koji način on može biti od koristi za praksu okupacione i fizioterapije.

Tokom drugog dela edukacije prešlo se na praktično korišćenje instrumenta. Polaznici su naučili kako da samostalno primene skalu, kako da boduju ajteme, kako da računaju skorove na subkalama i skali kao celini. Polaznici su naučili i kako da predstave grafički dobijene rezultate i kako da ih interpretiraju. 

 

 

Drugog dana, razgovarali smo o nedoumicama koje se javljaju prilikom korišćenja skale. Predloženi su načini implementacije Klein Bel skale aktivnosti svakodnevnog života u Domu starih “Grabovac”. Razgovarali smo o potencijalnim ulogama svakog od članova tima prilikom implementacije.

 

Polaznici i zaposleni su se saglasili da pokušaju da implementiraju Klein Bel skalu aktivnosti svakodnevnog života u Domu starih “Grabovac”. Obzirom da smo ostali u kontaktu i nakon edukacije, dobićemo i povratnu informaciju o efektima korišćenja instrumenta.

Polaznici su bili zadovoljni edukacijom što su potvrdili ocenama 😉

Želimo da pohvalimo i gostoprimstvo Doma starih “Grabovac”. Risan je prelep gradić na obali koji zaista ima šta da pruži onima koji ga posete. U pauzama, profesori Visoke škole socijalnog rada koji su vodili ovu i prethodne edukacije uživali su u moru, razgledanju uskih uličica Risna i istorijskim vrednostima.

Hvala svima na izuzetnom prijemu. Do sledećeg viđenja, napuštamo Risan.

AUTORI PROGRAMA
Doc. dr Veselin Medenica, docent na Katedri za okupacionu terapiju Visoke škole socijalnog rada u Beogradu; 
E-mail: veselin.medenica@asp.edu.rs

dr Lidija Ivanović, defektolog somatoped – rehabilitator;

CILjEVI PROGRAMA

Opšti cilј:
Cilј programa je da se kroz usvajanje sposobnosti praktične primene svetski priznatog
instrumenta za ocenu stepena vršenja aktivnosti svakodnevnog života (Klein-Bell Activities of
Daily Living Scale) pomogne profesionalcima koji svakodnevno rade sa starim licima da na
osnovu dobijenih razultata aktivno prate njihovo stanje i odrede fokus terapijskih procedura i
intervencija koje sprovode.

Autori skale su dr Ronalld Klein neuropsiholog (specijalista neurokognitivne rehabilitacije) i
Beverli Bel, okupacioni terapeut. U preko 200 naučnih publikacija dokazane su odlične metričke
karakteristike skale i njena funkcionalnost i upotreblјivost u radu sa starim licima.

Specifični cilјevi:
1. Upoznavanje profesionalaca sa razlozima nastanka Klein-Belove skale aktivnosti svakodnevnog
života;
2. Upoznavanje profesionalaca sa metričkim karakteristikama i strukturom instrumenta;
3. Upoznavanje profesionalaca sa načinima praktičnog korišćenja instrumenta i bodovanjem;
4. Upoznavanje profesionalaca o načinima primene dobijenih rezultata u procesu

  • evaluacije statusa aktivnosti svakodnevnog života starih osoba
  • evaluacije statusa aktivnosti svakodnevnog života starih osoba
  • planiranja i konceptualizacije intervencija, tretmana i aktivnosti sa starim licima
  • reevaluacije i praćenja statusa aktivnosti svakodnevnog života starih osoba
  • adaptacije sredine i aktivnosti za stara lica

5. Promovisanje preuzimanja aktivne uloge od strane starih lica u aktivnostima svakodnevnog života;

DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

UKOLIKO ŽELITE DA ODRŽIMO OVU EDUKACIJU U VAŠOJ USTANOVI KONTAKTIRAJTE NAS NA veselin.medenica@asp.edu.rs