PROJEKAT:  „MI I ONI smo zaJEDNO“ 

We and tHEm ARe Together – HEART“

Centar za društvene integracije (CDI) iz Vranja, kao leader partner i Visoka škola socijalnog rada, kao partner, realizuju zajedno projekat pod nazivom „MI I ONI smo zaJEDNO“, a u okviru Projekta „Jačanje socijalne zaštite za migrante u ranjivoj situaciji u Srbiji“,  koji finasira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i  socijalne politike Republike Srbije i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu . Cilj projekta je da doprinese jačanju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u zajednici.

Svrha projekta „MI I ONI smo zaJEDNO“ je poboljšanje položaja dece i mladih koji su u kolektivnim centrima, kroz konkretan rad sa njima, kao i kreiranje održivog mehanizma koji će nastaviti da funkcioniše sa budućom populacijom migranata i koji će izvršiti pozitivan uticaj na promenu svesti javnosti o migrantima.

Ključne ciljne grupe kojima se projekat bavi su:

  1. Migranti iz kolektivnih centara (deca predskolskog uzrasta, dece skolskog uzrasta do 15 godina i mladi uzrasta do 21 godine)
  2. Prosvetni radnici, učitelji, vaspitači, stručni saradnici pri školama,
  3. Volonteri – studenti završnih godina učiteljskog I svi ostali zainteresovani.
  4. Zaposleni u centrima za socijalni rad
  5. Članovi udruzenja gradjana koji se bave pružanjem socijalnih usluga,
  6. Mediji (Nacionalne TV I stampani mediji), Lokalni TV I stampani mediji i društvene mreže
  7. Domaće stanovništvo – Gradjani opstina obuhvacenih projektom

Tim eksperata sa Visoke škole socijalnog rada koji realizuje projekat čine: Doc. Dr Sanja Đurđević, Doc. Dr Vesna Dukanac, Prof. Dr Milica Bošković, Prof. Dr Tatjana Milivojević, Doc. Dr Ivana Đukić Milosavljević i Doc. Dr Nataša Ljubomirović.

Projekat se realizuje na teritoriji grada Vranje i opstina Bosilegrad i Bujanovac te ce se radionice naizmenicno organizovati u sve tri opstine. Eksperti Visoke škole socijalnog rada će u sklopu implementacije projekta održati sledeće edukacije:

Edukacija za vaspitače, prosvetne radnike, stručne saradnike (pedagoge / psihologe), koji su članovi timova za inkluzivno obrazovanje u opštinama gde se realizuje projekat (za sva tri grada-Bujanovac, Vranje, Bosilegrad) 

Edukacija profesionalaca i predstavnika CSO koji rade sa migrantima na terenu

Obuka za predstavnike medija

Trening za zainteresovane volontere – Osposobljavanje volontera za pružanje psiholoske podrške deci u kampovima

Trening za zainteresovane volontere – Osposobljavanje volontera za rad sa mladima koji su odustali od daljeg skolovanja

Radionice za formiranje Kutka za mlade sa sloganom “Od pomoći do samopomoći”- razvoj veština dece i mladih za pružanje samopomoći u koju spade I pomoć od strane starijih ka mladjima, u tri termina u tri grada.

U okviru projekta biće izrađen i elektronski Priručnik sa uputstvima za rad sa ranjivim grupama migranata, sa sledećim temama: Psiho-socijalne intervencije u krizi; Iskustva u pružanju psiho-socijalne podrše migrantima u Nemačkoj; Savetodavni rad sa decom i mladim migrantima. Ovaj dokument predstavljace inovativni alat za budući održiv rad svih pružalaca socijalnih usluga migrantskoj populaciji. Takođe, kao deo projektnih aktivnosti Visoke škole socijalnog rada, u junu 2019.godine će se organizovati  međunarodni stručno-naučni skup pod nazivom “Izazovi u teoriji i praksi socijalnog rada sa migrantima”. U okviru glavne teme ove konferencije pažnja će biti posvećena razmatranju i preispitivanju novih i starih oblika socijalnog rada, naročito u kontekstu rada sa migrantima. Kroz izlaganja i diskusiju preispitaće se ključni koncepti socijalnog rada, razmatraće se posledice migracija na decu i mlade i ukazati na potrebu razvijanja novih pristupa u pružanju socijalnih usluga migrantima.

Doc. Dr Sanja Đurđević