Rad Doc. dr Milorada Đurića pod nazivom “La culture des villes globales (Kultura globalnih gradova)” objavljen je u Francuskoj, u zborniku “Innovation culturelle et transformation des villes”, u izdanju pariske izdavačke kuće “L’ Harmattan”.  
 
U radu se analizira fenomen globalnih gradova, odnosno, činjenica  da su u najvećim svetskim gradovima koncentrisani vodeći sektori globalnog kapitala ali, istovremeno, i rastući delovi marginalizovanih populaciji – imigranti, siromašni, mase stanovnika koji žive u straćarama bez elementarnih životnih uslova.  Samim tim, ovi gradovi postaju okvir za različite vrste konflikata i kontradikcija. Sukobi oko političkih, ekonomskih, pravnih i kulturnih pitanja, smeštenih u stvatnosti globalnih gradova mogu postati katalizator novih transurbanih razvojnih procesa u institucionalnim ali i u vaninstitucionalnim aspektima. Razmatrati gradove prema tim smernicama znači razmatrati mnoštvo zastupljenosti u tim ambijentima. Globalni gradovi se, dakle, javljaju kao okviri za čitav niz novih tipova delanja – političkih, ekonomskih i kulturnih, a oni sami više nemaju praktično nikakve veze sa svojim “prirodnim”, nacionalnim zaleđem…
 
Zbornik Innovation culturelle et transformation des villes dostupan je na:  http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-16797-8