Projekat mentalnog zdravlja u BiH podržava implementaciju strategija mentalnog zdravlja entiteta BiH: Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, usklađenih sa međunarodnim okvirom zaštite mentalnog zdravlja. U proteklom periodu započet je i realiziran strateški okvirni pristup koji je za cilj imao jačanje usluga mentalnog zdravlja u zajednici pretvarajući ih iz sistema u krizi u sistem koji uključuje fokus na prevenciju i blagostanje. Finansiran je od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a implementirala ga je NVO Asocijacije XY, Sarajevo.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH u svojoj praksi gradi kvalitet zdravstvenih usluga u mentalnom zdravlju kroz kontinuiranu edukaciju profesionalaca za poboljšanje pristupa i kvalitete usluga mentalnog zdravlja na nivou zajednice u BiH.

Predstavnici / tim Visoke škole za socijalni rad iz Beograda, posetio je tim u BiH ,koji realizuje program Reforma mentalnog zdravlja u BiH pod naslovom “Reforme u mentalnom zdravlju”, kako bi ostvarili saradnju u regionu , a s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja u zajednici.

Posetili smo Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici gde nas je primio Mr Mirza Oruč, Viši asistent, Rukovodilac Trening Centra i Doc.dr sc. Harun Hodžić, Dekan Medicinskog fakulteta u Zenici.

Posetili smo Centar za mentalno zdravlje u Vitezu, Asocijaciju XY u Sarajevu, gde smo razgovarali sa Prim.Emina Osmanagić, Direktoricom Asocijacije XY, Dženitom Hrelja Hasečić, direktoricom projekta, I Irinom Puvačom projektnom lidericom. Zadovoljstvo posebno je bilo posetiti Ministarstvo zdravlja Federacije BiH, gde smo imali priliku razgovarati sa Pomoćnikom Ministra za medjunarodnu suradnju i koordinaciju razvoja strategija Primarijusom dr Goranom Čerkezom. Cilj posete je bio osnažiti partnerstvo, postati akter aktera i uticati I biti učesnik promocije unapređenja mentalnog zdravlja u zajednici u regionu.