Doc. dr Ivana Ristić

Istraživanja usmerena na ispitivanje obrazaca i osobina svrsishodnih i smislenih aktivnosti kojima se ljudi tokom života bave, kao i njihove povezanosti sa zdravljem i napretkom ne samo pojedinaca, grupa ljudi već i čitave zajednice, predstavljaju fokus interesa nauke o okupaciji. Na Univerzitetu u Južnoj Karolini je 1989. godine ustanovljen prvi program doktorskih studija iz oblasti nauke o okupaciji.Iste godine, objavljeno je više naučnih radova koji se bave ispitivanjem i sagledavanjem ljudske potrebe za svakodnevnim uključivanjem u različite aktivnosti. Ukazuju se na ljudske potrebe da iste aktivnosti organizuju, usklađuju i u njima pronalaze smisao, kao i da se kroz njih u interakciji sa okolinom razvijaju tokom života.

Osnovna karakteristika velikog broja ljudskih aktivnosti jeste njihova kompleksnost. Stoga je razumljivo i očekivano da se različite naučne discipčine bave istraživanjem načina na koji ljudi provode svoje vreme, kao i uticaja koje ljudska aktivnost ima na ponašanje, učenje, razvoj, produktivnost, socijalnu interakciju, zdravlje, kvalitet života i šire na evoluciju. Dakle, istraživanja koja ispituju ljudske aktivnosti prisutna su u sociologiji, antropologiji, psihologiji, posebno razvojnoj psihologiji, organizacijskoji i psihologiji rada, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, medicini, arhitekturi i dizajnu. Navedene naučne discipline nauka o okupaciji integriše i istovremeno ih proširuje na nova, primenjena područja.

Doc. dr Ivana Ristić