Doc. dr Saša Stepanović

Muzikoterapija je poseban vid terapije za smanjenje stresa i podržavanje socijalnih interakcija. Muzika utiče na emocije, respiratorni sistem, ritam srca, stav tela i mentalne slike slušatelja, a to doprinosi dramatičnoj promeni raspoloženja, stanja i fiziologije osobe. Muzika je vid senzorne stimulacije koja izaziva reakcije zahvaljujući prisutnosti, izražajnosti i osećanju sigurnosti koji su sa njom povezani. Muzikoterapija je delotvoran i vredan tretman za osobe koje imaju problema na psihosocijalnom, afektivnom, spoznajnom planu, kao i u uspostavljanju komunikacije.

Muzikoterapija je mlada naučna disciplina koja nalazi primenu u svim oblastima tradicionalne medicine, ali i u obrazovnim ustanovama, u oblasti edukacije i specijalne edukacije. Praksa pokazuje da se deca lakše prilagođavaju novom okruženju i bolje ga prihvataju ukoliko su uključena u aktivnost čiji je glavni cilj zabava i deljenje radosti u grupi.

Muzika je snažno sredstvo komunikacije i motivacioni element, a može se primenjivati ne samo u umetničko kreativne, već i u podsticajno razvojne i terapijske svrhe. Ona često podstiče razvoj mnogih veština kod dece.

Kada govorimo o inkluziji, Ivana Ilić, muzikoterapeut, smatra da tom procesu – procesu inkluzije, osnovni princip rada je omogućiti svoj deci jednake uslove i ne zapostaviti njihove potencijale. Kreiranjem individualnog obrazovnog plana i programa za decu nedovoljnih ili natprosečnih kapaciteta, zadovoljavaju se akademske potrebe pojedinca, ali se zapostavlja socijalna dimenzija koja je ključna i osnovna u razvoju dece.

Muzičke aktivnosti, bez obzira na kreativne i umetničke potencijale, nesumnjivo ujedinjuju pažnju i okupljaju decu i pomažu im da se socijalizuju i izgrade svest o pripadnosti grupi, da se oslobode kroz kreativno izražavanje i podignu nivo samopouzdanja.

Mnoge evropske zemlje, kao što je Švedska, ulažu u rano i obavezno muzičko obrazovanje, podstaknute velikim brojem istraživanja o uticaju muzike na opšti razvoj dece, a ciljevi nisu sticanje muzičkih znanja, već upotreba muzike kao motivacionog elementa za razvoj zdravog socijalnog bića.

Doc. dr Saša Stepanović